کلیات.. 8

1-5- گیاه شناسی.. 8

1-5-1- گل آذین.. 9

1-5-2- سنبله. 10

1-5-3- برگ.. 10

1-5-4- ساقه. 10

1-5-5- ریشه. 11

1-5-6- ارتفاع. 11

فصل دوم. 13

مروری بر تحقیقات انجام شده. 13

2-1- تاریخچه ارزن. 14

ارقام ارزن مورد کشت در پژوهش… 14

2-1-1- ارزن اصفهان. 14

2-1-2-  ارزن باستان. 15

2-1-3-  ارزن پیشاهنگ… 15

2-3- تنش خشکی و کم آبی.. 16

2-2- مراحل فنولوژیکی گیاه ارزن (بی بی سی اچ) 19

2-4- کودهای نیتروکسین.. 19

2-5- ماده خشک… 21

2-6- کلروفیل. 22

2-7- پرولین.. 23

2-8- رطوبت نسبی برگ.. 23

2-9- پروتئین.. 24

دانلود پایان نامه

 

2-10- قند های محلول. 25

2-11- فیبر. 25

2-12- شاخص سطح برگ.. 25

2-13- وزن خشک اندام هوایی.. 26

2-14- عملکرد علوفه تر. 26

2-14- عملکرد علوفه خشک… 27

فصل سوم. 28

مواد و روش… 28

3-1- موقعیت اجرای طرح. 29

این مطلب را هم بخوانید :

3-2- اندازه گیری کیفیت علوفه و صفات فیزیولوژیک… 29

درصد پروتینCP. 30

درصد ماده خشک قابل هضمDMD.. 30

درصد خاکستر کل  ASH.. 30

درصد قند های محلول             WSC.. 30

درصد فیبر  CF. 30

3-2-1- اندازه گیری پرولین: 30

3-2-2-اندازه گیری محتوای رطوبت نسبی (RWC) 31

3-3- اندازه گیری مقدار کلروفیل a و b و کل: 31

3-4- اندازه گیری مقدار عملکرد و اجزای عملکرد. 32

3-5-اندازه گیری  شاخص سطح برگ.. 32

فصل چهارم. 33

نتایج و بحث.. 33

4-1- تجزیه و تحلیل. 34

4-1-1- پروتین خامCP. 34

4-1-2- خاکسترASH.. 35

4-1-3- قندهای محلولWSC.. 35

4-1-4- فیبرCF. 36

4-1-5- ماده خشک قابل هضمDMD.. 37

4-2-1- کلروفیل a. 44

4-2-2- کلروفیل b. 45

4-2-3- کلروفیل کل. 47

4-2-4- درصد رطوبت نسبی RWC.. 48

4-2-5- پرولین.. 49

4-3-1- شاخص سطح برگ.. 57

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...