کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

  

  1. وجود یک برداشت تعریف شده از اهمیت، اعتبار حرفه حسابداری را افزایش خواهد داد.

 

  1. بدون وجود دستورالعمل،‌ اعمال قضاوت صحیح امکان پذیر نیست.

 

 1. تهیه دستورالعمل، ‌اختلاف نظرهای موجود بین حسابداران، مدیران و تحلیلگران مالی را کاهش می‌دهد.

در مقابل، مخالفان دستورالعمل کمی نمودن اهمیت، چنین می‌گویند :

 

   1. هیچ قانون کمی قابل دفاعی نمی تواند ‌در مورد تمام اقلام کاربرد داشته باشد و استفاده از دستورالعمل، موجب تشویق اتخاذ تصمیمات ناآگاهانه، غیر منطقی و به صرف بر اساس دستورالعمل گردیده و استفاده از قضاوت فردی کنارگزارده خواهد شد.

 

   1. هرحدی که برای معیار انتخاب شود، ‌بی مفهوم خواهد بود، زیرا در غالب موارد حد بالای معیار به عنوان ملاک،‌ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

 1. آزادی عمل و قضاوت حرفه ای به مقدار قابل ملاحظه ای کاهش یافته یا از میان خواهد رفت.[۶۱]

با وجود مخالفت برخی از صاحب نظران حسابداری و حسابرسی با ارائه دستورالعمل های کمی سازی اهمیت،‌ برخی از انجمن های حرفه ای تهیه این دستورالعمل ها را ضروری تشخیص داده و نسبت به تهیه این دستورالعمل ها اقدام کرده‌اند که در ادامه، به گزیده ای از آن ها اشاره می‌کنیم :[۶۲]

 

  1. انجمن حسابداران خبره انگلستان، تحت شرایط بخصوص،‌ حد میان ۵ درصد و ۱۰ درصد را مبنایی برای اهمیت تعیین ‌کرده‌است. جمع کل اشتباهات یا تحریفات به میزان بیش از ۱۰ درصد در صورت های مالی معمولا با اهمیت تلقی می شود. جمع اشتباهات یا تحریفات کمتر از ۵ درصد در صورت نبود عوامل کیفی، بی اهمیت تلقی می‌شوند. جمع کل اشتباهات یا تحریفات بین ۵ تا ۱۰ درصد مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای است. میزان ۵ یا ۱۰ درصد باید بر اساس مبنایی مناسب (مانند سود خالص) در نظر گرفته شود.

 

  1. کمیته تنظیم اصول حسابداری استرالیا، حدی میان ۵ درصد تا ۱۰ درصد را برای تصمیم گیری ‌در مورد اهمیت پیشنهاد ‌کرده‌است. جمع کل اشتباهات یا تحریفات به میزان بیش از ۱۰ درصد با اهمیت و جمع اشتباهات و تحریفات کمتر از ۵ درصد در صورت نبود عوامل کیفی بی اهمیت تلقی می‌شوند. جمع کل اشتباهات یا تحریفات بین ۵ تا ۱۰ درصد مستلزم اعمال قضاوت حرفه ای است.

 

  1. انجمن حسابداران خبره کانادا،‌ معیار ۳ درصد سود هر سهم را به عنوان معیاری برای تعیین اهمیت پیشنهاد ‌کرده‌است.

 

  1. بنیاد تحقیقات مالی امریکا،‌ در سال ۱۹۷۶ تحقیق جامعی را تحت نظر پاتیلو جهت تعیین عوامل مؤثر بر قضاوت های اهمیت و افشا انجام داد. در نتایج این تحقیق اشاره شده است که به طور کلی، یک معیار قضاوت اهمیت شکل مبلغ پولی و یا روابط درصدی برای تمام شرایط مناسب نیست و در عمل قاعده تجربی ۵ تا ۱۰ درصد سود خالص همراه با سایر معیارهای قضاوت کمی و کیفی به کارمی رود.[۶۳]

 

 1. در ایران نیز سازمان حسابرسی تلاش هایی برای کمی ساختن سطح اهمیت انجام داده است. نتیجه این تلاش ها در دستورالعمل حسابرسی منعکس شده است.[۶۴] در پیشگفتار این دستور العمل،‌ یکی از اهداف آن را کمی کردن سطح اهمیت و مستند کردن آن بیان کرده‌اند. در این دستورالعمل، میانگین مجموع دارایی و فروش به عنوان معیاری برای تعیین اهمیت پیشنهاد شده است. البته این دستورالعمل نظر رسمی سازمان حسابرسی نبوده و اجرای آن الزامی نشده است. در این دستورالعمل نیز همانند سایر بیانیه های حرفه ای، از اهمیت به عنوان موضوعی قضاوتی یاد شده است و دستورالعمل را ابزاری برای دستیابی به قضاوتی قابل دفاع می‌داند.

