2-14- انتخاب مدیریت اخلاقی…………………………………………………………………………………………………..24

2-15- ویژگی­ها و شرایط اجرایی قانون………………………………………………………………………………………..25

2-16- قانون و اخلاق در مدیریت……………………………………………………………………………………………….26

2-17- زمینه ی شکل­گیری قانون…………………………………………………………………………………………………27

2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبری………………………………………………………………………………………….30

2-19- تاریخچه و سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………..31

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….34

3–2 روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-متغیرها و فرضیات پزوهش………………………………………………………………………………………………….36

3-4-روش جمع­آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..37

3-5-جامعه آماری و نمونه ی آماری…………………………………………………………………………………………….37

3-6-ابزار گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………39

3-7-پایایی و روایی پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….41

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..43

 

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………..46

4-3-  آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………..50

4-4- تحلیل جانبی…………………………………………………………………………………………………………………….69

 

فصل پنجم: خلاصه و نتیجه­گیری

 

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-2-نتایج حاصل از تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………..75

5-4- ارایه ی پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..80

 

پیوست­ها

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

 

فهرست جدول­ها

 

3-1. جدول: مقیاس طیف لیکرت…………………………………………………………………………………………………40

3-2. جدول: ترکیب سئوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………..40

3-3. جدول: ضریب اعتماد با روش آلفاکرونباخ……………………………………………………………………………..42

4-1. جدول: جنسیت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….47

 

4-2. جدول: فراوانی مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………48

4-3. جدول:.فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..49

4-4. جدول: ضریب همبستگی امانتداری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر……………………………..51

4-5. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………52

4-6. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………….52

4-7. جدول: ضرایب و رگرسیون امانتداری و اعتماد……………………………………………………………………….53

4-8. جدول: ضریب همبستگی خدمتگزاری و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر………………………….54

4-9. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون…………………………………………55

4-10. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..56

4-11. جدول: ضرایب رگرسیون خدمتگزاری و اعتماد……………………………………………………………………56

4-12. جدول: ضریب همبستگی مسئولیت پذیریو اعتماد شهروندان به شهرداری………………………………..57

4-13. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….58

4-14. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..59

4-15. جدول: ضرایب رگرسیون مسؤلیتپذیریو اعتماد……………………………………………………………………………59

https://urlscan.io/result/3099395c-aef9-4ecb-bf4e-c0c146aa6c53/

 

4-16. جدول: ضریب همبستگی عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداری ماهشهر…………………………………………….60

4-17. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آمارۀ دوربین – واتسون (متغیر عدالت)…………………………..61

4-18. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..62

4-19. جدول: : ضرایب رگرسیون مسئولیت پذیری و اعتماد……………………………………………………………62

4-20. جدول: ضریب همبستگی تکریم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداری ماهشهر…………….63

4-21. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….64

4-22. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..65

4-23. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و تکریم ارباب رجوع………………………………………………………..65

4-24. جدول: ضریب همبستگی ویژگی­های اخلاقی مدیران و اعتماد شهروندان به شهرداری………………66

4-25. جدول: ضریب تعیین، خطای معیار تخمین و آماره دوربین- واتسون……………………………………….67

4-26. جدول: تجزیه و تحلیل آنوا………………………………………………………………………………………………..68

4-27. جدول: ضرایب رگرسیون عدالت و ویژگی­های اخلاقی مدیران………………………………………………68                                4-28. جدول:خلاصه نتایج فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..69

4-29. جدول: آمار توصیفی مربوط به آزمون  تی…………………………………………………………………………..70

4-30. جدول: آمار استنباطی مربوط به آزمون تی……………………………………………………………………………70

4-31. جدول: فراوانیپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری …………….71

4-32. جدول: آزمون مقایسه میانگین مردان و زنان با توجه به متغیر اعتماد شهروندان به شهرداری……….71

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...