4-4-2) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده 56

4-4-3) توصیف متغیر آگاهی برند.. 57

4-4-4) توصیف متغیر وفاداری برند.. 58

4-4-5) توصیف متغیر تصویر برند.. 59

4-4-6) توصیف متغیر آشنایی با برند.. 60

4-5) توصیف متغیرهای وابسته پژوهش….. 61

4-5-1) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. 61

4-6) تحلیل عاملی تائیدی برای مدل های اندازه گیری هر کدام از متغیرهای مکنون تحقیق.. 62

4-7) آزمون مدل و فرضیه های پژوهش….. 65

4-7-1) مدل پژوهش تحقیق در حالت برآورد. 65

4-7-2) مدل پژوهش در حالت استاندارد. 66

4-7-3) مدل پژوهش  در حالت معنی داری… 67

4-7-4) مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد و معنی داری… 68

4-7-5) شاخصهای برازش مدل.. 69

4-7-6) آزمون فرضیه های پژوهش….. 70

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و  پیشنهادات

5-1) مقدمه. 76

5-2) نتیجه گیری بر اساس فرضیه های پژوهش….. 76

5-3) پیشنهادات پژوهش….. 77

5-5) محدودیتهای پژوهش….. 79

منابع و مأخذ.. 81

فهرست جداول

عنوان                                                                      صفحه

جدول 3-1) ضرایب آلفای کرونباخ.. 45

جدول 4-1) توزیع فراوانی و درصد جنسیت پاسخگویان.. 50

جدول 4-2) توزیع فراوانی و درصد سن پاسخگویان.. 51

جدول 4-3) توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات پاسخگویان.. 52

جدول 4-4) توزیع فراوانی و درصد میزان درآمد پاسخگویان.. 53

جدول4-5) توصیف تصویر کشور مبداء برند.. 54

جدول4- 6) توصیف متغیر در دسترس بودن.. 55

جدول4- 7) توصیف متغیر کیفیت ادراک شده 56

جدول4- 8) توصیف متغیر آگاهی برند.. 57

جدول4- 9) توصیف متغیر وفاداری… 58

جدول4-10) توصیف متغیر تصویر برند.. 59

جدول4-11) توصیف متغیر آشنایی با برند.. 60

 

جدول4-12) توصیف متغیر اعتبار کلی برند.. 61

جدول 4-13) نتایج تحلیل عاملی برای مدل اندازه گیری تحقیق.. 64

جدول 4-14) شاخصهای برازش مدل پژوهش….. 69

جدول 4-15) ضرایب مسیرها در حالت استاندارد و غیر استاندارد و مقدار معناداری… 70

جدول 4-16) بررسی اثر مستقیم و  غیر مستقیم متغیرها بر اعتبار کلی برند.. 71

فهرست نمودارها

عنوان                                                           صفحه

نمودار 4-1) هیستوگرام جنسیت پاسخگویان.. 50

این مطلب را هم بخوانید :

 

نمودار 4-2) هیستوگرام سن پاسخگویان.. 51

نمودار 4-3) هیستوگرام میزان تحصیلات پاسخگویان.. 52

نمودار 4-4) هیستوگرام میزان درآمد پاسخگویان.. 53

نمودار4-5) هیستوگرام متغیر تصویر کشور مبداء برند.. 54

نمودار4-6) هیستوگرام متغیر در دسترس بودن.. 55

نمودار4-7) هیستوگرام متغیر کیفیت ادراک شده 56

نمودار4-8) هیستوگرام متغیر آگاهی برند.. 57

نمودار4-9) هیستوگرام متغیر وفاداری… 58

نمودار4-10) هیستوگرام متغیر تصویر برند.. 59

نمودار4-11) هیستوگرام متغیر آشنایی با برند.. 60

نمودار4-12) هیستوگرام متغیر اعتبار کلی برند.. 61

نمودار 4-13) مدل مربوط به بار عاملی  سوالات پژوهش در حالت استاندارد. 62

نمودار 4-14) مدل مربوط به آماره t در تحلیل عاملی سوالات پژوهش….. 63

نمودار 4-15) مدل پژوهش در حالت برآورد. 65

نمودار 4-16) مدل پژوهش در حالت استاندارد. 66

نمودار 4-17) مدل پژوهش  در حالت معنی داری… 67

نمودار 4-18) مدل ساختاری در حالت استاندارد. 68

نمودار 4-19) مدل ساختاری در حالت معنی داری… 68

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...