3 ـ 2 ) طرح تحقیق :.. 52

3 ـ 3 ) فرآیندهای تحقیق :.. 53

3 ـ 4 ) جامعه آماری :.. 54

3 ـ 5 ) نمونه آماری :.. 54

3 ـ 6 ) حجم نمونه :.. 55

3 ـ 7 ) روش و ابزار گردآوری داده ها و اطلاعات :.. 56

3 ـ 8 ) روایی تحقیق :.. 57

3 ـ 9 ) پایایی تحقیق :.. 57

3 ـ 10 ) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :.. 59

جمع بندی فصل سوم: …………………………………………………………………………………………………………………..59

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1) مقدمه:.. 61

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه:.. 73

5-2) نتایج آمار توصیفی:.. 73

5- 2-1- متغیر خدمات قبل از فروش:.. 73

5- 2-2- متغیر خدمات فروش:.. 73

5- 2-3- متغیر خدمات پس از فروش:.. 73

5- 2-4- متغیر تجارت الکترونیک:.. 74

5-3) نتایج آزمون فرضیه ها:.. 74

5-4) محدودیت های تحقیق:.. 75

5-5) پیشنهاداتی برای محققین آینده:.. 75

فهرست منابع و مآخذ:

منابع فارسی:.. 77

منابع انگلیسی:.. 81

پیوست ها

فهـرست جـداول

جدول 2-1) مقایسه بین شرکت های سنتی و شرکت های دیجیتالی:.. 22

جدول 2-2) مدلها یا کاربردهای تجارت الکترونیک :.. 24

جدول 2-2) مدل های بلوغ الکترونیکی:.. 30

جدول آزمون KS: .. 55

جدول 3-1) تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق:.. 57

دانلود پایان نامه

 

جدول آزمون کرونباخ: .. 58

جدول 4-2) جنسیت پاسخگویان:.. 61

جدول 4-3) سن پاسخگویان:.. 62

جدول 4-4) تحصیلات پاسخگویان:.. 64

جدول 4-5) توصیف خدمات قبل از فروش:.. 65

جدول 4-6) توصیف خدمات فروش:.. 66

جدول 4-7) توصیف خدمات پس از فروش:.. 67

جدول 4-8) توصیف کاربرد تجارت الکترونیک:.. 68

این مطلب را هم بخوانید :

 

جدول 4-9) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات قبل از فروش بیمه:   69

جدول 4-10) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات فروش بیمه:.. 70

جدول 4-11) تجارت الکترونیک در صنعت بیمه و ارتقای سطح خدمات پس از فروش بیمه:   71

 

فهرست اشکـال و نمـودارها

شکل 1-1) مدل پیشنهادی تحقیق:.. 6

شکل 2-1) فشارهای کسب و کار و نقش تجارت الکترونیکی:.. 23

نمودار 1) مدل بلوغ دولت الکترونیکی جدول 2-2:.. 35

نمودار 4-2) جنسیت پاسخگویان:.. 62

نمودار 4-3) سن پاسخگویان:.. 63

نمودار 4-4) تحصیلات پاسخگویان:.. 64

نمودار 4-5) خدمات قبل از فروش:.. 65

نمودار 4-6) خدمات فروش:.. 66

نمودار 4-7) خدمات پس از فروش:.. 67

نمودار 4-8) کاربرد تجارت الکترونیک:.. 68

 

 

چکیده:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...