(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 چکیده:

 

پژوهش­های انجام شده در جهان به­­طور عمده نشانگر افزایش تدریجی میانگین دما است. امروزه روند دماهای فرین از    مهم­ترین پارامترهای ا­قلیمی است که برای اثبات تغییر اقلیم در یک منطقه مورد ارزیابی قرار می­گیرد. تحلیل روند سری­های زمانی شاخص­های حدی دما سبب شناخت بهترمان در خصوص رفتار گذشته و حال تغییرات اقلیمی می­شود. در این پژوهش به منظور شناسایی نوسانات اقلیمی پارامترهای دمای حداقل و روزهای یخبندان از مشاهدات ایستگاه سینوپتیک خرم­آباد در دوره آماری 2013 – 1984 استفاده شد. هدف از این مطالعه در ابتدا آشکارسازی روند دمای حداقل به صورت ماهانه بود. از طرف دیگر برای تحلیل روند، سری­های زمانی فصلی انتخاب گردید. روش­های به کار رفته در این پژوهش برای تحلیل روند دمای حداقل استفاده از آزمون همگنی نرمال استاندارد مطلق بود. برای ترسیم نمودارهای تحلیل روند از آزمون آماری من – کندال در دو سطح 95 و 99 درصد استفاده شد. برای پیش­بینی روند دما در سال­های آینده از دو روش آزمون هموار ساز هالت – وینترز و ARIMA استفاده شد. نتایج به­دست آمده از روش­های آماری استفاده شده در این پژوهش نشان داد که سری­های دما فاقد ناهمگنی معنی­دار بودند و فراداده ایستگاه همگنی این سری­ها را تایید نمود. بیشترین و کم­ترین معنی­داری روند دمای حداقل به ترتیب در فصل بهار و پاییز رخ داده است. آماره T من – کندال برای دوره زمانی مورد مطالعه افزایش معنی­دار دمای حداقل را بیشتر ماه­ها نشان داد. نتایج حاصل از پیش­بینی دما با دو روش هالت – وینترز و  ARIMA نشان می­دهد که دمای حداقل در سال­های آینده افزایش خواهد یافت ولی روند دما در فصل پاییز دارای معنی­داری کمتری نسبت به دیگر فصول می­باشد. بر همین اساس نتایج مطالعه روند شدت یخبندان در فصل زمستان در طول دوره آماری مورد مطالعه نشان داد که از شدت یخبندان کاسته شده است.

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                           صفحه

فصل اول

کلیات تحقیق

1 -1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1 – 2 –  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1 – 3 –  اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

 

1 – 4 – اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1 – 5 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

1 – 6 –  فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2 – 1 – مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2 – 1 – 1- فرا داده……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2 – 1 – 2 –  همگنی داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

این مطلب را هم بخوانید :

2 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2 – 2 – دمای فرین………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 3 – یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

2 – 3 – 1 – انواع یخبندان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2 – 4 – سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2 – 4 – 1 – انواع سری زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2 – 5 – فرایندهای تصادفی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2 – 6 – بررسی منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2 – 6 – 1 – منابع داخلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2 – 6 – 2 – منابع خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

2 – 7 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36

فصل سوم

3 – منطقه مورد مطالعه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان لرستان……………………………………………………………………………………………………………….. 38

 

3 – 2 – موقعیت جغرافیایی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………… 38

3 – 3 – موقعیت نسبی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 38

3 – 4 – سیمای اقلیمی شهرستان خرم آباد………………………………………………………………………………………………………………. 39

3 – 4 – 1 – عوامل محلی……………………………………………………………………………………………………………………………………… 39

3 – 4 – 2 – عرض جغرافیایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

3 – 4 – 3 – دسترسی به منابع رطوبتی………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3 – 5 – وضعیت اقلیمی شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………. 40

3 – 5 –1 – دما…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

3 – 5– 2 – بارش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

3 – 6 – بادهای غالب شهرستان خرم­آباد………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل چهارم

