2-6-1- تعاریف عملیاتی :. 9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
1-2- جرأت ورزی. 11
1-1-2- تعریف جرأت ورزی. 14
2-1-2- تاریخچه جرأت ورزی. 15
3-1-2- شخصیتهای جرأت ورز  و غیرجرأت ورز. 16
4-1-2- جرأت ورزی درجمعیتهای بالینی و غیربالینی. 17
5-1-2- ویژگیهای رفتاری وشخصیتی جرأت ورزی. 18
6-1-2- نسبی بودن جرأت ورزی. 19
7-1-2- روشهای ارزشیابی و آموزشی جرأت ورزی. 19
8-1-2- تبیین ساختار و سازوکار رویکردهای رفتاری درباره اختلال غیرجرأت ورزی و درمان آن. 20
2-2- تعریف خشم. 21
1-2-2- فیزیولوژی خشم. 24
2-2-2- انواع خشم. 25
3-2-2- علل برانگیزاننده خشم. 26
4-2-2- راه‌های ابراز خشم. 28
5-2-2- خشم مقدّس (غیرت دینی). 29
6-2-2- فنون مدیریت خشم. 31
1-6-2-2- فنون شناختی. 31
2-6-2-2-  فنون رفتاری. 33
3-6-2-2-  فنون بین فردی. 34
7-2-2- كنترل خشم . 38
1-7-2- روشهای زیان آور كنترل خشم. 39

1-1-7-2- فرونشانی. 39

 

2-1-7-2- واپس رانی . 39
3-1-7-2- ابراز . 39
2-7-1- نوجوانی و خشم. 39
8-2-2- دیدگاههای مختلف درباره خشم. 40
1-8-2-2- دیدگاه رشدی :. 40
2-8-2-2-دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری. 42

3-8-2-2-دیدگاه روان تحلیلگری. 42

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-8-2-2-دیدگاه رفتاری و یادگیری اجتماعی. 43
5-8-2-2-دیدگاه ساختار گرایی اجتماعی. 44
6-8-2-2-دیدگاه شناختی. 45
7-8-2-2- دیدگاه فرهنگی . 46
8-8-2-2-دیدگاه اقتصادی . 47
9-2-2- دیدگاههای مختلف در مورد كنترل خشم. 47

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...