3-7- اعتبار پرسشنامه  ………………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-7-1- روایی و پایایی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  133

3-8- مقیاس­های مورد استفاده  ……………………………………………………………………………………………………………………  136

3-9- آزمون­های آماری  …………………………………………………………………………………………………………………………………  137

3-9-1- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………  138

3-9-2- تحلیل عاملی  …………………………………………………………………………………………………………………………….. 139

3-9-3- تحلیل عاملی اکتشافی  …………………………………………………………………………………………………………….  139

3-9-4- تحلیل عاملی تاییدی  ……………………………………………………………………………………………………………….  140

3-9-5- شاخص KMO  …………………………………………………………………………………………………………………………  140

3-9-6- آزمون کرویت بارتلت  ……………………………………………………………………………………………………………….  141

3-9-7- ضریب همبستگی پیرسون  ………………………………………………………………………………………………………  142

3-10- متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………….  142

3-11- قلمرو پژوهش (موضوعی، مکانی، زمانی)  …………………………………………………………………………………………  141

 

فصل چهارم: تحلیل داده­ها

4-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  145

4-2- توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی اعضای نمونه  …………………………………………………………………………..  145

4-2-1- جنسیت  ……………………………………………………………………………………………………………………………………  146

4-2-2- سن  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..  147

4-2-3- تحصیلات  …………………………………………………………………………………………………………………………………  148

4-2-4- سابقه خدمت  ……………………………………………………………………………………………………………………………  149

4-3- آمار استنباطی  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  150

4-3-1- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………………….  150

4-3-2- ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………………………………  151

4-4- ارزیابی بخش اندازه­گیری مدل  ……………………………………………………………………………………………………………  152

4-4-1- تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های متغیر فناوری اطلاعات  …………………………………………………….  153

4-4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت  ………………………………………………………………………  155

4-5- مدل­سازی معادلات ساختاری  …………………………………………………………………………………………………………….  156

4-5-1- فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  159

4-5-2- فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  161

4-6- مقایسه میانگین متغیرهای پژوهش با استفاده از آزمون تی تک نمونه­ای  …………………………………………  163

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  166

5-2- تحلیل فرضیه اصلی  …………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3- تحلیل فرضیات فرعی  ………………………………………………………………………………………………………………………….  168

5-3-1- فرضیه فرعی اول  ……………………………………………………………………………………………………………………..  168

5-3-2- فرضیه فرعی دوم  ……………………………………………………………………………………………………………………..  169

5-3-3- فرضیه فرعی سوم  …………………………………………………………………………………………………………………….  169

5-3-4- فرضیه فرعی چهارم  …………………………………………………………………………………………………………………  170

5-4- تحلیل میانگین متغیرها  ………………………………………………………………………………………………………………………  170

5-5- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج به بانک مسکن  ……………………………………………………………………………………..  174

5-6- پیشنهاداتی برای پژوهش­های آتی  ……………………………………………………………………………………………………..  175

فهرست منابع  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  176

پیوست

پرسشنامه­های پژوهش  …………………………………………………………………………………………………………………………………..  182

چکیده لاتین  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  188

 

فهرست جداول

جدول 2-1- ویژگی­های اطلاعات مناسب  ………………………………………………………………………………………………………  36

جدول 2-2- امور پردازشی و ابزارهای فناوری اطلاعات  …………………………………………………………………………………  54

جدول 2-3- دسته­بندی مدل­های هزینه کیفیت  ……………………………………………………………………………………………  82

جدول 3-1- تعداد شعب انتخاب شده در میان تمامی شعب بانک مسکن موجود در شهر تهران  ……………..  130

جدول 3-2- جدول مورگان جهت تعیین اندازه نمونه  …………………………………………………………………………………  131

جدول 3-3- میزان آلفای کرونباخ پرسشنامه­ها و ابعاد آنها  …………………………………………………………………………  136

جدول 3-4- نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO جهت بررسی کفایت عوامل پرسشنامه  ………………………..  141

جدول 4-1- توزیع فراوانی مربوط به جنسیت  ……………………………………………………………………………………………..  146

جدول 4-2- توزیع فراوانی مربوط به سن  …………………………………………………………………………………………………….  147

جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………….  148

جدول 4-4- توزیع فراوانی مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  …………………………………………………………….  149

جدول 4-5- آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش  ………………………………………………………..  151

جدول 4-6- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش  …………………………………………………………………………….  152

جدول 4-13- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  159

دانلود مقاله و پایان نامه

 

جدول 4-14- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های کیفیت)  ……………………….  159

جدول 4-17- شاخص­های برازش مدل مفهومی پژوهش  ……………………………………………………………………………  160

جدول 4-18- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های پیشگیرانه)  …………………..  161

جدول 4-19- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های ارزیابی)  ……………………….  161

جدول 4-20- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست برون سازمانی)….. 163

جدول 4-21- ضریب مسیر، آماره­ی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: هزینه­های شکست درون سازمانی)…  162

جدول 4-22- نتایج آزمون تی تک نمونه­ای  ………………………………………………………………………………………………..  164

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 1-1- مدل مفهومی پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………….  26

شکل 2-1- مدل کوه یخی  ………………………………………………………………………………………………………………………………  77

شکل 4-7- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (تخمین استاندارد)  …………………………  153

شکل 4-8- مدل تحلیل عاملی تاییدی شاخص­های فناوری اطلاعات (معناداری ضرایب)  …………………………  154

شکل 4-9- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (تخمین استاندارد)  ………………………………..  155

شکل 4-10- مدل تحلیل عاملی تاییدی متغیر هزینه­های کیفیت (معناداری ضرایب)  ……………………………..  155

شکل 4-11- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  158

شکل 4-12- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  158

شکل 4-15- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (تخمین استاندارد)  ………………………………  160

شکل 4-16- مدلسازی معادلات ساختاری مدل مفهومی پژوهش (معناداری ضرایب)  ………………………………  160

نمودارها

نمودار 2-2- مدل اقتصادی هزینه­های كیفیت در شركت­های با فرآیند سنتی  ……………………………………………..  86

نمودار 2-3- مدل اقتصادی هزینه­های كیفیت در شركت­های با فرآیند در حال توسعه  ……………………………….  87

نمودار 4-1- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی جنسیت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………….  146

نمودار 4-2- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی سن پاسخ­دهندگان  ………………………………………………………………  147

نمودار 4-3- نمودار میله­ای مربوط به فراوانی تحصیلات پاسخ­دهندگان  …………………………………………………….  148

نمودار 4-4- نمودار میله­ای مربوط به سابقه خدمت پاسخ­دهندگان  ……………………………………………………………  149

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...