چارلز[۶۵] در سال ۲۰۰۲ مجموعه ای از تحقیقات انجام شده درباره اهمیت را گردآوری کرده و به مطالعه آن ها پرداخت. چارلز پس از مطالعه تحقیقات انجام شده در حوزه کمی سازی سطح اهمیت، جدولی را تهیه کرد که این جدول حاوی درصدهای پیشنهاد شده برای تعیین سطح اهمیت در تحقیقات مطالعه شده توسط وی بود. جزئیات این جدول به شرح زیر است :

 

جدول ۲-۱) درصد های پیشنهادی برای تعیین سطح اهمیت

 

MOST WIDELY ACCEPTED METHODS OF COMPUTING MATERIALIY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۰ rules –of –thumb examined Category

  1. ۵% of pre- tax income

 

  1. ۰٫۵% of total assets

 

  1. ۱% of total equity

 

 1. ۰٫۵ % of total revenues
 1. Constant percentage methods
  1. ۲ % -۵ % of gross profit if between 0 $ and 20,000 $

 

  1. ۱ % -۲ % if between 20,000 $ and 1 million $

 

  1. ۰٫۵ % -۱ % if between 1 million $ and 100 million $

 

 1. ۰٫۵ % if over 100 million $
 1. Canadian institute of chartered accountants method
 1. Blends the above 5 methods by taking the average of their results
 1. Blend method
 1. Developed by peat Marwick main: audit guage = 1.6 (greater of assets or revenues)
 1. Audit gauge
  1. ۰٫۰۳۸۶۵۷ (revenues )

 

  1. ۰٫۱۴۶۹۲۴ (pre- tax income)

 

 1. ۰٫۲۷۱۷۶۲ (net income)
 1. AI cpa study

با همه تلاش هایی که انجمن های حرفه ای برای کمی ساختن اهمیت کرده‌اند، هنوز اهمیت به صورت یک مسئله قضاوتی باقی مانده است و دستورالعمل های موجود نیز در موارد زیادی به قضاوت حرفه ای متوسل شده اند. شرایط قضاوت از موردی به مورد دیگر متغیر است و نمی توان با وجود عوامل متغیر مؤثر بر قضاوت حرفه ای، دستورالعمل ثابتی برای قضاوت درباره اهمیت ارائه نمود. ارائه دستو العمل جامع که همه شرایط را پیش‌بینی کرده باشد، ‌بسیار دشوار است زیرا :

 

  1. حسابرسان در انتخاب متغیرهای تصمیم گیری، اختلاف نظر دارند.

 

  1. حسابرسان برای متغیرهای تصمیم گیری انتخاب شده، ارزش های متفاوتی قائل می‌شوند.

 

  1. حسابرسان برای تصمیم گیری از مدل های مختلفی استفاده می‌کنند.

 

 1. درجه عدم قطعیت در هر یک از تصمیم گیری ها متفاوت است.[۶۶]

از آنجا که تعیین اهمیت موضوعی قضاوتی است، ارائه مطالبی درمورد قضاوت در حسابرسی،‌ در این بخش از پایان نامه، درک ما را از مفهوم اهمیت افزایش خواهد داد.

 

۲-۳ ) قضاوت در حسابرسی :

 

تصمیم گیری فرآیندی است که یک فرد هنگام انتخاب یک راهکار از میان مجموعه راهکار های ممکن با آن مواجه می شود و قضاوت فرآیندی است که در آن افراد ‌در مورد جنبه‌های مربوط به مسئله مورد تصمیم گیری فکر و اظهارنظر می‌کنند.[۶۷] انجمن حسابداران رسمی کانادا، قضاوت را چنین تعریف می‌کند :

 

” قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری،‌ حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است، تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکار های مختلف اتخاذ شود.”[۶۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-22] [ 02:24:00 ق.ظ ]
 

۱- مسئولیت کیفری عبارت است از « قابلیت » یا « اهلیت » شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود.

 

۲- مسئولیت کیفری عبارت از این است که تبعات جزایی رفتار مجرمانه شخص بر او « الزام » یا « تحمیل » گردد.

 

۳- « التزام » یا « مجبور بودن » شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود مسئولیت کیفری نامیده می‌شود (میرسعیدی، ۱۳۹۰، ص ۲۱ و ۲۲).

 

۱-۲-۷- مفهوم قانون مجازات

 

همان‌ طور که بیان شد مراد از حکم در این تحقیق همان عبارت « قانون » مصطلح می‌باشد و منظور از قانون مجازات، قانون کیفری می‌باشد. لذا به مجموعه قوانینی که درباره کسانی که مرتکب خلاف و جرم و جنایت می‌شوند قوانین کیفری که همان‌ طور که اشاره کردیم در اصطلاح اهل لغت به آن قانون العقوبات نیز گفته می‌شود.

 

۱-۳- جهل و عناوین مشابه

 

۱-۳-۱- اشتباه

 

اشتباه که خود یک واژه‌ای عربی است بر وزن افتعال مصدر ثلاثی مزید « شبه » می‌باشد (آخوندی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۸) به معنای مردد شدن چیزی میان چند چیز دیگر. موارد اشتباه یا همراه علم اجمالی است و یا بدون آن. که در صورت دوم به شک باز می‌گردد (جمعی از پژو هشگران، ۱۴۲۶ ه ق ج ۱ ص ۴۹۹ ). برخی اشتباه را معادل جهل مرکب دانسته و معتقدند رابطه اشتباه با جهل رابطه عموم و خصوص مطلق است زیرا هر فرد اشتباه کننده‌ای جاهل « جهل مرکب » است، اما هر فرد جاهلی لزوماًًدارای جهل مرکب « اشتباه » نیست (آخوندی، ۱۳۹۱، ص ۹۷ ). که البته آن گونه که در ادامه مباحث به آن اشاره می‌کنیم در قوانین جزایی و در کلام اندیشمندان حقوق گاهاً مشاهده می‌شود که لفظ اشتباه با جهل در برخی موارد خلط شده و بجای همدیگر به کار برده می‌شوند.

