1-3. بیان مسئله ……………………………………………………………………………. 3

1-4. فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………….. 9

1-5. اهمیت تحقیق…………………………………………………………………………. 12

فصل دوم : بررسی منابع

2-1. تراكم گیاهی ………………………………………………………………………… 14

2-2. تراكم و عملكرد ………………………………………………………………………. 18

2-3. اثر تراكم بر عملکرد و اجزای عملكرد ……………………………………………… 24

2-4. اجزای عملکرد ……………………………………………………………………. 35

2-5. عملکرد بیولوژیک ……………………………………………………………………. 38

2-6. وزن هزاردانه ……………………………………………………………………….. 39

2-7. ارتفاع بوته ………………………………………………………………………… 40

2-8. تعداد سنبله ………………………………………………………………………. 41

2-9. تعداد دانه در سنبله ……………………………………………………………….. 42

2-10. شاخص برداشت …………………………………………………………………. 42

2-11. کشت مخلوط ………………………………………………………………….43

فصل سوم : مواد و روش‌ها

3-1. مشخصات اقلیمی و زراعی منطقه اجرای طرح ………………………………. 45

3-2. فیزیوگرافی،زمین شناسی،بافت خاک ………………………………………… 46

3-3. مشخصات آماری طرح آزمایشی ……………………………………………….. 47

3-4. طرح آزمایشی و عملیات زراعی ………………………………………………. 47

3-5. صفات مورد بررسی و نحوه اندازه گیری آنها…………………………………… 50

3-6. روش های تجزیه آماری طرح ……………………………………………………. 54

فصل چهارم : نتایج و بحث

 

4-1. ارتفاع بوته………………………………………………………………………….. 57

4-2. علوفه تر و خشک مخلوط پایان رشد رویشی……………………………………. 65

4-3. عملکرد بیولوژیک………………………………………………………………….. 71

4-4. غلاف و سنبله در بوته…………………………………………………………….. 81

4-5. وزن هزار دانه……………………………………………………………………….. 93

4-6. عملکرد دانه…………………………………………………………………………. 100

4-7. شاخص برداشت ………………………………………………………………….. 107

4-8 . نسبت برابری زمین………………………………………………………………. 115

4-9. ضرایب همبستگی………………………………………………………………… 124

این مطلب را هم بخوانید :

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

نتیجه‌گیری کلی ……………………………………………………………………… 131

پیشنهادات ……………………………………………………………………………. 133

پیوست‌ها ……………………………………………………………………………

منابع و مأخذ

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………..

فهرست منابع غیرفارسی ………………………………………………………..

چكیده انگلیسی …………………………………………………………………..

چکیده:

این تحقیق در سال زراعی 1388-1389 به ارزیابی کشت مخلوط جو و نخود به عنوان محصول علوفه ای در شرایط آب و هوایی بروجرد به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوك‌های كاملا تصادفی  در چهار تكرار به مدت یكسال زراعی در ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی بروجرد اجرا شد. در این بررسی 2 تیمار تراکم با سه سطح: برای نخود 50 کیلوگرم و برای جو 150 گیلوگرم (کم) ،  برای نخود 75 کیلوگرم و برای جو 225 کیلوگرم (متوسط) ، برای نخود 100 کیلو گرم و برای جو 300 کیلوگرم (زیاد)  تیمار اول و تیمار دوم نسبت های مختلف اختلاط دو گیاه در پنج ترکیب کاشت بودند که شامل :M1  = تک کشتی100% جو،   M2= 75% جو+25%نخود،   M3= 50% جو+50% نخود، M4 = 25 % جو+ 75% نخود،  M5 = تک کشتی 100% نخود  بودند. جهت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...