خسارت مالی و معنوی کند. همچنین روابط نامشروع از سوی زنان و مردان متاهل براساس قوانین جزایی مجازات سختی را در پی خواهد داشت.

 

کلید واژگان:

خیانت همسران، زوج، زوجه، ازدواج، طلاق، زنا

فهرست مطالب

عنوان                            صفحه

مقدمه: 1

الف) بیان مسئله: 1

ب) سؤالات تحقیق: 2

ج) فرضیه ها: 2

د) ضرورت انجام تحقیق: 2

هـ) پیشینه تحقیق: 3

و) اهداف تحقیق: 3

ز) روش تحقیق: 3

ح) ساختار تحقیق: 3

فصل اول. 4

شناخت خیانت و آثار آن. 4

1-1خیانت در لغت و اصطلاح: 5

1-2 شاخصه‌های خیانت: 6

1-2-1 خیانت مخفیانه و بدون اطلاع همسر انجام می‌‌شود: 6

1-2-2 بدون توسل به دروغ، خیانت امکان پذیر نیست: 6

1-3 دلایل و زمینه‌های پیدایش خیانت: 7

1-3-1 دلایل و انگیزه‌های مردان: 7

 

1-4 زمینه های پیدایش خیانت: 9

1-4-1 نارضایتی از زندگی زناشویی: 9

1-4-2 طلاق : 9

1-4-3 پایین بودن سن ازدواج: 10

1-4-4 وضعیت شغلی: 10

1-4-5 درآمد: 10

1-4-6 تحصیلات: 10

1-4-7 فقدان عقاید مذهبی: 10

1-4-8 ویژگی های روانی و شخصیتی.. 11

این مطلب را هم بخوانید :

1-5 عوامل پیش بینی کننده خیانت: 12

1-6 مراحل خیانت همسر: 15

1-7 واکنش‌های مرد و زن پس از آشکار شدن خیانت: 15

1-7-1 واکنش های فرد خیانت شونده: 15

1-7-2 واکنش‌های فرد خیانت کننده: 19

1-8 آثار خیانت: 22

1-8-1 آثار خیانت بر روی خود اقدام کننده: 22

1-8-2 آثار خیانت بر طرف مقابل: 25

1-8-3 آثار خیانت بر روی فرزندان: 29

1-9 سرانجام‌ خیانت: 31

1-9-1 بعضی از خیانت‌ها پایان کم آسیب‌تری را داشته و پس از مدتی پایان یافته و همسر، خانواده و سایرین از آن آگاه‌ نمی‌شوند: 31

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...