 

۱-۳-۲- ظن

 

ظن به معنی گمان و خیال با احتمال قوی چنان که وهم احتمال ضعیف و شک تساوی طرفین است و با احتمال خلاف آن. « فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَیْهِ. ۸۷ انبیاء ». احتمال قوی داد که هرگز بر او سخت نمی‌گیریم (قریشی، ۱۳۷۱، ج ۴ ص ۲۷۳ یستانی، ۱۳۷۵، ص ۵۹۰ ). لذا اگر درصد احتمال بیش از پنجاه درصد یا نصف باشد ظن نامیده می‌شود و فردی که ظن دارد مسلماًً علم ندارد و البته چون نسبت به جهل خود واقف است جهلش بسیط است (آخوندی، ۱۳۹۱، ص ۹۸) لذا می‌توان گفت ظن خود ناشی از جهل و به عبارتی اخص از جهل است.

 

۱-۳-۳- شک

 

شک به معنای گمان که بر خلاف یقین است، تردید (بستانی، ۱۳۷۵، ص ۵۳۲ و زمخشری ۱۳۸۶، ص ۱۳۹) و در بیان کلی تر تعادل و تساوی جهت رجحان دو نقیض در نظر انسان برای برگزیدن یکی از آن دو است ‌به این معنی که گاهی دو نشانه مساوی و برابر برای پذیرفتن یکی از دو نقیض وجود دارد (که برگزیدن یکی بر دیگری سخت است) یا برای اینکه نشانه‌ای در آن ها برای ترجیح دادن و قبول یکی بر دیگری وجود ندارد و خود نوعی از جهل و ندانستن است و اخص از «جهل» است، زیرا جهل و نادانی مستقیماً نتیجه عدم دانش درباره دو نقیض است پس هر شکی، جهل است و هر جهلی، شک نیست (راغب اصفهانی، ۱۳۷۴، ج۲ ص ۳۴۱) جهل اعم از شک است (آخوندی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶ ).

 

۱-۳-۴- شبهه

 

در قاموس قرآن آمده است که شبهه آن است که دو چیز در اثر مماثلت از همدیگر تشخیص داده نشوند. در قرآن آمده است « وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَکِنْ شُبِّهَ لَهُمْ » ؛ حضرت عیسی را نکشتند و به دار نزدند لیکن کار بر آن ها مشتبه شد « نساء ۱۵۷ » (قریشی، ۱۳۷۱، ج ۴، ص ۲ )، شبهه در لغت به معنای شک، بدگمان، اشتباه و التباس درست به نادرست و حق به ناحق و همچنین واقع به موهوم است. در اصطلاح فقهی، فقهای امامیه در تفسیر شبهه اختلاف نظر دارند. برخی گفته‌اند که منظور از شبهه در فقه به معنای عدم العلم، و عدم القطع به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل است که شامل ظن، شک و احتمال می‌شود. بعضی دیگر هم معتقدند که شبهه یعنی قطع به حلیت و اباحه‌ی آنچه که در واقع محرم است. عده‌ای نیز آن را به ظن و گمان تفسیر نموده‌اند (محقق داماد، ۱۳۹۱، ص ۵۱ ). برخی معتقدند که رابطه بین اشتباه با شبهه تباین است یعنی هیچ اشتباهی شبهه نیست و هیچ شبهه‌ای اشتباه نیست. لذا شبا هت‌های ظاهر مثل تقسیم هر یک از اشتباه و شبهه به موضوعی و حکمی نباید ما را گمراه کند در بحث شبهه حکمیه ما در برابر حکم خداوند شک و شبهه داریم و لیکن در اشتباه حکمی « قانونی » دیگر موضوع فقط راجع به تکلیف و تبعیت از امر شارع نیست بلکه مصلحت‌های مختلفی مثل نظم عمومی و رعایت حفظ حقوق طرف دیگر و… مطرح می‌باشد لذا نباید این دو را تابع احکام واحدی دانست (آخوندی، ۱۳۹۱، ص ۱۰۶ و ۱۰۷ ). شاید بهتر باشد بگوییم شبهه در ذهن به وجود می‌آید و یا به عمل منتج می‌شود یا نمی‌شود. اما اشتباه در مرحله عمل است و به عبارتی می‌توان گفت شخصی که دارای شبهه می‌باشد ممکن است دچار اشتباه شود. و از طرفی هر دو اصطلاح ناشی از نوعی جهل می‌باشند.

 

۱-۳-۵- غفلت

 

یعنی عدم توجه، اشتباه، « وَدَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِکُمْ و َأَمْتِعَتِکُمْ » « نساء ۱۰۲ ». کفار دوست دارند که ایکاش از اسلحه و متاع‌های خویش غفلت می‌کردند. غفلت آن است که چیزی حاضر باشد ولی انسان به آن توجه نکند و آن را فراموش کند به عبارت دیگر عدم توجه به چیز موجود است که گاهی غفلت عذر مقبول است و آن در صورتی است که علت غفلت عدم اتمام حجت باشد. (قریشی، ۱۳۷۱، ص ۱۱۱ ). لذا می‌توان گفت که در غفلت اطلاع و اگاهی وجود دارد ولی شخص توجه و التفات ندارد.

