2-11-2- آنتن فرکتالی سرپینسکی کوتاه شده صفحه ای. 56
2-11-3- آنتن صفحه ای پارانی. 56
فصل سوم :  آنتن فرکتالی مربعی
3-1- مقدمه 62
3-2- بررسی خاصیت چندبانده بودن ساختار فرکتالی مربعی62
3-3- آنتن فرکتالی چندبانده 64
3-4- ساختار فرکتالی مربعی66
3-5- تغذیه با خط مایکرواستریپ هم صفحه 67
3-6- پلاریزاسیون دایروی در آنتن های مایکرو استریپ مربعی68
3-6-1- آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی. 70
3-7- طراحی اولیه برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی71
3-8- طراحی نهایی برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی73
فصل چهارم : طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی چندبانده
4-1- مقدمه80
4-2- طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ ساده80
4-2-2- نتایج شبیه سازی.. 81
4-4- پارامترهای طراحی آنتن مایکرواستریپ چندبانده85
4-5-86
4-6- نتیجه گیری.. 92
منابع.. 93
مقدمه

به طور کلی با مشاهده طبیعت اطراف با بعضی از هندسه­های خودمتشابهی برخورد می­کنیم که از آنها می­توان به هندسه های فرکتالی یاد کرد. برای مثال، می توان به ساختار فرکتالی شاخه درختان، چشم انداز واقعی طبیعت غروب های خورشید، زمین های ناهموار، موج های روی دریاچه، خط ساحل، توپوگرافی بستر دریا و گیاهان و کوه ها اشکال مختلف ابرها اشاره کرد.

2-11-2- آنتن فرکتالی سرپینسکی کوتاه شده صفحه ای. 56
2-11-3- آنتن صفحه ای پارانی. 56
فصل سوم :  آنتن فرکتالی مربعی
3-1- مقدمه 62
3-2- بررسی خاصیت چندبانده بودن ساختار فرکتالی مربعی62
3-3- آنتن فرکتالی چندبانده 64
3-4- ساختار فرکتالی مربعی66
3-5- تغذیه با خط مایکرواستریپ هم صفحه 67
3-6- پلاریزاسیون دایروی در آنتن های مایکرو استریپ مربعی68
3-6-1- آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی. 70
3-7- طراحی اولیه برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی71
3-8- طراحی نهایی برای آنتن فرکتالی مربعی با پلاریزاسیون دایروی73
فصل چهارم : طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی چندبانده
4-1- مقدمه80
4-2- طراحی و شبیه سازی آنتن مایکرواستریپ ساده80
4-2-2- نتایج شبیه سازی.. 81
4-4- پارامترهای طراحی آنتن مایکرواستریپ چندبانده85
4-5-86
4-6- نتیجه گیری.. 92
منابع.. 93
مقدمه
به طور کلی با مشاهده طبیعت اطراف با بعضی از هندسه­های خودمتشابهی برخورد می­کنیم که از آنها می­توان به هندسه های فرکتالی یاد کرد. برای مثال، می توان به ساختار فرکتالی شاخه درختان، چشم انداز واقعی طبیعت غروب های خورشید، زمین های ناهموار، موج های روی دریاچه، خط ساحل، توپوگرافی بستر دریا و گیاهان و کوه ها اشکال مختلف ابرها اشاره کرد.
اولین بار ساختارهای فرکتالی توسط بنویت مندلبرت[1] در سال 1975 معرفی شدند، که این ساختارها دارای اشکالی بودند، که هر بخش از آنها ویژگی های کل ساختار را در یک مقیاس کوچکتر دارا بود. این تعریف یک خاصیت مهم این ساختارها را معرفی می کرد، که آن وجود طول نامحدود در حجم محدودی از این ساختارها بود. شکل (1-1) چند نمونه از ساختارهای فرکتالی ساده در طبیعت پیرامون ما را نشان می دهد، که مربوط به ساقه کاج، درخت و چشم انداز طبیعت  می باشد. همان طور که در شکل های زیر مشاهده می کنید هر قسمت از این ساختارها از نظر خواص هندسی، همانند کل ساختار می باشند.
شکل 1-1 : چند نمونه ساختار فرکتالی
امروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه فرکتالی در آنها تأثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی، باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تشعشع­کننده­ها، منعکس­کننده ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­شود این ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند.
در این پایان­نامه انواع ساختارهای فرکتالی به عنوان یک آنتن بررسی می­شوند و خواص انتشاری این ساختارها به صورت مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی ساختارهای فرکتالی زیادی را می­توان جهت طراحی آنتن به کار برد.
در اینجا ما تمامی این ساختارها را در چند دسته کلی تقسیم می­کنیم و خواص هر دسته را به تفصیل بیان می کنیم. ساختارهای فرکتالی که معمولاً در طراحی آنتن ها مورد استفاده قرار می­گیرند به صورت قطعی[2] می­باشند. به عبارت دیگر کلیه ساختارهای فرکتالی که در اینجا مورد بررسی قرار می­گیرند خاصیت تصادفی نداشته و از یک رابطه جبری پیروی می­کنند. به طوری که جهت ایجاد هر شکل فرکتالی

 

اولین بار ساختارهای فرکتالی توسط بنویت مندلبرت[1] در سال 1975 معرفی شدند، که این ساختارها دارای اشکالی بودند، که هر بخش از آنها ویژگی های کل ساختار را در یک مقیاس کوچکتر دارا بود. این تعریف یک خاصیت مهم این ساختارها را معرفی می کرد، که آن وجود طول نامحدود در حجم محدودی از این ساختارها بود. شکل (1-1) چند نمونه از ساختارهای فرکتالی ساده در طبیعت پیرامون ما را نشان می دهد، که مربوط به ساقه کاج، درخت و چشم انداز طبیعت  می باشد. همان طور که در شکل های زیر مشاهده می کنید هر قسمت از این ساختارها از نظر خواص هندسی، همانند کل ساختار می باشند.
شکل 1-1 : چند نمونه ساختار فرکتالی

امروزه از هندسه­های فرکتالی در علوم زیادی استفاده می­شود. بدون شک یکی از شاخه­هایی که هندسه فرکتالی در آنها تأثیر زیادی گذاشته است، الکترومغناطیس و انتشار امواج است. وجود خواص ذاتی هندسه­های فرکتالی، باعث ایجاد ویژگی­های مناسبی در تشعشع­کننده­ها، منعکس­کننده ها و آنتن­ها می­گردد که باعث می­شود این 

این مطلب را هم بخوانید :

این مطلب را هم بخوانید :

ادوات عملکرد بهتری را در محیط داشته باشند.

در این پایان­نامه انواع ساختارهای فرکتالی به عنوان یک آنتن بررسی می­شوند و خواص انتشاری این ساختارها به صورت مجزا مورد بررسی قرار می­گیرد. به طور کلی ساختارهای فرکتالی زیادی را می­توان جهت طراحی آنتن به کار برد.
در اینجا ما تمامی این ساختارها را در چند دسته کلی تقسیم می­کنیم و خواص هر دسته را به تفصیل بیان می کنیم. ساختارهای فرکتالی که معمولاً در طراحی آنتن ها مورد استفاده قرار می­گیرند به صورت قطعی[2] می­باشند. به عبارت دیگر کلیه ساختارهای فرکتالی که در اینجا مورد بررسی قرار می­گیرند خاصیت تصادفی نداشته و از یک رابطه جبری پیروی می­کنند. به طوری که جهت ایجاد هر شکل فرکتالی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...