3-6-1) روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66

3-6-2) پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………66

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………..67

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………70

4-2) آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….70

4-2-1) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان…………………………………………………………..70

4-2-2) توصیف متغیر آگهی سرمایه گذاران  ………………………………………………………………………..73

4-2-3) توصیف متغیر اعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………….74

4-2-4) توصیف متغیر بهره وری شرکتها……………………………………………………………………………….75

4-3) بررسی نرمال بودن متغییرها …………………………………………………………………………………………76

4-4)آمار استنباطی   ……………………………………………………………………………………………………………77

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..80

5-2)بررسی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………..80

5-2-1) نتایج آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………….80

5-2-2)  نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………..81

5-3) پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………………….82

این مطلب را هم بخوانید :

5-4) پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………………………82

5-5) محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………..82

منابع و مآخذ

 

پیوست 1  …………………………………………………………………………………………………………………………..89

پیوست2……………………………………………………………………………………………………………………………..95

فهرست جداول

 

جدول 2-1) سیر تحول اعتماد ……………………………………………………………………………………………..34

جدول 2-2) تعاریف اعتماد………………………………………………………………………………………………….36

 

جدول 3-1) سوالات پرسشنامه به تفکیک هر متغییر…………………………………………………………………66

جدول 3-2) میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه…………………………………………………………………………….67

جدول 4-1) توصیف متغیر جنسیت……………………………………………………………………………………….70

جدول 4-2) توصیف متغیرتحصیلات…………………………………………………………………………………….71

جدول 4-3) توصیف متغیر سن…………………………………………………………………………………………….72

جدول 4-4) توصیف متغیرآگاهی سرمایه گذاران……………………………………………………………………..73

جدول 4-5) توصیف متغیراعتماد سرمایه گذاران………………………………………………………………………..74

جدول 4-6) توصیف متغیر بهره وری شرکتها…………………………………………………………………………….75

جدول 4-7) نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف………………………………………………………………………76

جدول 4-8) ضریب همبستگی آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………77

جدول 4-9) ضریب همبستگی اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها…………………………………78

فهرست نمودار

 

نمودار 2-1) رویکردهای ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………..30

نمودار 4-1) نمودار دایره ای جنسیت…………………………………………………………………………………………71

نمودار 4-2) نمودار میله ای تحصیلات……………………………………………………………………………………….72

نمودار 4-3) نمودار میله ای سن………………………………………………………………………………………………..73

نمودار 4-4) نمودار هیستوگرام آگاهی سرمایه گذاران…………………………………………………………………..74

نمودار 4-5) نمودار هیستوگرام اعتماد سرمایه گذاران…………………………………………………………………..75

نمودار 4-6) نمودار هیستوگرام بهره وری شرکتها………………………………………………………………………..76

فهرست اشکال

 

شکل 1-1) مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………6

شکل 2-1) فرایند اعتماد درون سازمانی…………………………………………………………………………………….43

شکل 2-2) ابعاد اعتماد …………………………………………………………………………………………………………..44

 

چکیده:

هدف این تحقیق بررسی  رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران،(ایران خودرو سایپا) است. لذا این سوال مطرح می شود که آیا بین آگاهی و اعتماد  سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق عبارتست ازالف) بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. و ب) بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

جامعه آماری  تحقیق سرمایه گذاران شرکت های خودرو سازی بورس اوراق بهادار تهران ،(ایران خودرو وسایپا)می باشدکه تعداد آن نامحدود  است.نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان برای هر 384 نفر بود. پژوهش حاضر بر اساس هدف از نوع کاربردی و از نظر شیوه گرد آوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه با مقیاس لیکرت است.روش گردآوری اطلاعات میدانی، ابزار تحقیق پرسشنامه  و روش تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون انجام گرفت. روایی تحقیق با استفاده از روایی محتوا از طریق اساتید محترم و خبرگان مورد سنجش قرار گرفت. پایایی تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ سنجیده شد که میزان آلفای بالاتر از  70/0  است. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین بین اعتماد سرمایه گذاران و بهره وری شرکت ها رابطه معنا داری وجود دارد.

 

کلمات کلیدی: رابطه آگاهی سرمایه گذاران ، اعتماد سرمایه گذاران ، بهره وری شرکت های خودرو سازی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1)مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...