 

۱-۴- انواع جهل

 

۱-۴-۱- جهل بسیط و مرکب

 

جهل بسیط یعنی جهل توام با آگاهی به جهل خود ؛ بدین معنا که انسان چیزی را نداند در حالی که به نادانی خود واقف است و لذا می‌داند که نمی‌داند به بیان دیگر جاهل بسیط از نظر علم به جهل خویش عالم است اما جاهل مرکب از این منظر نیز نادان می‌باشد ؛ یعنی به جهل خویش جاهل است. به عنوان مثال چنانچه متهم بداند که ناآگاه است جاهلی از نوع بسیط تلقی می‌گردد و بر حسب ویژگی خود در یکی از اقسام جهل بسیط می‌گنجد (آقایی نیا و زهروی، ۱۳۸۸، ص ۵) در جهل بسیط فرد ادعای علم نمی‌کند.

 

جهل مرکب یعنی اعتقاد داشتن بر ماهیت چیزی به طوری که این اعتقاد خلاف ماهیت آن باشد. جهل مرکب عبارت است از اعتقاد جازم غیر مطابق با واقع. جهل مرکب اعتقاد جازم غیر مطابق است خواه مستند به شبهه باشد و خواه مستند به تقلید، پس ثبات را در جهل مرکب اعتباری نیست و سبب آنکه آن را مرکب نامیده‌اند این است که آدمی چیزی را برخلاف آنچه حقیقت اوست اعتقاد کند پس معلوم می‌شود که بر حقیقت آن شی پی نبرده و حقیقت امر برای اعتقاد کننده مجهول مانده، این خود یک جهل سپس اعتقاد کند که اعتقاد او عین صوابست و این خود جهل دیگر، که با هم تشکیل و ترکیب یافته و بنام جهل مرکب معروف گردیده است (دهخدا، ۱۳۷۷، ص۷۹۳۰ ). و به عبارتی جهل مرکب که در فارسی با نادانی کامل از آن یاد شده است و در اصطلاح عبارت است از اینکه انسان چیزی را نداند و خودش به جاهل بودن خویش نسبت به آن، نااگاه باشد بلکه می‌پندارد که از مطلعین به آن می‌باشد وبنابراین نمی‌داند که نمی‌داند (آقایی نیا و زهروی، ۱۳۸۸، ص ۵ ).

 

۱-۴-۲- جهل حکمی و جهل موضوعی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:49:00 ق.ظ ]
 

«واللهُ یُحبُّ المُحسِنین» : ( آل عمران :۱۴۸-۱۴۶)

 

خداوند دوست دارد نیکوکاران را

 

«وَاللهُ یُحبُّ الصابِرین» : ( آل عمران :۱۴۸-۱۴۶)

 

خداوند دوست دارد صابرین را

 

«اِنَّ اللهَ یُحبُّ المُقسِطین» (مائده :۴۲)

 

خداوند افراد عدالت پیشه را دوست دارد

 

«اِنَّ اللهَ یُحبُّ المُتَقین» ( توبه :۴)

 

خداوند پروا پیشگان را دوست دارد.

 

‌در مقابل‌ برای بازداشتن ازکردارزشت وناروا ‌نیز همین روش واسلوب استفاده می‌کنند وناخرسندی خداوند را ازخطاکاران ومعصیت کاران به زبان احساس ‌و عاطفه بیان می‌کنند وبه عنوان مثال :

 

« وَاللهُ لایُحبُّ الظالِمین » (آل عمران : ۵۷)

 

خداوند دوست ندارد ستمگران را .

 

« اِنَّهُ لایُحبُّ المُستَکبِرین » ( نحل : ۲۳)

 

خداوند سرکشان را دوست نمی دارد.

 

« وَاللهُ لایُحبُّ الفِساد» ( بقره : ۲۰۵)

 

خداوند کارهای فاسد را دوست ندارد.

 

« وَالله لایُحبُّ کُلَّ کَفارٍ اَثیم» (بقره : ۲۷۶)

 

خداوند ناسپاس گناهکاررا دوست نمی دارد.

 

« اِنَّ الله لایُحبُّ الخائِنین » ( انفال : ۵۸)

 

خداوند خائنان را دوست نمی دارد.

 

با توجه به آیات فوق معلوم می شود که محبت نیرومندترین قدرت تحرک بشردرتمام مظاهر گوناگون زندگی است . محبت اساس مطبوع ودلپذیری است که با وجود آن مشکلات آسان وسختی ها قابل تحمل می‌گردد.درمسیرتربیت عامل محبت ، قوی ترین عنصربرای پذیرش ‌و تحمل ‌و تفاهم است اگردرخانواده محبت متقابل حاکم شود وپدرومادربتوانند محیطی آکنده ازمهروعواطف به وجود آورند راه تفاهم ‌و همکاری برای فرزندان بازمی شود، مآلاً پرورش وتربیت درچنین محیط خانوادگی ، فرزندان را درمحیط بزرگ اجتماعی نیزبا مردم مهربان ورئوف می‌سازد. ( نیک خو،۱۳۸۷: ۹۹-۹۶)

 

۲-۱-۱۴- آثار محبت به کودکان :

 

۱- رفع وارضای نیاز طبیعی درکودک ، افزون براینکه او ،او را ازپیامدهای ارضاء نشدن آن مصون می‌دارد.دراو حالت اعتدال روانی وروحی پدید می آورد.

