مسأله چهارم: اثبات قوه قدسیه…………………………………………………… 65 مسأله پنجم: اثبات عقل فعال و بیان کیفیت افاضه معقولات……………………………. 66 1-5. چگونگی اتصال به عقل فعال………………………………………………………… 67 مسأله ششم: نفس انسانی جسم و جسمانی نیست………………………………… 67 مسأله هفتم: هر مجردی، عقل و عاقل و معقول است…………………………….. 69 1-7. اشکال اول: مقارنت، تعقل نیست…………………………………………………… 71 2-7. اشکال دوم: وجود خارجی معقول، مانع از مقارنت در ذهن است……………. 71 بخش سوم: بحث از احکام قوای محرّکه انسان………………………………………… 72 مسأله اول: اقسام قوای نباتی…………………………………………………………… 72 مسأله دوم: مراتب حرکات اختیاری و مبادی آن­ها……………………………………….. 73 مسأله سوم: حرکات افلاک، نفسانی ارادی است………………………………………. 73 1-3. نفس فلک، دارای اراده کلی است………………………………………………… 74 2-3. نفس فلک، دارای اراده جزئی است………………………………………….. 74 مسأله چهارم: فاعل بالاراده، کاری را اراده نمی­کند مگر علم یا ظن یا اعتقاد به سزاوار بودن آن داشته باشد…. 75 فصل سوم: فلسفه نمط چهارم: وجود و علل آن مسأله اول: موجود، منحصر در محسوس نیست…………………………………………. 78 1-1 علت حقه همه حقائق، به تجرد سزاوارتر است…………………………………….. 78 مسأله دوم : تبیین مغایرت ماهیت با وجود…………………………………………… 79 مسأله سوم : تبیین علت­های چهارگانه…………………………………………………… 80 1-3 نظریه فخر رازی در مورد علت غائی………………………………………………….. 80 مسأله چهارم: احکام علل چهارگانه………………………………………………………. 81 1-4 اشکال به قول مشهور………………………………………………………………… 81 مسأله پنجم: تقسیم موجود به واجب لذاته و ممکن لذاته…………………………… 82 1-5 . اشکال اسناد ممکن به مؤثر محال است به چهار دلیل………………………. 83 2-5 . جواب از چهار دلیل مذکور بر عدم اسناد ممکن به مؤثر…………………………… 86 مسأله ششم : اثبات واجب الوجود……………………………………………………… 87 1-6 . اموری که دلالت بر سلبی بودن مفهوم وجوب دارند……………………………… 87 2-6 . دلائلی که دلالت دارند بر امتناعِ امر ثبوتی بودن تعین……………………….. 89 3-6 . رد دو فرض مذکور و اثبات ثبوتی بودن مفهوم وجوب………………………….. 90 4-6 . پاسخ به اشکالات مذکور………………………………………………………… 91 مسأله هفتم : صفات واجب الوجود…………………………………………………….. 92 1-7 . اموری که بر صفت فرد بودن متفرع می شوند…………………………… 93 مسأله هشتم : صفات ثبوتیه و بحث های آن……………………………………….. 97 1-8 . بحث اول: صفت قادر………………………………………………………………… 97 2-8 . صفت مرید بودن………………………………………………………………… 98 3-8 . صفت علم…………………………………………………………………………….. 98 4-8. تعقل کلیات توسط خداوند………………………………………………………….. 99 مسأله نهم : برهان صدیقین……………………………………………………………… 100 نمط پنجم: صنع و ابداع مسأله اول: علت نیاز به مؤثر امکان است نه حدوث……………………………………. 102 1-1. دلائل قائلین به قدم عالم………………………………………………………………. 102 مسأله دوم: هر حادثی مسبوق به زمانی است که ابتداء ندارد (زمان ازلی)…………. 105 1-2. استدلال بر وجود زمان………………………………………………………………….. 105 این مطلب را هم بخوانید : بریتانیا، سیاست، انگلستان، انگلیس، هندوستان، تاریخی 2-2. اثبات زمان ازلی و حرکت ازلی……………………………………………………….. 106 مسأله سوم: هر محدثی قبل از حدوثش، مسبوق به ماده ممکنه است……………… 107 1-3. اشکال فخر رازی بر ابن سینا…………………………………………………………. 107 مسأله چهارم: ازلی بودن مؤثریت واجب تعالی………………………………………….. 108 1-4. تبیین ازلی بودن مؤثریت واجب الوجود………………………………………………. 108 2-4. دوام فیض؛ از ازل تا ابد……………………………………………………………. 110 3-4 قدیم بودن مؤثر و اثر…………………………………………………………………….. 111 مسأله پنجم:‌ پندارها و هشدارها………………………………………………………. 112 1-5 گونه اول: بیان حدوث عالم…………………………………………………………. 112 2-5 گونه دوم: بیان آغاز و ابتداء داشتن حرکات……………………………….. 112 مسأله ششم: از واحد غیر از واحد صادر نمی­شود……………………………………. 116 مسأله هفتم: تبیین حدوث ذاتی عالم………………………………………………… 116 نمط ششم: غایات و مبادی آن ها بخش اول: غایات……………………………………………………………………….. 119 مساله اول: نفی غایت از فعل خداوند متعال………………………………………… 119 دانلود پایان نامه 1-1- حسن فعل نمی تواند هدف غنی باشد……………………………………….. 120 2-1- راه حل نهایی : خداوند فاعل بالعنایه است……………………………… 120 مساله دوم: غایت حرکات سماوی………………………………………………….. 121 1-2- غایت حرکت های افلاک، تشبه به عقول است………………………….. 121 2-2- سخن فخر رازی……………………………………………………………….. 122 بخش دوم: عقول……………………………………………………………………. 123 مسأله اول: راه اول برای اثبات عقول: کثرت عقول………………………………….. 123 1-1-­ نظر فخر رازی……………………………………………………………………. 124 2-1- سخن فخر رازی در مورد تشبه نفس فلکی به عقول………………………. 125 3-1- نصیحت حکیمانه………………………………………………………………….. 126 مسأله دوم: راه دوم برای اثبات عقول: حرکت های افلاک بی­نهایت­اند……………….. 126 1-2. نیرو جسمانی نمی تواند مبدأ حرکت های بی نهایت شود………………….. 127

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...