2-6-     مدل متلاطمLES 43
2-7- تئوری مدلهای استانداردوSST، 44
2-7-1- مدل استاندارد 44
2-7-2- مدل انتقال تنش برشیSST 45
2-7-3- فرمولاسیون 48
2-7-4- نحوه اصلاح مدلSST 51
2-8- دلایل تمایل به شبیه سازی گردابهای بزرگ 52
فصل 3-  فصل سوم 53
3-1-     مقدمه 54
3-2- مراحل کارهای انجام شده دراین پایان نامه 54
3-2-1- مدلسازی زیردریایی درنرم افزارSolid Work 55
3-2-2-      مش زنی مدل درنرم افزارGambit 58
3-2-3-      شبیه سازی جریان درنرم افزارFluent 62
3-2-4-      تکرارمراحل فوق برای رسیدن به بهینه ترین دماغه ممکن 64
فصل 4-  فصل چهارم 66
4-1-     نتایج وبررسی 67

فهرست اشکال
شکل 1. مدلکردنرفتارجریاندررینولدزهایمتفاوتدرپشتیکسیلندر 19
شکل 2. ضخانتلایهمرزیدردوسمتیکصفحهمثلثی 22
شکل 3. افزایشضخامتلایهمرزیبرروییکصفحهیتخت 22
شکل 4. بدنهیمدلزیردریاییبهنامSTANDARD DREAR 29
شکل 5. تصویرسه بعدی ازمحیط مش خورده 60
شکل 6. تصویردوبعدی ازدماغه جسم 60
شکل 7.تصویردوبعدی ازانتهای جسم 61
شکل 8. شرایط مرزی 61
شکل 9. توزیع فشار 63
شکل 10. توزیع سرعت 63
شکل 11. ترسیمی ساده ازنحوه تغییرات n 64
شکل 12. تمامی دماغه های مختلف راکه دراین پایان نامه مدل شده است رانشان میدهد. 65
شکل 13. نقطه ای فرضی که نشان دهنده ی شروع شدن جریان توربولانسی است. 70
شکل 14. توزیع فشاربرروی سطح جسم درحالت پایه 71
شکل 15. توزیع سرعت برروی سطح جسم درحالت پایه 72
شکل 16. تغییرات تنش برشی برروی سطح جسم درحالت پایه 72
شکل 17. تغییرات ضریب درگ برروی سطح جسم درحالت پایه 73
شکل 18. توزیع سرعت برروی جسم درحالت بهینه ضریب درگ 73
شکل 19. توزیع فشاراستاتیکی برروی جسم درحالت بهینه ضریب درگ 74
شکل 20. تغییرات تنش برشی برروی بدنه درحالت بهینه 74
شکل 21. تغییرات ضریب فشاربرروی جسم درحالت بهینه 75
شکل 22. توزیع سرعت برای حالتn=1 75
شکل 23.توزیع ترم توربولانس جنبشی درجریانn=1/5 76
شکل 24. توزیع ترم توربولانس جنبشی درجریانn=3 76
شکل 25. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=2/5 77
شکل 26. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=1/75 77
شکل 27. توزیع ترم سینتیک توربولانس درجریانn=2/125 78

فهرست جداول
 
جدول 1. وابستگی جواب به تعداد مش 59
جدول 2. ضرایب درگ بدست آمده از روشهای متفاوت در و . ( ) 69
جدول 3. تغییرات ضریب درگ بر اساس مقادیر مختلف n که دماغه های مختلف را ایجاد میکند. 69
جدول 4. مقادیر مختلف درگ برای مقادیر متفاوت n 70
جدول 5. مقدار ضریب درگ محاسبه شده بر روی جسم مورد نظر با استفاده از مدلهای توربولانسی متفاوت در عدد رینولدز 71
 
نمادها
CDضریب درگ
Cp ضریب فشار

 

قطر جسم
Df درگ اصطکاکی پوسته
Dpدرگ فشاری
ترم پخش
نیروهایی که به بدنه وارد می­شوند
تولید انرژی سینتیک توربولانسی به سبب گرادیان سرعت متوسطه
ترم تولید
انرژی جنبشی
طول جسم
pفشار استاتیکی
p∞ فشار جریان آزاد
Re عدد رینولدز
فاصله از محور سطح جسم
ترم منبع
ترم منبع تعریف شده توسط کاربر
سرعت اصطکاکی
سرعت جریان آزاد
سرعت­های شعاعی و محوری
xمختصات محوری و شعاعی
پراکندگی ترم­های توربولانسیK و
ترم بی بعد شده برای فاصله از بده جسم
εترم اتلاف
ωترم پراکندگی ویژه
νویسکوزیته سینماتیکی
Гk ضریب پخش موثرK
Гω ضریب پخش موثر
ضخامت جا به جایی
سرعت بدون بعد

این مطلب را هم بخوانید :

 

سرعت متوسطه
فرکانس ریزش گردابه
Qفشار دینامیکی
 
چکیده

یکی از راههای کاهش مصرف انرژی برای وسایل زیر آبی، کاهش درگ وارده بر این وسایل است. دماغه اجسام زیر آبی یکی از مهم­ترین قسمت­های این اجسام در برخورد با شاره­ها است. با بهینه سازی این قسمت می­توان درگ را از طریق کنترل بر لایه مرزی سیال، با کاهش آشفتگی جریان و حتی جلوگیری از تشکیل جریان توربولانسی در لایه مرزی، کاهش داد. در این پایان نامه برای رسیدن به بهترین دماغه ممکن سعی بر آن شده از فرمولی ریاضی استفاده شود، تا تمامی منحنی­های ممکن را پوشش دهد و از بین این منحنی­ها بهترین منحنی انتخاب شود که دارای کمترین درگ است. سپس درگ بدست آمده از حالت بهینه با مدلی که از آزمایشگاه در دست است، مقایسه کرده و به نتایج جالبی در این زمینه می­رسیم. در این بررسی شبیه سازی بر پایه­ی علم مکانیک سیالات محاسباتی برای مدلی با زاویه صفر درجه در که

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...