 

۲-کودکان برخوردار ازمحبت ، سلامت جسما نی دارند .کودکانی که با کمبود محبت روبروهستند به ناراحتی هایی مانند رنگ پریدگی ، از دست دادن شادابی طبیعی تنفس نامنظم وحتی بیماری‌های معده ای و روده ای منتهی به اسهال ‌و استفراغ دچارمی شوند.

 

۳- اعتمادبه نفس ازدیگر آثار محبت به کودک وازعوامل موفقیت فرد درزندگی فردی واجتماعی است زیرا محبت به کودک احساس ارزشمند بودن را دروی برمی انگیزد.

 

۴- با محبت به کودک می توان علاقه اورابدست آورد. در نتیجه کودک به کسی که به او محبت می‌کند اعتماد و اطمینان می‌یابد وازاوحرف شنوی دارد وازاین راه ، زمینه تربیت های بعدی فراهم خواهد شد.

 

۵-با محبت به کودک می توان ‌از بسیاری ازانحرافها که او را تهدید می‌کند جلوگیری کرد زیرا کمبود محبت در بیشتر موارد از عوامل بسیـار قـوی گـرایـش کـودکـان و نـوجـوانـان به بـزهکاری است .

 

۶-اصولاً ‌در طبیعت نقش کلیدی دارد ازمهمترین اموردرتربیت ایجاد ارتباط بین مربی ومتربی است وبهترین نوع رابطه ، رابطه ای است که ‌بر اساس محبت باشد. زیرا چنین رابطه ای ، رابطه طبیعی است .

 

(حسینی ،۱۳۸۹: ۹۰)

 

والدین می‌توانند وباید بازو وپشتیبان وپشتوانه فرزندانشان ‌در کارهای نیک باشند . این وظیفه ‌در روایات مکرری با عبارتی ازاین قبیل « رَحِمَ اللهُ مَن اَعانَ وَلِدِهِ عَلی البِرِ» : بیان شده است آسان سازی کارهای شایسته و پرهیز ازسختگیری های نابجا وجلوگیری اززمینه های بروزعقوق ونافرمانی ازاین باب است . پیامبر(ص) می فرمایند: خداوند رحمت کند کسی را که فرزندش را در مسیرنیکی اش یاری رساند پرسیدند چگونه درنیکی یاری‌اش کند؟ فرمودند : کارهای آسان وشدنی را درآن ها بپذیرند وازکارهای سخت ودشواراو درگذرد. و با او به تندی وخشونت رفتارنکنند، چرا که میان فرزندان ووارد شدن به قلمروکفر، چیزی جزاین فاصله نیست که عاق شوند یا دچارقطع رحم گردند.

 

انس والفت داشتن با فرزندان ، صمیمیت ومحبت ودوستی با آنان به خوب شدن وخوبی کردن آنان کمک می‌کند ورابطه عاطفی سبب جذب خواسته های تربیتی می شود. ازرسول خدا(ص) چنین روایت شده است: «رَحِمَ اللهُ عَبداً اَعانَ وَلَدِهِ عَلی بِرِهِ بِالاِحسانِ اِلیَِه، وَالتَالُفُ لَهُ وَتَعلیمُهُ وَتَأدیبُهُ» : خداوند رحمت کند کسی را که به فرزندش کمک کند تا او نیکوکارشود و به وسیله نیکی کردن به او ، الفت داشتن وگرم گرفتن با آموزش وتربیت او اگرکسی فرزندانش را دوست بدارد ومحبت خود را ابرازکند ودرابرازمحبت هم مراعات ومساوات وعدالت کند ، هم موجب رضای الهی است وهم رشد دهنده معنوی فرزندان وتأمین نیازهای عاطفی آنان است .

 

این گونه نگاه محبت آمیز« عبادت » نیزبه شمارآمده است . بوسیدن فرزندان ازروی محبت نیزعبادت است و« حسنه » محسوب می شود ، پیامبراکرم (ص) می فرماید: « نَظَرَوالِدِ اِلی وَلَدِهِ حُبٌّ اِلی عِبادَهِ » ونیزازکلمات نورانی آن حضرت است که : « مَن قَبِلَ وَلَدِهِ کَتِبَ اللهُ لَهُ حَسَنَهٌ »

 

شاید نگاه محبت آمیزیا بوسیدن فرزند درابتدای نظرازمقوله های تربیت فرزند به شمارنیاید، ولی آیا مگر نه اینکه در تربیت، توجه به نیازها و تأ مین خواسته ها و رشد دادن به ابعاد روحی و فکری واخلاقی مهم است؟ و مگر نه اینکه بسیاری از کودکان از کمبود محبت « رنج » می‌برند و در سایه بی مهری والدین وسردی محیط خانه وروابط والدین با آنان گرفتار عقده می‌شوند وگاهی دست به خود کشی و فرار از خانه می‌زنند در تعالیم اسلام ، بر مسائل همچون دست کشیدن بر سر کودکان از روی محبت، نکوهش از نبوسیدن اولاد ، مساوات در محبت و بوسه، عدالت در توجه فرزندان بازی کردن با کودکان لزوم وفا به وعده ای که به آنان می‌دهیم . توجه به نظافت و تمیزی بچه ها و غیره تأکید شده است. این ها جلوه هایی از رهنمود های « تربیت مکتبی» است. خانواده مکتبی لزوماًً باید شیوه تربیت فرزند را نیز از تعالیم مکتب فرا گیرد، تا فرزندانش آبرو بخش خانواده مکتب و مایه آسایش و آبروی خانواده و روشنایی کامل خانه شوند . فرزندان شیوه صحیح اخلاق وادب را درمعاشرت ازکجا باید بیاموزند ودرکدام مکتب؟ جزمکتب والدین؟

 

۲-۱-۱۵- تعریف دین :

 

دین ازالفاظی است که بسیار بر زبان ها جاری می شود ومعمولاً به کسی دیندارگفته می شود که خدایی برای جهان اثبات کند وبرای خشنودی اواعمال مخصوصی را انجام دهد.

