1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسئله 4

1-3- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق 5

1-4- مدل تحقیق 6

1-5- اهداف تحقیق 6

1-6- سؤالات تحقیق 7

1-7- فرضیه‌های تحقیق 7

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7

1-9- قلمرو تحقیق 8

1-10- ساختار تحقیق 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینة تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- تعریف بانک 10

2-3- صنعت بانکداری 11

2-4- سیر تکامل بانکداری در جهان 12

2-5- سیر تکامل بانکداری در ایران 13

2-6- انواع بانکداری در نظامهای اقتصادی 17

2-7- بانکداری الکترونیک 18

2-8- چهار دوره تحول نظام بانکداری الکترونیک 19

2-9- وضعیت جهان در زمینه بانکداری الکترونیک 20

2-10- وضعیت ایران در زمینة بانکداری الکترونیک 21

2-11- سیر تحول سامانه‌های بانک ملت 21

2-12- زیر ساختهای بانکداری الکترونیک 23

پایان نامه

 

2-13- ابزارهای بانکداری الکترونیکی 25

2-14- سطوح بانکداری الکترونیکی 26

2-15- مزایای بانکداری الکترونیکی 27

2-16- بانکداری الکترونیک و پذیرش آن 27

2-17- عوامل بازدارندة پیشرفت صنعت الکترونیک در مجموعه بانکی 31

2-18- راه‌حلها و راهکارهای افزایش استفاده از خدمات الکترونیکی در بانکها 33

2-19- پیشینة تحقیق 36

فصل سوم : روش‌شناسائی تحقیق

3-1- مقدمه 40

این مطلب را هم بخوانید :

3-2- روش تحقیق 40

3-3- جامعه آماری و روش نمونه‌گیری 41

3-3-1- جامعه آماری تحقیق 41

3-3-2- نمونه آماری تحقیق 41

3-4- روش گردآوری داده‌ها 41

3-5- ابزار گردآوری داده‌ها 42

3-6- روائی و پایائی ابزار سنجش 43

3-6-1- روائی ابزار سنجش 43

3-6-2- پایائی ابزار سنجش 43

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 43

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1- مقدمه 45

4 ـ 2- توصـیف آماری متغیرهای جمعیت‌شناختی سؤالات پرسشنامه 45

4 ـ 3- توصـیف آماری شاخصهای مركزی و پراكندگی عاملهای تحقیق 47

4 ـ 4- آزمون آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع عاملهای تحقیق 51

4 ـ 5- تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق) 51

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 57

5-2- بحث و نتیجه‌گیری 57

5 -3- پیشنهادها 58

5-3-1- پیشنهادهای كاربردی در راستای نتایج تحقیق 58

5-3-2- پیشنهاداتی برای محققان آتی 60

منابع و مأخذ 62

پیوست (1) 64

پیوست (2) 67

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                           صفحه

جدول (1-1): تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق 7

جدول (2-1): مقایسه بانكداری الكترونیكی و بانكداری سنتی 18

جدول (3-1): عوامل مؤثر بر پذیرش بانكداری الكترونیك 42

جدول (3-2): پایایی پرسشنامه 43

جدول (4-1): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال جنسیت 45

جدول (4-2): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به سؤال میزان تحصیلات 46

جدول (4- 3): توزیع فراوانی و درصد پاسخ‌های نمونه آماری به متغیرهای تحقیق 47

جدول (4- 4): نتایج آزمون كولموگوروف – اسمیرنوف 51

جدول (4- 5): نتیجة آزمون فرضیة 1 52

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...