1-4 اهداف پژوهش 8 1-4-1 هدف اصلی 8 1-4-2 اهداف علمی 8 1-4-3 اهداف کاربردی 8 1-5 چارچوب نظری 9 1-6 فرضیات تحقیق 10 1-6-1 فرضیه اصلی 10 1-6-2 فرضیه های فرعی 10 1-7 تعاریف نظری وعملیاتی متغیر های تحقیق 11 1-7 -1 متغیرهای مستقل 11 1-7-1-1 اعتبار 12 1-7-1-2 اعتماد 12 1-7-1-3 سازگاری 13 1-7-1-4 متغیر سهولت درک شده 14 1-7-1-5 متغیر سودمندی درک شده 15 1-7-2 متغیرهای وابسته 16 1-7-2-1 متغیر نگرش 16 1-7-2-2 نیت استفاده 17 1-8 قلمرو تحقیق 18 1-8-1 قلمرو موضوعی 18 1-8-2 قلمرو مکانی 18 1-8-3 قلمرو زمانی 18 فصل دوم – مروری بر ادبیات تحقیق 2-1 مقدمه 20 بخش اول : مبانی گردشگری الکترونیکی 22 2-2 مبانی گردشگری الکترونیکی 23 2-2-1 تعریف گردشگری 23 2-2-2 تاریخچه گردشگری 25 2-2-3 طبقه بندی انواع گردشگر 27 2-2-4 وضعیت صنعت گردشگری ایران 31 2-2-5 گردشگری الکترونیک 33 2-2-6 فروشگاه اینترنتی 38 2-2-6-1 مزایای خرید اینترنتی برای خریداران 39 2-2-6-2 مزایای کسب و کار اینترنتی برای فروشندگان 40 2-2-6-3 ویژگی سایت های رزرو اینترنتی 41 2-2-6-4 اصول اولیه طراحی سایت های رزرو اینترنتی 43 2-2-6-5 نماد اعتماد الکترونیک 44 2-2-6-6 پروتکل SSL 46 2-2-7 رزرو اینترنتی هتل 47 2-2-7-1 مزایای رزرو اینترنتی هتل 47 2-2-7-2 سایت های رزرو اینترنتی هتل 48 بخش دوم : تعاریف متغیرها 50 2-3 تعاریف متغیرها 51 2-3-1 متغیر های مستقل 52 2-3-1-1 متغیر اعتبار 52 2-3-1-2 متغیر اعتماد 55 2-3-1-3 متغیر سازگاری 59 2-3-1-3 -1 نظریه اشاعه نوآوری 60 2-3-1-3 -2 نظریه تجزیه رفتار برنامه ریزی شده 62 2-3-1-4 متغیر های سهولت درک شده و سودمندی درک شده 64 2-3-1-4-1 مدل های پذیرش فناوری 66 2-3-1-4-2 تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی)- TTA 67 2-3-1-4-3 تئوری رفتار برنامه ریزی شده – TPB 69 2-3-1-4-4 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 70 2-3-1-4-5 مدل پذیرش فناوری ( اولیه )- TAM 2 72 2-3-2 متغیر های وابسته 77 2-3-2-1 نگرش 77 2-3-2-1-1 چگونگی تاثیر نگرش بر رفتار 79 2-3-2-1-2 نگرش به خرید آنلاین 80 2-3-2-2 نیت انجام کار 80 2-3-2-2-1 نظریه عمل منطقی 81 بخش سوم : پیشینه تحقیق 83 2-4 پیشینه تحقیق 84 2-4 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل کشور 84 2-4-2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 88 فصل سوم – روش اجرای تحقیق 3-1 مقدمه 93 3-2 روش تحقیق 93 3-3 جامعه و نمونه آماری 94 3-4 ابزار جمع آوری داده ها 95 3-5 پرسشنامه 96 3-6 روایی و پایایی ابزار گرد آوری داده ها 96 3-6-1 روایی 97 3-6-2 پایایی 97 3-6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 98 فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 مقدمه 100 4-2 توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان: 100 4-2-1 توصیف جنسیت پاسخ دهندگان 101 4-2-2 توصیف سن پاسخ دهندگان 102 4-2-3 توصیف تحصیلات پاسخ دهندگان 103 4-2-4 توصیف شغل پاسخ دهندگان 104 4-2-5 توصیف میزان تسلط به کامپیوتر پاسخ دهندگان 105 4-2-6 توصیف میزان دسترسی به اینترنت پاسخ دهندگان 106 4-3 توصیف متغیر های تحقیق 107 4-3-1 توصیف متغیر اعتبار 107 4-3-2 توصیف متغیر اعتماد 108 4-3-3 توصیف متغیر سازگاری 109 4-3-4 توصیف متغیر سهولت درک شده 110 4-3-5 توصیف متغیر سودمندی درک شده 111 4-3-6 توصیف متغیر نگرش 112 4-3-7 توصیف متغیر نیت استفاده 113 4-4 بررسی مدل تحقیق 114 4-4-1 بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد 114 4-4-2 بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری 115 4-4-3 بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق 115 4-5 آزمون فرضیه ها 117 فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 مقدمه 122 5-2 نتایج آمار توصیفی 122 5-2-1 توصیف پاسخ دهندگان 122 5-2-2 توصیف متغیر اعتبار 123 پایان نامه - مقاله این مطلب را هم بخوانید : بررسی ارزان ترین خودرو دست دوم بازار؛ مروری بر تاریخچه رنو ۵ در جهان و ایران 5-2-3 توصیف متغیر اعتماد 123 5-2-4 توصیف متغیر سازگاری 123 5-2-5 توصیف متغیر سهولت درک شده 123 5-2-6 توصیف متغیر سودمندی درک شده 124 5-2-7 توصیف متغیر نگرش 124 5-2-8 توصیف متغیر نیت استفاده 124 5-3 آزمون فرضیه های تحقیق 125 5-4 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 127 5-5 پیشنهادات تحقیق 128 5-6 پیشنهادات آتی 130 5-7 محدودیت های تحقیق 131 فهرست منابع و مآخذ منابع فارسی : 133 منابع غیر فارسی : 138 پیوست پیوست 1 : خروجی های نرم افزار 146 پیوست 2 : آلفای کرونباخ تحقیق 149 پیوست 3 : پرسشنامه 153 فهرست جداول

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...