1-9 تعریف اصطلاحات: 6

مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 6

فصل دوم. 7

2-1 ادبیات تحقیق: 8

2-1-1مقدمه ای از سیر تكاملی SHRM  در ایران: 8

2-2 تاریخچه  مدیریت استراتژیک منابع انسانی: 8

2-3دلایل عدم وجود SHRM  در ایران: 10

2-4 نقش مدیریت استراتژیک منابع انسانی در موفقیت سازمانی: 11

2-5 چالشهای پیش روی  SHRM در ایران: 11

ب: فرهنگ مدیریتی در سازمانها 12

تحقیقات انجام شده در خارج. 13

فصل سوم. 19

3-1 روش شناسی و نوع تحقیق.. 20

3-2 جامعه آماری  پژوهش… 20

3-3 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 20

3-4 روش گردآوری داده ها: 20

3-5 پایایی پرسشنامه: 20

فصل چهارم. 21

 

4-1 تجزیه و تحلیل پژوهش: 22

4-1-1 تجزیه وتحلیل داده ها 22

فصل پنجم. 24

5-1 مقدمه : 25

5-2 تحلیل یافته ها : 25

بحث و تفسیر : 25

5-3 نتیجه گیری و پیشنهادات: 26

پرسشنامه. 28

فهرست منابع: 31 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

1-1 مقدمه

برنامه‌ریزی نیروی انسانی (HRP)، عرضه و تقاضای آتی سازمان برای كاركنان را به‌طور منظم پیش‌بینی می‌كند. با تخمین تعداد و نوع كاركنانی كه مورد‌نیاز است، واحد منابع انسانی می‌تواند جذب، گزینش،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...