2-4) بخش چهارم : عدالت سازمانی

2-4-1) مقدمه                                                                                                                                                              69

2-4-2) عدالت                                                                                                                                                             69

2-4-3) مفهوم عدالت                                                                                                                                                    71

2-4-4) اهمیت رعایت عدالت                                                                                                                                          71

2-4-5) عدالت سازمانی                                                                                                                                                  72

2-4-6) كانونهای عدالت سازمانی                                                                                                                                     75

2-4-7) ابعاد عدالت                                                                                                                                                       75

2-4-7-1) عدالت توزیعی                                                                                                                                               76

2-4-7-1-1) نظریه برابری آدامز                                                                                                                                       78

2-4-7-1-2) پیامدهای ادراكات نابرابری                                                                                                                            80

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

2-4-7-2) عدالت رویه ای                                                                                                                                              80

2-4-7-2-1) مدلهای عدالت رویه ای                                                                                                                 83

2-4-7-2-1-1) مدل ابزاری(نفع شخصی)                                                                                                                           83

2-4-7-2-1-2) مدل رابطه ای (ارزش گروهی)                                                                                                                    83

2-4-7-2-1-3) مدل قضاوت عادلانه لونتال                                                                                                                         84

2-4-7-2-1-4) مدل ساشكین و ویلیامز                                                                                                                              85

2-4-7-2-2) تشابه عدالت توزیعی و رویه ای                                                                                                                      86

2-4-7-3) عدالت مراوده ای                                                                                                                                            86

2-4-7-3-1) تئوری مبادله اجتماعی                                                                                                                                  87

2-4-7-3-2) تفاوت عدالت رویه ای با عدالت مراوده ای                                                                                                        88

2-4-7-4) عدالت اطلاعاتی                                                                                                                                             88

2-4-7-4-1) قوانین عدالت سازمانی                                                                                                                                  89

2-4-7-5) عدالت احساسی                                                                                                                                              89

2-4-7-6) عوامل مؤثر بر درك عدالت                                                                                                                             90

2-4-7-6-1) پیامدهای  سازمانی                                                                                                                                       90

2-4-7-6-2) رویه های سازمانی                                                                                                                                       90

2-4-7-6-3) خصوصیات ادراك كننده                                                                                                                             90

2-4-7-7) نتایج درك عدالت                                                                                                                                          90

2-4-7-7-1) عملكرد كاری                                                                                                                                            90

2-4-7-7-2) رفتار شهروندی سازمانی                                                                                                                                91

2-4-7-7-3) رفتار خلاف انتظار و ترك شغل                                                                                                                     91

2-4-7-7-4) واكنشهای نگرشی و احساسی نسبت به پیامدهای خاص،سازمان و سرپرست                                                               91

2-4-7-8)موانع تحقق عدلات در سازمان                                                                                                                            92

2-4-7-8-1) تعریف نشدن اهداف و استراتژیها بر محور عدالت                                                                                               92

2-4-7-8-2) محیط و تأثیر آن بر رفتارهای عادلانه                                                                                                               93

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

2-4-7-8-3) فناوری و عدالت سازمانی                                                                                                                              94

2-4-7-8-4) اندازه سازمان و امكان اجرای عدالت در آن                                                                                                       94

2-4-7-8-5) ساخت قدرت و كنترل                                                                                                                  95

2-4-7-8-6) فرهنگ و زبان                                                                                                                                            95

2-5) بخش پنجم: پیشینه تحقیقات انجام شده

2-5-1) تحقیقات داخلی                                                                                                                                 97

2-5-2) تحقیقات خارجی                                                                                                                                               101

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه                                                                                                                                                                 107

3-2) روش اجرای تحقیق                                                                                                                                                107

3-3) توصیف آزمودنی های تحقیق (جامعه و نمونه آماری)                                                                                                   109

3-3-1) جامعه آماری                                                                                                                                                    109

3-3-2) نمونه                                                                                                                                                               109

 

3-4) جمع آوری داده ها و اطلاعات                                                                                                                                 110

3-5) معرفی دقیق پرسشنامه و نحوه طراحی سؤالات آن                                                                                                         110

3-6) اعتبار و پایایی ابزار پرسشنامه                                                                                                                                   111

3-6-1) روایی                                                                                                                                                              111

3-6-2) پایایی                                                                                                                                                              112

3-7) معرفی تكنیك های آماری جهت تجزیه و تحلیل داده ها                                                                                                113

3-7-1) مدل معادلات ساختاری                                                                                                                                       113

3-7-2) مراحل مدل معادلات ساختاری                                                                                                                              114

این مطلب را هم بخوانید :

 

3-7-3) شاخصهای مدل                                                                                                                                                 118

3-7-4) نرم افزار لیزرل                                                                                                                                                 119

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1) مقدمه                                                                                                                                                                 122

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                             صفحه

4-2) توصیف ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان                                                                                                    123

4-3) توصیف متغیرهای اصلی تحقیق                                                                                                                127

4-4) بررسی مدل تحقیق                                                                                                                                 133

4-4-1) بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد                                                                                                                    133

4-4-2) بررسی مدل تحقیق در حالت معنی داری                                                                                                                  136

4-4-3)  بررسی شاخصهای معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق                                                                                            137

4-5) آزمون فرضیه ها                                                                                                                                                   138

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1) مقدمه                                                                                                                                                                 142

5-2) نتایج آمار توصیفی                                                                                                                                                                142

5-2-1) آمار توصیفی کلی متغیرها                                                                                                                                   142

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...