2-2-15- تبلیغات بازرگانی.. 65

2-2-16- انواع تبلیغات از نظر نحوه ایجاد ارتباط.. 66

2-2-17- پیشبرد فروش.. 66

2-2-18- انواع پیشبرد فروش.. 67

2-2-19- اهداف پیشبرد فروش.. 67

2-2-20- پیشبرد فروش پولی و غیر پولی.. 67

2-2-21- ماهیت و مفهوم اعتماد.. 68

2-2-22- اهمیت اعتماد در بازاریابی.. 68

2-2-23- بانکداری.. 68

2-2-24- بانکداری در ایران.. 69

2-2-25- تشکیل بانک مرکزی.. 69

2-2-26- تاسیس بانک های خصوصی.. 70

2-2-27- معرفی سازمان مورد مطالعه.. 70

2-3- پیشینه تحقیق..………………………………………………………………………………………………………………………………..71

2-3-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………71

2-3-2- تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………..71

فصل سوم: روش شناسی پژوهش.. 72

مقدمه..

3-1- روش تحقیق.. 76

3-2- جامعه آماری.. 77

3-3- نمونه، حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 77

3-4- روش جمع آوری داده ها و اطلاعات.. 78

3-4-1-  پرسشنامه.. 79

3-5- متغیرهای مستقل و وابسته .. 80

3-6 -سوال های پرسشنامه به تفکیک هر فرضیه .. 80

3-7- ابزار سنجش .. 81

3-8- روایی، اعتبار ابزار سنجش.. 81

3-9- پایایی (قابلیت اعتماد)ابزار سنجش.. 82

3-9-1- روش آلفای کرونباخ.. 83

3-9-2- آلفای هریک از متغیرها به تفکیک.. 85

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده ها.. 85

3-10-1- آمار توصیفی.. 86

3-10-2- آمار استنباطی.. 86

3-11- آزمون­های آماری.. 83

3-11-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 87

3-11-2- آزمون دو جمله ایی.. 87

3-11-3- آزمون فریدمن.. 87

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها..

مقدمه..

4-1- بخش اول:ویژگی­های جمعیت شناختی پاسخ­دهندگان.. 91

4-1-1- سن.. 91

4-1-2- تحصیلات.. 92

4-1-3- جنسیت.. 93

4-1-4- میانگین، میانه و انحراف معیار سوال­های پرسشنامه.. 95

4-1-5- درصد فراوانی سوال های پرسشنامه.. 95

4-2- بخش دوم: آزمون فرضیه های تحقیق.. 101

4-2-1- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 101

4-2-2- آزمون دوجمله­ای.. 102

4-3-2- آزمون فریدمن.. 103

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادها..

مقدمه..

5-1- مرور خطوط کلی تحقیق.. 111

5-1-1- فرضیه های پژوهش.. 111

5-2- نتایج حاصل از آمار توصیفی.. 111

5-3- نتایج حاصل از آمار استنباطی.. 112

 

5-3-1- اولویت­بندی معیارها بر مبنای نتایج تحقیق.. 112

5-3-2- معیارهای اصلی.. 112

5-3-3- معیارهای فرعی.. 112

5-3-3-1- محصول.. 112

5-3-3-2-مکان.. 113

5-3-3-3- قیمت.. 113

5-3-3-4- تبلیغات.. 113

5-3-3-5- کارکنان.. 114

این مطلب را هم بخوانید :

 

5-3-3-6- شواهد فیزیکی.. 114

5-3-3-7- فرآیند.. 115

5-4- نتیجه­گیری کلی.. 115

5-5- ارائه پیشنهادها.. 116

5-5-1- پیشنهادها براساس یافته­های پژوهش.. 116

5-5-1-1-فرآیند.. 116

5-5-1-2-قیمت.. 117

5-5-1-3-محصول.. 118

5-5-1-4-مکان.. 119

5-5-1-5-کارکنان.. 119

5-5-1-6-تبلیغات.. 120

5-5-1-7-شواهد فیزیکی.. 121

5-6- محدودیت­های تحقیق.. 121

5-7- پیشنهادها برای تحقیقات آینده.. 122

منابع و ماخذ..

منابع فارسی..

منابع انگلیسی..

ضمائم و پیوست ها..

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...