دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


 فهرست نمودار ها

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-07-01] [ 05:30:00 ق.ظ ]
مهم است که PCOS را یک سندرم و نه بیماری در نظر بگیریم که بازتاب کننده اتیولوژی های بالقوه متعدد با بیان بالینی متغیر را در نوجوانان مبتلا به این سندرم است. به علت این هتروژنیسیته بالینی بسیاری از اوقات تشخیص PCOS سخت است، چون بسیاری از موارد تمامی ویژگی های اولیه را نخواهند داشت. به عنوان مثال، بیماران اغلب با هیرسوتیسم و بدون علائم عدم تخمک گذاری یا با نامنظمی قاعدگی بدون هیرسوتیسم مراجعه می کنند و بسیاری از بیماران دارای تخمدان های پلی کیستیک یا چاقی نیستند.

سندرم تخمدان پلی کیستیک شایعترین اختلال اندوکرین در زنان است که در 10-6 درصد خانمهای سنین باروری تظاهر می یابد و علت اصلی نازایی به علت عدم تخمک گذاری است (3, 4). تخمدان های پلی کیستیک در 92 درصد زنان با هیرسوتیسم ایدئوپاتیک و 87 درصد زنان با الیگومنوره یافت می شود (5).

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

سندرم تخمدان پلی کیستیک دارای طیف وسیعی از فنوتیپ هاست که وابسته به مرحلی زندگی، ژنوتیپ، نژاد و عوامل محیطی فرد همچون سبک زندگی و وزن می باشد (6, 7). در معاینه بالینی پوست، آکانتوزیس نیگریکانس تقریباً در 50 درصد زنان چاق مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک وجود دارد (8). این سندرم همچنین با مشکلات روانی از قبیل افزایش اضطراب، افسردگی و در نهایت کاهش کیفیت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:30:00 ق.ظ ]
1-1-1 رادیوگرافی.. 4 1-1-2 توموگرافی کامپیوتری.. 6 1-1-3 تصویربرداری تشدید مغناطیسی.. 8 1-1-4 اولتراسونوگرافی.. 9 1-1-5 توموگرافی کامپیوتری با پرتودهنده ی مخروطی.. 10 1-1-5-1 مزیت های CBCT. 11 1-1-5-2 کاربردهای بالینی CBCT در دندان‌پزشکی.. 14 1-2 دلایل انتخاب موضوع. 20 1-3 بررسی متون. 22 1-4 اهداف، فرضیات و سؤالات تحقیق.. 32 1-4-1 هدف اصلی.. 32 1-4-2 اهداف اختصاصی.. 32 1-4-3 فرضیات تحقیق.. 32 1-5 تعریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 34 فصل 2 روش تحقیق.. 35 2-1 نوع مطالعه. 36 2-2 متغیرهای مطالعه. 36 2-3 روش اجرای مطالعه. 37 2-3-1 تهیه و جایگذاری جسم خارجی.. 37 2-3-2 روش‌های تصویربرداری به‌کاررفته. 42 2-3-3 تفسیر تصاویر توسط مشاهده گران. 44 2-4 روش جمع آوری اطلاعات.. 45 2-5 جامعه مورد بررسی.. 45 2-6 حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 46 2-7 تجزیه و تحلیل داده ها 46 2-8 ملاحظات اخلاقی مطالعه. 46 2-9 محدودیت‌های طرح.. 47 2-10 تغییرات نسبت به طرح اولیه. 48 فصل 3 یافته ها 49 3-1 توافق مشاهده گران. 50 3-2 حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی.. 51 3-3 کیفیت تصویر. 58 فصل 4 بحث و نتیجه گیری.. 60 4-1 بحث.. 61 4-1-1 روش تصویربردای.. 63 4-1-2 جنس جسم خارجی.. 66 4-1-3 محل جایگذاری جسم خارجی.. 70 4-1-4 اندازه جسم خارجی.. 73 4-2 نتیجه گیری.. 76 4-3 پیشنهادات.. 78 فصل5 منابع. 81 Abstract 90 فهرست اشکال شکل ‏2‑1. اجسام خارجی به‌کاررفته از جنس شیشه باریوم دار، شیشه معمولی، چوب و سنگریزه بودند. 38 شکل ‏2‑2. آماده سازی محل جایگذاری جسم خارجی در سر گوسفند. 40 شکل ‏2‑3 . نحوه قرار گیری سر گوسفند در دستگاه CBCT افقی. 41 شکل ‏2‑4. ثابت سازی سر گوسفند در دستگاه رادیوگرافی دیجیتال. 41 شکل ‏2‑5. تصویر حاصل از رادیوگرافی دیجیتال از سر گوسفند در نمای لترال سفالومتریک. 43 شکل ‏2‑6. تصویرحاصلازرادیوگرافی دیجیتال در نمایSMV. جسم خارجی قرار گرفته بین استخوان مندیبل و عضلات ناحیه صورت قابل رؤیت است. 44 فهرست جداول جدول ‏1‑1. دوز مؤثر تقریبیرادیو گرافی‌های رایج در دندان‌پزشکی و CBCT. 13 جدول ‏1‑2. بررسی شناسایی اجسام خارجی توسط روش‌های تصویربرداری مختلف در مطالعات. 22 جدول ‏2‑1. متغیرهای مطالعه. 36 جدول ‏3‑1ضریب کاپای حاصل از اندازه‌گیری های قرینه، برای ارزیابی توافق دوبه‌دوی مشاهده‌گران. 50 جدول ‏3‑2.حساسیت، ویژگی و دقت در شناسایی اجسام خارجی بر حسب روش‌های تصویربرداری مختلف. 52 جدول ‏3‑3. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی با اندازه های مختلف. 53 جدول ‏3‑4. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی بر حسب جنس جسم خارجی. 53 جدول ‏3‑5. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی برحسب روش تصویربرداری و اندازه جسم خارجی. 54 جدول ‏3‑6. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی جسم ‌خارجیبرحسب روش تصویربرداری و جنس جسم. 55 جدول ‏3‑7. حساسیت، ویژگی و دقت شناسایی اجسام خارجی بر حسب محل جایگذاری و روش تصویربرداری. 57 این مطلب را هم بخوانید : جدول ‏3‑8. کیفیت تصویر اجسام خارجی در تصویربرداری های مختلف برحسب جنس جسم خارجی. 58 جدول ‏3‑9. کیفیت تصویر اجسام خارجی در تصویربرداری های مختلف برحسب جنس جسم خارجی و محل جایگذاری آن. 59 جدول ‏4‑1. دانسیته اجسام خارجی به‌کاررفته و ساختمان‌های مجاور آن (6, 79) 67 فهرست نمودار ها نمودار ‏3‑1.حساسیت، ویژگی و دقت روش‌های تصویربرداری مختلف در تشخیص اجسام خارجی. 52

