مقدمه     58
2-1-تعریف تورم قوانین     58
2-2-دلایل تورم تقنینی     60
2-2-1-وقوع انقلاب و تغییر ساختار سیاسی و اداری
2-2-2-تغییر نیازهای اجتماعی     61
2-2-3-خروج از اصل «تفکیک قوا»     61
2-2-4-نتایج خروج از اصل تفکیک قوا     66
2-2-5-موازی سازی قانونگذاری     66
2-3-نهادهای موازی در قانونگذاری در ایران     67
2-3-1-مجمع تشخیص مصلحت نظام     67
2-3-2-شورای نگهبان     69
2-3-3-بررسی نظریات شورای نگهبان در رابطه با قانونگذاری     69
2-3-3-1-اختیار تعریف مفاهیم قانونی به دولت     69
2-3-3-2-تقنینی بودن تعیین ضوابط     70
2-3-3-3-اصلاح قانون     70
2-3-3-4-تضییع و توسعه حکمی و موضوعی قوانین     71
2-4- مجلس خبرگان     72
3-5-اصل 167 قانون اساسی     73
3-6-حکم حکومتی     73
3-7-شواری عالی انقلاب فرهنگی     75
3-8-شورای عالی اداری     76
3-9-«قانونگذاری قضایی»    78
3-10-آثار تورم در قوانین     78
3-10-1-آثار مربوط به مقننه     78
3-10-2-آثار مربوط به قضاییه     79
3-10-3-آثار مربوط به مجریه     81
3-11-راهکارهای خروج از تورم     81
3-11-1-حذف نهادهای موازی     81
3-11-2-نگارش شفاف قانون برای پرهیز از اختلافات     82
2-11-3-پرهیز از تصویب قوانین تفویضی     83
2-11-4-تغییر و حذف قوانین تکراری     83
2-11-5-حذف قوانین زاید جرم انگار در حوزه حقوق عمومی (جرم زدایی)    85

 

2-11-6-استفاده از حقوقدان متخصص در نگارش متن قانون     88
2-11-7-استفاده از شیوه های قانونگذاری مشارکتی     89
فصل سوم- تاثیر مقررات زدایی در کوچک سازی دولت
3-1-مقررات زدایی بخشی     92
3-2-انحصار و شبه انحصار زدایی     93
3-3-انعطاف پذیری در قوانین و  مقررات     96
3-4-حذف برخی از خدمات و «رایگان زدایی»    97
3-5-ادغام سازمان های موازی     99
3-6-خصوصی سازی خزنده     100
3-7-مقررات زدایی به مثابه یک سیاست کلی     102
3-7-1-کاهش بوروکراسی و افزایش شفافیت در نظام اداری     102
3-7-2-مقابله با کاغذ بازی و ایجاد نظام متمرکز     104
3-7-3-مقررات زدایی در قلمرو روابط صنعتی     105
3-7-4-فردی نمودن نظام اجرت و دستمزد     105
3-7-5-شناور کردن ساعات کار و تنظیم زدایی اقتصادی     106
3-7-6-اصلاح مقررات مالیاتی و برداشتن دیوارها در بازارهای پولی و مالی     108
نتیجه گیری     110
فهرست منابع و ماخذ     111

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :119

قیمت : 14700تومان

این مطلب را هم بخوانید :مفهوم اسراف:پایان نامه درمورد تجمل گرایی
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...