فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )

21 –مقدمه ……………………………………………………………………………..         6

22 صرفه جویی انرژی………………………………………………………………          7

23 انرژی خورشیدی………………………………………………………………..          9

-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………..       45

25 ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..      49

26 نتیجه گیری……………………………………………………………………….          61

فصل سوم: نمونهای موردی

31 نمونه های موردی داخلی……………………………………………………….         63

32 نمونه های موردی خارجی……………………………………………………..         73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

4 -1-تعریف موزه ……………………………………………………………………..         97

42 دلیل وجود موزه و جایگاه آن…………………………………………………          98

4-3- تاریخچه و روند تحولات موزه ……………………………………………….          102

4-4- اهداف و نقش موزه……………………………………………………………..          104

-5-4 انواع موزه ها…………………………………………………………………….          106

-6-4 معماری موزه  ………………………………………………………………….. 109

-7-4 تئوری های جدید موزه سازی ……………………………………………….          111

8-4  شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان………………………….         116

-9-4 سازمان اداری موزه………………………………………………………………          121

-10-4 تاسیسات………………………………………………………………………..         127

-11-4 نور در موزه…………………………………………………………………….          130

فصل پنجم: بستر طرح

فصل دوم: مبانی نظری( صرفه جویی انرژی- سلول های فتوولتائیک )

21 –مقدمه ……………………………………………………………………………..         6

22 صرفه جویی انرژی………………………………………………………………          7

23 انرژی خورشیدی………………………………………………………………..          9

-4-2 الزامات طراحی ساختمان با سلول های فتوولتائیک…………………………..       45

25 ﺷﻴﻮﻩ ﻫﺎﻯ ﺑﻮﻣﻰ ﻃﺮﺍﺣﻰ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ…..      49

26 نتیجه گیری……………………………………………………………………….          61

فصل سوم: نمونهای موردی

31 نمونه های موردی داخلی……………………………………………………….         63

32 نمونه های موردی خارجی……………………………………………………..         73

فصل چهارم: موزه علوم و فناوری معماری

4 -1-تعریف موزه ……………………………………………………………………..         97

42 دلیل وجود موزه و جایگاه آن…………………………………………………          98

4-3- تاریخچه و روند تحولات موزه ……………………………………………….          102

4-4- اهداف و نقش موزه……………………………………………………………..          104

-5-4 انواع موزه ها…………………………………………………………………….          106

-6-4 معماری موزه  ………………………………………………………………….. 109

-7-4 تئوری های جدید موزه سازی ……………………………………………….          111

8-4  شناخت ضوابط ومقررات فضاهای موزه در جهان………………………….         116

-9-4 سازمان اداری موزه………………………………………………………………          121

-10-4 تاسیسات………………………………………………………………………..         127

-11-4 نور در موزه…………………………………………………………………….          130

فصل پنجم: بستر طرح

 -1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران………………………………………………………        134

-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………….         136

 -3-5بررسی سایت……………………………………………………………………..         147

 -4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه………………………………………………         151

5-5 روند طراحی……………………………………………………………………..          157

-6-5 تاسیسات موزه……………………………………………………………………          166

 منابع  168………………………………………………………………………………………….

پیوست  ………………………………………………………………………………… 171

چکیده :

یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان  به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.

اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با استفاده از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها،       سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتی    که بر یکدیگر می گذارند، تأثیر فرم پلان و … مورد بررسی قرار گرفته است .

 

واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیک

 

 

 -1-5مطالعات اقلیمی شهر تهران………………………………………………………        134

-2-5 مشخصات جغرافیایی و اقلیمی منطقه ۲۲ شهرداری تهران………………….         136

 -3-5بررسی سایت……………………………………………………………………..         147

 -4-5برنامه عملکردی و فیزیکی پروژه………………………………………………         151

5-5 روند طراحی……………………………………………………………………..          157

-6-5 تاسیسات موزه……………………………………………………………………          166

 منابع  168………………………………………………………………………………………….

پیوست  ………………………………………………………………………………… 171

چکیده :

 

این مطلب را هم بخوانید :

این مطلب را هم بخوانید :
 

یکی از نیازهای امروز ما داشتن فضایی برای آشنا شدن با فناوری های جدید معماری در دنیا است . با طراحی پارک موزه ای برای معماران می توان  به نحوی در جهت تداوم آموزش معماری و آشنا شدن معماران و ترغیب هر چه بیشتر آنها در زمینه فناوری های نوین قدم مهمی برداشت .یکی از مهم ترین اهداف موزه های امروزی در کنار حفظ و نگهداری آثار با ارزش، آموزش است . با طراحی پارک موزه برای معماری می توان به نوعی در جهت آموزش به معماران و علاقه مندان همت گماشت.طراحی این موزه می تواند هم برای معماران امروز که در آن به نشست و گفتگو می پردازند و هم برای معماران آینده که می توانند آثار دوره های قبل را ببینند، موثر بوده و بسیار مهم باشد.

اصل صرفه جویی در منابع (Economy of Resources) از یک سو به بهره‌برداری مناسب از منابع و انرژی‌های تجدیدناپذیر مانند سوخت‌های فسیلی، در جهت کاهش مصرف می‌پردازد و از سوی دیگر به کنترل و به کارگیری هرچه بهتر منابع طبیعی به عنوان ذخایری تجدید پذیر و ماندگار توجه جدی دارد.می توان با استفاده از راهکارهای جدید در انرژی صرفه جویی کرد و ساختمانی هوشمند طراحی کرد. یکی از ﭘﺮﻛﺎﺭﺑﺮﺩﺗﺮﻳﻦ ﻭ رایج ترین ﺷﻴﻮﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻧﺮژﻯ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪﻯ، ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺑﺮﺩﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻯ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک ﺩﺭ ﻣﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ «ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎﻯ ﻳﻜﭙﺎﺭﭼﻪ ﺑﺎ ﻓﺘﻮﻭﻟﺘﺎئیک» ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ رساله ﺣﺎﺿﺮ شیوه های طراحی ساختمان های یکپارچه با فتوولتائیک از قبیل تعیین جهت و شیب فتوولتائیک ها،       سایه اندازی ها، هماهنگی با سیستم های غیرفعال خورشیدی، تهویۀ سیستم، ترکیب فتوولتائیک ها با ساختمان و تأثیراتی    که بر یکدیگر می گذارند، تأثیر فرم پلان و … مورد بررسی قرار گرفته است .

 

واژگان کلیدی : معماری،موزه،علوم و تکنولوژی، صرفه جویی انرژی،سلول های خورشیدی،سیستم فتوولتائیک

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...