2-4-1-3-1) ارزیابی مستمر فعالیت‌ها 46

2-4-1-4) بسیج منابع و امکانات… 48

2-4-1-4-1) امکان استفاده از وسایل پیشرفته 48

2-4-1-4-2) امکان تعامل با «شرکت‌های مشاوره روابط عمومی» 49

2-4-1-4-3) تامین اعتبار 51

2-4-2) زمینه. 53

2-4-2-1) اهداف و استراتژی‌ها 53

2-4-2-1-1) فعالیت در جهت تامین بقای سازمان. 53

2-4-2-1-2) مخاطب پژوهی.. 54

2-4-2-1-3) تفاهم با مخاطب… 56

2-4-2-1-4) مدیریت بحران. 57

2-4-2-1-5) مدیریت ارتباطات.. 59

2-4-2-1-6) اطلاع‌یابی درکنار اطلاع‌رسانی.. 60

2-4-2-1-7) دفاع از منافع ‌سیاسی ‌سازمان. 62

2-4-2-1-8) مردم‌گرایی.. 63

2-4-2-2) فرهنگ و ارزش‌های مشترک.. 64

2-4-2-2-1) رعایت اصول اخلاقی و ارزشی.. 64

2-4-2-2-2) فرهنگ‌سازی.. 68

2-4-3) محتوا 70

2-4-3-1) فرایندهای‌کاری.. 70

2-4-3-1-1) ارتباط با رسانه‌های‌جمعی.. 70

2-4-3-1-2) مشاوره به مدیران ارشد سازمان. 71

2-4-3-1-3) ایفای نقش در قالب نهادهای مدنی.. 73

2-4-3-1-4) نقد عملکرد‌های ارتباطی سازمان. 73

2-4-3-1-5) پژوهش‌گری و تحقیقات.. 74

2-4-3-1-6) سنجش افکار عمومی.. 78

2-4-3-1-7) تبیین خط‌مشی‌های ارتباطی سازمان. 79

2-4-3-2) مناسبات و روابط.. 80

2-4-3-2-1) ارتباطات درون سازمانی.. 80

2-4-3-2-2) ارتباطات بین‌المللی.. 81

2-4-3-2-3) ارتباطات دوسویه 82

2-4-3-2-4) توسعه نمای سازمانی مثبت… 84

2-4-3-3) مهارت‌ها و ویژگی‌های‌ شخصی‌کارکنان. 85

2-5) پیشینه ‌تحقیق.. 87

2-5-1) پیشینه داخلی.. 87

2-5-2) پیشینه خارجی.. 89

فصل سوم: روش تحقیق  92

3-1) روش تحقیق.. 93

3-2) نوع تحقیق.. 94

3-3) جامعه آماری.. 94

3-4)روش نمونه‌گیری.. 95

3-5) تعیین حجم نمونه. 95

3-6) روش‌های جمع‌آوری اطلاعات… 96

3-7) روایی و پایایی پرسشنامه. 97

3-8) قلمرو تحقیق.. 98

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

 

3-9) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 98

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 100

4-1) تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها 101

4-1-1) جنسیت… 102

4-1-2) سنوات خدمت… 103

4-1-3) تحصیلات… 104

4-1-4) وضعیت استخدامی.. 105

4-1-5) توصیف داده‌های مربوط به سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها 106

4-1-5-1) توصیف داده‌های مربوط به ابعاد روابط عمومی.. 106

4-1-5-2) توصیف داده‌های مربوط به معیارهای روابط عمومی.. 106

4-1-5-3) توصیف داده‌های مربوط به شاخص‌های روابط عمومی.. 106

4-2) تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 108

4-2-1) تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون T. 108

4-2-1-1) فرضیه اصلی.. 108

 

 

4-2-1-2)فرضیه فرعی اول. 108

4-2-1-3) فرضیه فرعی دوم. 109

4-2-1-4) فرضیه فرعی سوم. 110

4-2-2) تجزیه و تحلیل معیارهای نُه گانه پژوهش با استفاده از آزمون T. 112

4-2-2-1) سازماندهی.. 112

4-2-2-2) برنامه‌ریزی.. 113

4-2-2-3) کنترل. 114

4-2-2-4) بسیج منابع و امکانات… 115

4-2-2-5) اهداف و استراتژی‌ها 116

4-2-2-6) فرهنگ و ارزش‌های مشترک.. 117

4-2-2-7) فرآیندهای کاری.. 118

4-2-2-8) مناسبات و روابط.. 119

4-2-2-9) مهارت‌ها و ویژگی‌های شخصی کارکنان. 120

4-2-3) اندازه‌گیری شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب روابط عمومی.. 121

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پینشنهادات   123

5-1) نتیجه‌گیری.. 124

5-1-1) نتایج بدست آمده از آمار توصیفی.. 124

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...