 

ممکن است در هر اجتماعی ‌و ملتی ، که به موجب قانون وظایف هرفرد اجتماع معین شده به آن عمل می‌کنند. ‌تصور می شود که دیگراحتیاجی به دین نخواهد بود ولی با دقت وتأمل دراحکام ومقررات اسلامی خلاف این معنی ثابت می شود، زیرا دین اسلام به نیایش وستایش خدا نپرداخته بلکه برای کلیه شئون فردی و اجتماعی انسان دستورهای جامع ومقررات مخصوصی وضع فرموده است. وجهان پهناور و بشریت را به نحو حیرت‌آوری بررسی نموده نسبت به حرکات و سکنات فردی واجتماعی انسان، مقررات مناسبی وضع ‌کرده‌است والبته چنین دینی را جنبه تشریفاتی نمی شود داد .دین دراصطلاح قرآن همان روش زندگی است که انسان گریزی ازآن ندارد وفرقی که میان دین ویک قانون اجتماعی می توان یافت این است که دین ازناحیه خدای متعال است وقانون اجتماعی مولد افکارمردم وبه عبار دیگردین میان زندگی اجتماعی مردم وپرستش خدای متعال وفرمانبرداری ازوی پیوند می‌دهد ولی در قانون اجتماعی اهتمامی ‌به این پیوستگی نیست .(طباطبائی ،۱۳۵۶: ۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:13:00 ق.ظ ]
 

موسیقی شمالی

 

آواهای مازندرانی بیشتر در شور و دشتی است. موسیقی چوپانی، مراسم عروسی و موسیقی مذهبی از مهم ترین موسیقی های این مردمان است. بسیاری از ترانه ها در دستگه سه گاه و چهار گاه نیز از موسیقی این ناحیه از ایران نشأت گرفته شده است. با اندکی دقت تأثیرات بسیار زیاد موسیقی شمالی بر موسیقی سنتی ایران مشخص می شود(فرهادی، ۱۳۸۸).

 

۲-۴ موسیقی و توسعه گردشگری

 

در ذکر انواع توریسم و محصولات گردشگری ‌به این نکته اشاره شد که نوعی از توریسم، توریسم درمانی است. ‌بنابرین‏ از موسیقی درمانی می توان به ‌عنوان نوعی درمان در جذب گردشگر نیز کمک گرفت. مسافرت خود به تنهائی عامل سلامتی و بهبود عملکرد دستگاه های بدن است. رسول گرامی اسلام نیز در حدیثی فرمودند: سفرکنید تا سالم بمانید. به همین نحو موسیقی نیز با ذکر شواهد بالا در تخلیه هیجانات، شادابی روح و افزایش فعالیت و کارکرد مغز تأثیر بسزائی را دارا است. موسیقی، مسافرت و ورزش سه غذای روح هستند که در صورت توجه به آن ها بی شک میزان مراجعه به طبیب کاهش پیدا خواهد کرد(معاونت برنامه ریزی و توسعه شهرداری ‌کلان‌شهر تبریز، ۱۳۹۱).

 

با توجه به مسائل ذکر شده در بخش بعدی به مرور پژوهش های انجام شده در این خصوص پرداخته می شود.

 

۲-۵ مرور پژوهش های انجام شده

 

قربانی و همکاران(۱۳۹۲) در بررسی خود با هدف بررسی وضعیت توسعه گردشگری و شرایط حاکم بر آن در شهر بوشهر به شیوه علمی و با بهره گرفتن از مطالعات می‌دانی به اقدامات و راهکارهای عملی جهت پی شبرد تاثیرات مثبت آن در محدوده مورد مطالعه فراهم گشت. نوع تحقیق این پژوهش کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی و به منظور ارزیابی سوا لها این پژوهش از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که هرچه مدیران شهری دارای تحصیلات، تجربه، تخصص مرتبط با امور گردشگری و همچنین بومی باشند، گردشگری شهر بوشهر به سمت پایداری بیشتری خواهد رفت. از نظر جامعه آماری پژوهش سواحل شهر بوشهر از لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات گردشگری ساحلی در وضع نامناسبی قرار دارد. همچنین رابطه آماری مستقیمی بین کاربری اراضی ساحلی و میزان مشارکت مردم امور مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت در شهر بوشهر وجود دارد، یعنی کاهش میزان مشارکت مردم در امور مرتبط با گردشگری و اوقات فراغت در شهر بوشهر، بر کاربری اراضی ساحلی این شهر تاثیر مستقیم گذاشته است.

