2-1-19- توانمندسازی روانشناختانه و انگیزش درونی…………………………………………………………. 35

2-1-20- انگیزه موفقیت……………………………………………………………………………………………….. 35

2-1-21- رهبر توانمندساز و توانمندسازی روانشناختانه………………………………………………………… 36

2-1-22- توانمندسازی روانشناختانه و درگیر شدن در فرایند خلاقیت……………………………………… 38

بخش دوم نوآوری

2-2-1- نوآوری…………………………………………………………………………………………………………. 39

2-2-2- ضرورت تکنولوژی و نوآوری محصول در توسعه سازمان…………………………………………… 42

2-2-3- تفاوت خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………………. 43

2-2-4- نوآوری و اختراع……………………………………………………………………………………………… 44

2-2-5- نقش مدیر در خلاقیت و نوآوری…………………………………………………………………………. 44

2-2-6- انواع نوآوری…………………………………………………………………………………………………… 46

2-2-6-1- نوآوری های تدریجی……………………………………………………………………………………. 46

2-2-6-2- نوآوری رادیکال…………………………………………………………………………………………… 47

2-2-6-3-نوآوری هایی متمایز……………………………………………………………………………………….. 50

2-2-6-4- نوآوری های ارزش………………………………………………………………………………………. 50

2-2-6-5-نوآوری های پیشرفته غیرمنتظره…………………………………………………………………………. 50

2-2-7- چگونه شرکت ها می توانند به صورت موفق نوآوری کنند؟………………………………………… 51

2-2-8- نوآوری رادیکال بر هم زننده یا تداوم بخش در کسب و کار……………………………………….. 52

2-2-9- نقش فرهنگ سازمان در خلاقیت و نوآوری……………………………………………………………. 54

2-2-10- نقش ساختار سازمانی بر نوآوری و خلاقیت…………………………………………………………. 55

بخش سوم :پیشینه تحقیق

2-3-1- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 56

2-3-2- تحقیقات  داخلی  …………………………………………………………………………………………… 57

 

فصل سوم روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………. 64

3-2 روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 64

3-2-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………………… 64

3-2-2- ازنظر روش……………………………………………………………………………………………………. 64

3-3- گامهای فرآیند اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………. 65

3-4- جامعه آماری ، نمونه و تعیین حجم نمونه…………………………………………………………………… 65

3-5- روشهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………….. 66

3-6- ابزارگردآوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………….. 67

3-7- روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………. 67

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………. 69

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 72

4-2- ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری……………………………………………………………………. 72

4-2-1- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………………… 72

4-2-2- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ………………………………………………………………….. 73

4-2-3- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظرتحصیلات …………………………………………………………… 74

4-2-4- وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تأهل………………………………………………………………….. 75

4-3- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………. 76

4-4-  آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………….. 77

4-4-1- نرمال بودن داد ه ها ( آزمون کلموگروف- اسمیرنف)…………………………………………….. .. 77

 

4-4-2- آزمون همبستگی پیرسن…………………………………………………………………………………….. 78

4-4-3- آزمون دوربین- واتسون…………………………………………………………………………………….. 78

4-4-4- بررسی خطی بودن ارتباط متغیر وابسته با متغیرهای مستقل…………………………………………. 78

4-4-5-بررسی نرمال بودن خطاها……………………………………………………………………………………. 79

4-5- فرضیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………. 81

4-5-1- فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………… 81

4-5-2- فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………. 83

4-5-3- فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………….. 85

4-5-4- فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………….. 87

4-5-5- فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………………. 89

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….. 93

5-3- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………………….. 93

5-3-1- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه اول………………………………………………………………………….. 93

 

 

5-2-2- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه دوم…………………………………………………………………………. 94

5-2-3- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه سوم…………………………………………………………………………. 95

5-2-4- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه چهارم………………………………………………………………………. 96

5-2-5- نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه پنجم ………………………………………………………………………. 97

5-3- پیشنهاد های کاربردی ………………………………………………………………………………………….. 98

5-4- پیشنهاداتی برای محققان آینده ……………………………………………………………………………….. 99

5-5- محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 99

پیوست ها

پیوست الف:پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………… 101

پیوست ب:جدول های آماری. ……………………………………………………………………………………… 103

منابع وماخذ

منابع فارسی. ……………………………………………………………………………………………………………. 126

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………. 129

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………. 134

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...