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:29:00 ق.ظ ]
بیوپسی ریه زمانی که تست های غیرتهاجمی برای تشخیص بیماری ریوی کافی نباشند، بیوپسی ریه استاندارد طلایی برای تشخیص بیماری در کودکان با علائم پایدار یا وضعیت بالینی بدترشونده است. برونکوسکوپی همراه با BAL در رد کردن عفونت، ناهنجاری های راه هوایی، خونریزی ریوی یا هیستیوسیتوز کمک کننده است (14). روش های مختلفی جهت انجام بیوپسی و تهیه بافت از ریه وجود دارد که همچنان در مورد بهترین روش که کمترین میزان عوارض و در عین حال بیشترین دقت و کارایی را داشته باشد، بحث های زیادی وجود دارد. این روش ها شامل بیوپسی از طریق ترانس برونشیال، بیوپسی از طریق پوست از ناحیه ترانس توراسیک، بیوپسی از طریق ویدئو توراکوسکوپیک و در نهایت بیوپسی باز ریوی می باشد که هر این مطلب را هم بخوانید :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:29:00 ق.ظ ]
فهرست نمودار ها
جدول 1. کوادران MARK- ابزار غربالگری برای سرطان های معده. 31
جدول 2. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه. 38
جدول 3. مقایسه میانگین و واریانس سن بین دو گروه مطالعه. 39
جدول 4. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت برحسب گروه های مطالعه. 40
جدول 5. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی سطح تحصیلات برحسب گروه های مطالعه. 41
جدول 6. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی شغل بیماران برحسب گروه های مطالعه. 42
جدول 7. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل تولد بیماران برحسب گروه های مطالعه. 43
جدول 8. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل سکونت 10 سال اخیر بیماران برحسب گروه های مطالعه. 44
جدول 9. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مصرف سیگار و اپیوم برحسب گروه های مطالعه. 45
جدول 10. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی وجود دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه. 46
جدول 11. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی علائم دیس پپسی برحسب گروه های مطالعه 47
جدول 12. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی مدت زمان علائم دیس پپسی بر حسب گروه های مطالعه. 48
جدول 13. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی سابقه خونریزی گوارشی فوقانی اخیر برحسب گروه های مطالعه. 49
جدول 14. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی زمان خونریزی گوارشی فوقانی برحسب گروه های مطالعه. 50
جدول 15. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی علائم هشدار برحسب گروه های مطالعه. 51
جدول 16. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی گروه های سنی افراد برحسب گروه های مطالعه. 52

 

جدول 17. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی طبیعی یا غیرطبیعی بودن یافته های آندوسکوپی در گروه های مطالعه. 53
جدول 18. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی محل های درگیری معده برحسب گروه های مطالعه. 54
جدول 19. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی یافته های مطالعه برحسب گروه های مطالعه. 55
جدول 20. شاخص های تمایل مرکزی و پراکندگی اندازه زخم در بیماران مبتلا به کنسر معده. 56
جدول 21. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی نمره کوادران مارک برحسب گروه های مطالعه. 58
جدول 22. مقادیر odds ratio و مقدار p برای جنس و متغیرهای کوادران مارک در تشخیص سرطان معده. 59

این مطلب را هم بخوانید :

 

فهرست اشکال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ق.ظ ]