4 – مواد و روش­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 1 – ایستگاه هواشناسی منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – متغیرهای مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 1 – دمای حداقل……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 2 – 2 – روزهای یخبندان………………………………………………………………………………………………………………………………… 44

4 – 3 – مواد و روش­ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 3 – 1 – گردآوری داده­های مورد استفاده……………………………………………………………………………………………………………. 44

4 – 4 – همگنی داده­ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4 – 4 – 1 – روش آزمون همگنی برای سری زمانی دما……………………………………………………………………………………………… 46

4 – 4 – 2 – روش همگنی نرمال استاندارد مطلق……………………………………………………………………………………………………… 46

4 – 5 – آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – آزمون وجود روند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

4 – 6 – 1 – آزمون من – کندال…………………………………………………………………………………………………………………………….. 47

4 – 6 – 2 – آزمون آماره ( T ) من – کندال……………………………………………………………………………………………………………. 48

4 – 6 – 3 – آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………………….. 49

4 – 7 – روش هموار ساز هالت – وینترز…………………………………………………………………………………………………………………… 50

4 – 8 – مدل­های باکس – جنکینز………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

4 – 8 – 1 – بررسی ایستایی در واریانس…………………………………………………………………………………………………………………. 52

4 – 8 – 2 – بررسی ایستایی در میانگین…………………………………………………………………………………………………………………. 53

4 – 8 – 3 – رسم نمودارهای ACF و PACF……………………………………………………………………………………………………………. 54

 

4 – 8 – 4 – بررسی مناسبت مدل………………………………………………………………………………………………………………………….. 54

4 – 8 – 5 – پیش بینی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

4 – 8 – 6 – فرآیند اتورگرسیو………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

4 – 8 – 7 – فرآیند میانگین متحرک……………………………………………………………………………………………………………………… 56

4 – 8 – 8 – فرآیند مرکب اتورگرسیو – میانگین متحرک…………………………………………………………………………………………. 57

4 – 8 – 9 – تناوب در مدل فصلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

فصل پنجم

5 – یافته­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 61

5 – 1 – یافته­های توصیفی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 61

5 – 2 – نمودارهای مستخرج از آزمون همگنی نرمال استاندارد……………………………………………………………………………………. 62

5 – 3 – یافته­های حاصل از آزمون ران – تست…………………………………………………………………………………………………………. 63

5 – 4 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای دمای حداقل…………………………………………………………………………….. 63

5 – 4 – 1 –  نتایج آزمون آماره (T  ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 63

5 – 4 – 2 –  نتایج آزمون نموداری من – کندال………………………………………………………………………………………………………. 65

5 – 5 – یافته­های حاصل از آزمون من – کندال برای روزهای یخبندان……………………………………………………………………….. 69

5 – 5 – 1 – نتایج آزمون آماره ( T ) من – کندال…………………………………………………………………………………………………… 68

5 – 5 – 2 – نتایج آزمون نموداری من – کندال……………………………………………………………………………………………………….. 68

5 – 6 –  نتایج حاصل از برآورد روند خطی دما در نرم افزار MINITAB……………………………………………………………………….. 70

5 – 7 –  نتایج حاصل از آزمون هموار ساز هالت –  وینترز…………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 1 –  فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………. 72

5 – 7 – 2 – فصل بهار…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

5 – 7 – 3 –  فصل تابستان…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5 – 7 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

5 – 8 – نتایج حاصل از روش بکارگیری مدل ARIMA……………………………………………………………………………………………… 80

5 – 8 – 1 – فصل زمستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 83

5 – 8 – 2 – فصل بهار ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

5 – 8 – 3 – فصل تابستان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 87

5 – 8 – 4 – فصل پاییز…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 91

5 – 9 – نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92

 

فصل ششم

6 – 1 – خلاصه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

 

6 – 2 – نتایج………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96

6 – 3 – تحلیل فرضیات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 97

6 – 3 – 1 – سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

6 – 3 – 2 – فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

6 – 4 – پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 100

منابع و ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 102

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 113

 
 
 
 

 

 

فهرست اشکال

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...