فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                         صفحه

فصل اول:  كلیات تحقیق

مقدمه …………………………………………………………………………………………………. 2

1-1-بیان مسئله …………………………………………………………………………………….. 2

2-1-سابقه موضوع تحقیق……………………………………………………………………….. 4

3-1- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………….. 4

5-1-فرضیه ها………………………………………………………………………………………. 5

6-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………… 6

7-1- روش نمونه گیری………………………………………………………………………….. 7

8-1-ابزار جمع اوری اطلاعات…………………………………………………………………. 7

9-1-  روش تجزیه وتحلیل اطلاعات………………………………………………………….. 7

10-1-متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 8

11-1- واژگان كلیدی……………………………………………………………………………. 8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق                                                                       صفحه

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. 11

بخش اول-ادبیات موضوع………………………………………………………………………. 12

1-1-2- بازاریابی …………………………………………………………………………………. 13

2-1-2- مدیریت بازاریابی………………………………………………………………………. 15

1-3-1-2- مدیریت بازاریابی استراتژیك……………………………………………………. 16

4-1-2- روش برخورد با محیط بازاریابی……………………………………………………. 16

 1-4-1-2-تجزیه و تحلیل استراتژی رقبا…………………………………………………….. 17

 

5-1-2- فلسفه مدیریت بازاریابی………………………………………………………………. 17

1-5-1-2- تحقیقات بازاریابی………………………………………………………………….. 18

6-1-2- انواع بازارهای اقتصادی……………………………………………………………….. 19

1-6-1-2-بازار رقابت کامل……………………………………………………………………. 19

2-6-1-2-بازار انحصاری……………………………………………………………………….. 19

3-6-1-2-بازار چند قطبی………………………………………………………………………. 19

4-6-1-2- بازار بین الملل………………………………………………………………………. 20

7-1-2-ارزش از دیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 20

8-1-2-جایگاه شرکتها در بازار………………………………………………………………… 21

این مطلب را هم بخوانید :

1-8-1-2-جایگاه شرکتها بر اساس مشتری………………………………………………… 22

9-1-2-تصاویر و جایگاه شرکتها در بازار ………………………………………………….. 22

10-1-2-آسیب پذیری نام و تصویر شرکتها در بازار …………………………………….. 23

11-1-2-اهداف مهم شرکتها در کسب جایگاه در بازار  ………………………………..  24

12-1-2-بهبود و جایگاه و منزلت در بازار………………………………………………….. 25

13-1-2-افزایش ارزش شرکتها در بازار …………………………………………………….. 26

14-1-2-جایگاه یابی شرکتها در بازار ………………………………………………………. 26

15-1-2-دست یابی به جایگاه برتر نسبت به رقبا در بازار………………………………… 27

عنوان                                                                                             صفحه

بخش دوم- تشریح شاخص های تحقیق                                            30

1-2-2- تعهدسازمانی…………………………………………………………………………….. 31

2-2-2—اهمیت تعهدات سازمانی…………………………………………………………….. 31

3-2-2-انواع تعهدات سازمانی…………………………………………………………………. 32

1-3-2-2- تعهد نسبت به مشتریان یا ارباب رجوع………………………………………… 32

2-3-2-2- تعهد نسبت به سازمان ……………………………………………………………. 33

3-3-2-2-تعهد نسبت به خود………………………………………………………………….. 33

4-3-2-2-تعهد نسبت به مردم…………………………………………………………………. 33

5-3-2-2-تعهد نسبت به وظیفه یا تکلیف…………………………………………………… 33

4-2-2-عوامل موثر بر تعهدات سازمانی…………………………………………………….. 34

1-4-2-2- ویژگیهای شخصی موثر بر تعهد سازمانی …………………………………… 34

2-4-2-2- خصوصیات شغلی و تعهد سازمانی…………………………………………….. 36

3-4-2-2- تاثیر روابط گروهی و رابطه با رهبر بر تعهد سازمانی………………………. 36

4-4-2-2- ویژگیهای سازمان و تعهد سازمانی ……………………………………………. 37

5-4-2-2- راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی ……………………………………… 38

5-2-2- وفاداری مشتریان……………………………………………………………………….. 39

1-5-2-2- رضایت مشتریان در بازار…………………………………………………………. 40

2-5-2-2- تفاوت بین ارزش ادراکی و رضایت مشتری………………………………….. 40

6-2-2- ارزش ازدیدگاه مشتری……………………………………………………………….. 42

1-6-2-2- مدل های ارزش از دید مشتری………………………………………………….. 42

2-6-2-2- مدل مؤلفه های ارزش…………………………………………………………….. 42

3-6-2-2- مدل نسبت هزینه- فایده………………………………………………………….. 43

4-6-2-2- مدل وسیله- نتیجه………………………………………………………………….. 45

5-6-2-2- مدل ابعاد كلیدی ارزش از دید مشتری………………………………………… 46

7-2-2- فرضیات عمده در رابطه با وفاداری مشتریان…………………………………….. 47

1-7-2-2- وفاداری بعنوان یک نگرش ابتدایی…………………………………………… 48

2-7-2-2- وفاداری براساس رفتار آشکار شده……………………………………………. 48

3-7-2-2- خرید معتدل شده بوسیله نگرش افراد………………………………………… 48

8-2-2- رضایتمندی مشتری و احساسات:………………………………………………….. 49

1-8-2-2- تاثیر احساسات بر روی وفاداری مشتری…………………………………….. 49

عنوان                                                                                            صفحه

بخش سوم-معرفی جامعه اماری و بیشینه تحقیق                                       51

1-3-2-بیشینه تحقیق……………………………………………………………………………… 52

2-3-2-معرفی جامعه آماری……………………………………………………………………. 55

عنوان                                                       صفحه

فصل سوم روش تحقیق                                                                             58

1-3- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 59

2-3- روش تحقیق ………………………………………………………………………………… 59

3-3- متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………………… 60

4-3- متغییر های مستقل………………………………………………………………………….. 60

5-3- بررسی سوالات مربوط به فرضیه ها…………………………………………………….. 64

6-3- متغییر وابسته…………………………………………………………………………………. 64

7-3- جامعه آماری ، حجم نمونه و روش نمونه گیری……………………………………. 65

1-7-3- نمونه آماری…………………………………………………………………………….. 65

2-7-3- ابزار نمونه گیری……………………………………………………………………….. 66

8-3- تعیین روایی …………………………………………………………………………………. 68

9-3-تعیین پایایی…………………………………………………………………………………… 68

10-3- روش های اماری…………………………………………………………………………. 70

1-10-3- آمار توصیفی………………………………………………………………………….. 70

2-10-3- آمار تحلیلی و استنباطی…………………………………………………………….. 70

3-10-3- تحلیل همبستگی……………………………………………………………………… 71

4-10-3- آزمون کای اسکویر………………………………………………………………… 71

5-10-3- ازمون فریدمن………………………………………………………………………… 72

عنوان                                                                                                         صفحه

فصل چهارم :تجزیه تحلیل داده ها

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...