 

حسینی و همکاران(۱۳۹۲) در بررسی عنوان نمودندگردشگری یکی از شاخص هایی است که روابط بین افراد را تنظیم می‌کند، در این میان گردشگری فرهنگی که به فرایند بازدید از مکان ها و آثار فرهنگی و شناخت جوامع مختلف مربوط می شود، بیش از انواع دیگر گردشگری در این موضوع مؤثر است. الموت با داشتن قلعه ها، بناهای تاریخی و مذهبی و همچنین روستاهای تاریخی و گردشگری، همراه با تنوع اقوام و نژاد و هنرهای سنتی، یکی از مناطق گردشگریِ فرهنگی کشور به شمار می‌آید. با توجه به آسیب پذیری منطقه به لحاظ فرهنگی، پژوهش پیش رو سعی بر این داشت که با استفاده روش برنامه ریزی راهبردی ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید در بخش گردشگری QSPM و SWOT فرهنگی، بهترین راهبردها را برای مقابله با این تهدیدها و بهره گیری از فرصت ها تعیین کند. روش پژوهش توصیفی تحلیلی است و گردآوری اطلاعات با بهره گرفتن از روش های مشاهده ی مستقیم و مصاحبه با کارشناسان و نخبگان دانشگاهی و تهیه ی پرسش نامه انجام گرفته است. در فرایند جمع‌ آوری پرسش نامه ی دلفی، جامعه ی نمونه در دو سطح مختلف مدیران، کارشناسان مرتبط با سازمان میراث فرهنگی الموت و متخصصان و صاحب نظران دانشگاهی، تقسیم بندی شد. در این بخش از روش گلوله ی برفی برای تعیین حجم نمونه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بهترین نوع راهبرد برای وضعیت کنونی الموت، تدوین راهبردهای تنوع است که باید برای بهره گیری از فرصت ها در آینده انجام گیرد. در اولویت بندی که با بهره گرفتن از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی انجام شد، راهبرد ثبت جهانی الموت و ایجاد تأسیسات در مجاورت مکان های تاریخی و راهبردهای تعیین ظرفیت تحمل مکان ها، هدایت گردشگران به امکان ناشناخته، تحریک جامعه ی بومی برای مشارکت در فرایند گردشگری و استفاده ی بهینه از کاربری چشم اندازهای تاریخی، جذاب ترین راهبردها تعیین شدند.

 

رنجبریان و همکاران نیز در سال ۱۳۹۲ در بررسی خود بیان کردندامروزه گردشگری به عنوان یکی از صنایع پر درآمد در سطح ملی و بین‌المللی مطرح است. یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه این صنعت برنامه ریزی بهینه برای ارائه خدمات مناسب است. بخش بندی بازار یکی از پیش شرط های موفقیت برنامه ریزی گردشگری است. شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه های سفر با هدف ارائه خدمات درخور و مناسب به گردشگران از مهمترین روش های بخش بندی بازار در این صنعت است. از این رو هدف پژوهش حاضر شناسایی و تجزیه و تحلیل انگیزه های گردشگران خارجی برای سفر به شهر اصفهان است. جامعه آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان است که در ماه های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ ‌به این شهر سفر کرده‌اند. از این جامعه نمونه ای به حجم ۲۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها به روش پرسشنامه محقق ساخته است که مشمل بر ۲۳ سوال برای سنجش متغیرهای پژوهش است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون نیکویی برازش و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج پژوهش شش انگیزه سفر برای گردشگران خارجی سفر کرده به شهر اصفهان را شناسایی ‌کرده‌است که عبارتند از انگیزه فرهنگی، انگیزه ناشی از اجبار، انگیزه خرید، انگیزه ماجراجویی، انگیزه بهداشتی و انگیزه استراحت. همچنین نتایج پژوهش ‌در مورد رابطه بین متغیرهای جمعیت شناختی و انگیزه های سفر نشان می‌دهد زنان دارای انگیزه فرهنگی قوی تری نسبت به مردان هستند. از نظر انگیزه سلامتی و ماجراجویی نیز مردان نسبت به زنان از انگیزه قوی تری برخوردار هستند.

 

حبیب و حسینی نیا(۱۳۹۲) نیز عنوان داشتندامروزه گردشگری فرهنگی پدیده ای اجتماعی است و شهرها همانند متنی فرهنگی در ایجاد تجارب فرهنگی و انتقال معانی فردی و جمعی افراد مطرح می‌باشند. این بحث در بررسی مفهوم فرهنگ شهری، با رویکردی تحلیلی به تبیین چارچوبی حاصل از مؤلفه‌ های آن پرداخته و سپس در بررسی تاثیر آن در جذب گردشگر فرهنگی و با توجه به ویژگی تجارب وی، به روشی تحلیلی- مقایسه ای با تمرکز بر مصادیقی چند از تجارب جهانی، به چگونگی تاثیر مؤلفه‌ ها می پردازد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که گردشگر فرهنگی به دنبال تجاربی موثق و گردشگری فرهنگی تحت تاثیر مؤلفه‌ های به هم پیوسته فرهنگ شهری بوده که خود متاثر از مؤلفه‌ های فضای شهری می‌باشند. به طور کل این مؤلفه‌ ها شامل مؤلفه‌ کالبد (متن فرهنگی و تاریخی)، عملکرد (تنوع فعالیت ها در مشارکت فرهنگی) و معانی فرهنگی در عرصه عمومی بوده که همگی در ارتباطی پیوسته و نمادین می‌باشند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-21] [ 11:26:00 ب.ظ ]
 

میزان دسترسی شرکت‌ها به تامین مالی از طریق خارج از شرکت افزایش یافته است. حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می‌دهد. این موضوع، منجر به جذب سرمایه گذاری می شود و اشتغال بیشتری را به همراه دارد.

