2-1-2- عصر رفتار گرایان 12

3-1-2- نظریه روابط انسانی 13

2-2- مروری بر مفاهیم 14

3-2- مروری بر تحقیقات پیشین 31

4-2-  مبنای نظری تحقیق 50

1-4-2 –  مبانی نظری امنیت شغلی – نظریه سلسله مراتب مازلو. 52

2-4-2- نظریه انگیزش بهداشتی یا تئوری دو عاملی هرزبرگ.. 53

3-4-2- .نظریه نیازهای سه گانه مک کلند 54

4-4-2- نظریه برابری 54

5-4-2- تئوری شوتز. 55

6-4-2- نظریه تعهد سازمانی – نظریه سیستمی پارسونز. 55

7-4-2- گولدنر  57

8-4-2- هومنز. 57

9-4-2-  وبر 58

10-4-2- دورکیم 60

11-4-2-  مارکس 61

12-4-2- تئوری سه بخشی الن و می یر. 62

5-2- چارچوب نظری تحقیق 63

6-2- مدل نظری  تحقیق 67

7-2- فرضیات تحقیق 68

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

مقدمه 70

1-3- روش تحقیق. 71

2-3- تکنیک و ابزار گردآوری اطلاعات.. 71

3-3- جامعه آماری. 71

4-3- حجم نمونه 71

5-3- تعاریف نظری وعملی مفاهیم اصلی. 72

1-5-3- متغیرهای  وابسته 72

2-5-3- متغیرهای  مستقل. 75

6-3- ابزار گردآوری اطلاعات واعتبار و پایایی آن. 81

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

مقدمه 83

1-4- یافته های تحقیق 84

1-1-4-  ویژگی های جمعیت شناسی نمونه 84

2-4 –  یافته های تبیینی 101

1-2-4- رابطه  ببن امنیت  شغلی و تعهد سازمانی. 101

2-2-4- رابطه  بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری. 101

3-2-4- رابطه بین استرس شغلی و تعهد مستمر. 102

دانلود پایان نامه

 

4-2-4- رابطه  بین درآمد شغل و تعهد هنجاری   102

5-2-4- رابطه  بین پاداش شغل و تعهد عاطفی. 103

6-2-4- رابطه بین روابط شغل و تعهد مستمر. 103

7-2-4- رابطه  بین سلامت شغل و تعهد مستمر و هنجاری. 104

3-4- آزمون فرضیات بر اساس رگرسیون چند گانه 104

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق

1-5- نتیجه گیری 109

1-1-5-خلاصه و جمع بندی مباحث مطرح شده به تفکیک هر فصل 109

2-1-5-توصیف جمعیت شناسی 110

3-1-5- نتایج تبیینی 111

2-5-پیشنهادها 116

1-2-5-پیشنهادات کاربردی حاصل از فرضیه های تحقیق 116

2-2-5- پیشنهادات  117

3-5-  محدودیتهای تحقیق 118

پیوست    119

منابع و مآخذ 124

 

 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

فهرست جداول

جدول شماره 1-2- مقایسه امنیت شغلی در ایران، آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا 22

جدول شماره 2-2 – آثار پیامدهای مولد و غیر مولد امنیت شغلی 25

نمودار 3-2- پیش شرط های تعهد سازمانی 39

جدول شماره 1-3 مقدار آلفای کرونباخ جهت سنجش پایائی متغیرهای تحقیق 81

جدول شماره 1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر جنسیت 85

جدول شماره 2-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تاهل 86

جدول شماره 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 87

جدول شماره 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب نوع استخدام 88

جدول شماره 5-4 – توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 89

جدول شماره 6-4 – توزیع پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 90

جدول شماره 7-4- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان تعهد سازمانی 91

جدول شماره 8-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد عاطفی 92

جدول شماره 9-4- توزیع پاسخگویان بر حسب  تعهد مستمر 93

جدول شماره 10-4- توزیع پاسخگویان بر حسب تعهد هنجاری 94

جدول شماره 11-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب درآمد شغل 95

جدول شماره 12-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب پاداش شغل 96

جدول شماره 13-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سلامت شغل 97

جدول شماره 14-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان استرس شغل 98

جدول شماره 15-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب روابط شغلی 99

جدول شماره 16-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دلخواه بودن شغل. 100

جدول شماره 17-4- بررسی رابطه بین میزان تعهد سازمانی و امنیت شغلی 101

جدول شماره 18-4-  بررسی رابطه بین شغل دلخواه و تعهد هنجاری 101

جدول شماره 19-4- بررسی رابطه بین استرس شغل و تعهد مستمر. 102

جدول شماره 20-4- بررسی رابطه بین درآمد شغل و تعهد هنجاری 102

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...