فصل1:  مقدمه                                                                                         1
1-1         فرآیند هیدروفرمینگ                                                                      2
1-2         تاریخچه و دسته‌بندی روش هیدروفرمینگ                                            4
1-3         هیدروفرمینگ ورق                                                                         4
1-4         کشش عمیق هیدرومکانیکال                                                             5
1-5         هیدروفرمینگ فشار بالای ورق                                                           6
1-6         هیدروفرمینگ لوله                                                                         7
1-7         مزایای روش هیدروفرمینگ                                                               9
1-8         ابزار و تجهیزات سیستم هیدروفرمینگ                                                9
1-9         هیدروفرمینگ گرم                                                                        10
1-10      عیوب محصولات هیدروفرمینگ لوله                                                   11
1-11      پیشینه پژوهش                                                                            12
1-12      اهداف و ساختار پایان‌نامه                                                                16
فصل2:  الگوریتم ژنتیک                                                                            19
2-1         مقدمه                                                                                       20
2-2         بیان ریاضی یک مسئله بهینه سازی                                                   20
2-2-1  بردار طراحی                                                                                21
2-2-2  فضای طراحی                                                                               21
2-2-3  قیدهای طراحی                                                                             21
2-2-4  تابع هدف                                                                                    22
2-3         الگوریتم ژنتیک                                                                            22
2-3-1  عملگر انتخاب                                                                              24
2-3-2  عملگر پیوند (ادغام)                                                                       24
2-3-3  عملگر جهش                                                                               25
2-4         تعیین پارامترهای الگوریتم ژنتیک و نکات کاربردی                                 27
2-5         معیار همگرایی                                                                             27
فصل3:  شبیه‌سازی فرآیند هیدروفرمینگ گرم                                                 29
3-1         مقدمه                                                                                       30
3-2         شبیه‌سازی اجزا محدود سرد فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی              30
3-3         شبیه‌سازی گرم فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های سه‌راهی                           35
فصل4:  بهینه‌سازی                                                                                 39
4-1.      مقدمه                                                                                       40
4-2.      متغیرهای ورودی و خروجی فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌ی سه‌راهی               40
4-3.      طراحی آزمایش                                                                            41
4-3-1.               تعاریف و اصطلاحات طراحی آزمایش                                                  42
4-3-2.               مراحل طراحی آزمایش                                                                   42
4-3-3.               طراحی آزمایش به روش تاگوچی                                                       46
4-4.      رگرسیون خطی                                                                            48

 

4-5.      بهینه‌سازی به روش الگوریتم ژنتیک                                                   49
فصل5:  نتایج و بحث                                                                                51
5-1         مقدمه                                                                                       52
5-2         اثر دما بر توزیع ضخامت آلومینیوم                                                     52
5-3         اثر دما بر ارتفاع برآمدگی                                                                54
5-4         بررسی تأثیر دما بر نیروهای شکل‌دهی                                                54
5-5         تولید لوله در قالب با شعاع گوشه‌ی تیزتر به کمک هیدروفرمینگ گرم          56
5-6         بررسی نتایج شبیه‌سازی انجام شده با استفاده از کمیت‌های بهینه               58

این مطلب را هم بخوانید :

5-6-1  حرکت بهینه‌ی سنبه‌ی متقابل                                                          60
5-6-2  مقایسه نتایج شبیه‌سازی و نتایج آزمایش‌ها                                           62
5-6-3  مقایسه محصول سرد(هوانگ) و گرم                                                   63
فصل6:  نتیجه‌گیری و پیشنهادها                                                                 65
6-1         نتیجه‌گیری                                                                                 66
6-2         پیشنهادها                                                                                  66
ضمیمه                                                                                                  72
مراجع                                                                                                   73

 
 
فهرست شکل‌ها
شکل ‏1‑1 مراحل یک فرآیند هیدروفرمینگ لوله   2

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...