 

حاکمیت شرکتی، عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاوه بر مدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت می‌ انجامد.

 

وجوه حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحران مالی همراه است. این مسئله زمانی از اهمیت ویژه ای برخوردار است که چنین ریسکی منجر به ایجاد هزینه های بالایی شود.

 

برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در جهت روابط کاری و اجتماعی شرکت است.

 

۲-۲-۳- هدف حاکمیت شرکتی

 

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی ‌در مورد ارتقای انصاف (عدالت)، شفافیت و ‌پاسخ‌گویی‌ و رعایت حقوق ذینفعان در بنگاه اقتصادی می‌باشد. عملکرد مالی شرکت‌ها با اعمال حق حاکمیت شرکت آن ها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی موثرتر شده و به ذینفعان خود توجه می‌کنند و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می‌کنند. در این بین از جمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد، بازپرداخت به موقع تعهدات، ایجاد ارزش برای سهام‌داران، کارگروهی، مدیریت و کنترل ریسک، ارتباط با محیط و پیشرو اهداف می‌باشد.

 

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی، منحصر به فرد خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ معین می شود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. لذا به نظر می‌رسد توجه به موارد ذیل در بحث حاکمیت شرکتی برای شرکت‌های ایرانی (به ویژه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس) ضروری است.

 

۱ . اصلاح ساختار مالکیت شرکت‌ها

 

۲ . توجه به حقوق سهام‌داران اقلیت

 

۳ . برخورد منصفانه با سهام‌داران و توجه به روابط ذینفعان

 

۴ . گسترش سرمایه گذاری نهادی

 

۵ . اصلاح ساختار هیئت مدیره (تفکیک وظایف هیئت مدیره غیرموظف، موظف و مدیرعامل)

 

۶ . استقرار سیستم‌های حسابداری و کنترل‌های داخلی کارآمد شامل ایجاد و کمیته حسابرسی متشکل از اعضای هیئت مدیره غیرموظف، حسابرسی داخلی، ارزیابی ریسک.

 

۲-۲-۴- ساختار حاکمیت شرکتی

 

بررسی ها نشان می‌دهند که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی‏ منحصر به خود را دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت‏ شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک‏ کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت‌ها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاست‌های دولتی و فرهنگ، معین می‏ شود.ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلی‌ترین‏ و تعیین‏کننده‏ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به‏ داخل،وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه‏گذاری نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور تاثیر دارند.

 

تلاشهایی برای طبقه‏ بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی صورت‏ گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین‏ تلاش‌ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحب‌نظران برخوردار است، طبقه‏ بندی معروف به سیستم‌های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاشهایی را برای‏ توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‏ گیرند و در بعضی از ویژگی‌های آن ها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت‏ شرکتی، ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگ‌ها و سیستم‌های قانونی‏ وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوت‌ها را کاهش‏ دهند و امکان دارد که سیستم‌های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی‏ به هم نزدیک شوند.

 

۲-۲-۴-۱- حاکمیت شرکتی درون سازمانی[۱۵]

 

سیستمی است که در آن‏ شرکت‌های فهرست‏بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل‏ تعداد کمی از سهام‌داران اصلی هستند. این سهام‌داران ممکن است‏ اعضای خانواده موسس(بنیان‌گذار)یا گروه کوچکی از سهام‌داران‏ مانند بانک‌های اعتباردهنده، شرکت‌های دیگر یا دولت باشند. به‏ سیستم‌های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان‏ شرکت‌ها و سهام‌داران عمده آن ها، سیستم‌های رابطه‏ای نیز گفته‏ می‏ شود.

 

هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد، ولی مشکلات جدی دیگری پیش می ‏آید. به واسطه سطح‏ تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا به دلیل مالکیت خانواده‏های موسس) از قدرت سوء استفاده می‏ شود.

 

سهام‌داران اقلیت نمی‏توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت‏ کمی وجود دارد و وقوع سوء استفاده محتمل به نظر می‏رسد. معاملات مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع‏ مالی، نمونه‏ هایی از سوء جریانها در این سیستم‌ها شمرده می ‏شوند.

 

در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای‏شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال ۱۹۹۷ مورد انتقاد قرار گرفته‏اند.در زمان‏ بحران آسیایی، سیستم‌های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای‏ شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهام‌داران اکثریت امکان داد تا هنگام‏ بحران به اختلاس و سوء استفاده از ثروت سهام‌داران اقلیت‏ بپردازند.

 

سازوکارهای حاکمیت درون سازمانی(محاطی) عبارتند از:

 

  1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف.

 

  1. مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب.

 

  1. مدیران غیراجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیئت مدیره و مدیران اجرایی سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت.

 

  1. کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخی و … )

 

 1. اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای.

۲-۲-۴-۲- حاکمیت شرکتی برون سازمانی[۱۶]

 

عبارت برون سازمانی به سیستم‌های تامین مالی و حاکمیت‏ شرکتی اشاره داد. در این سیستم‌ها، شرکت‌های بزرگ توسط مدیران‏ کنترل می ‏شوند و تحت مالکیت سهام‌داران برون سازمانی یا سهام‌داران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی‏ مالکیت از کنترل(مدیریت) می‏ شود که توسط برل‏و مینز[۱۷](۱۹۳۲) مطرح شد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:36:00 ب.ظ ]