1-1-مقدمه : 17

1-2- بیان مساله تحقیق : 17

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن : 18

1-4- هدفهای تحقیق : 18

1-5-  سوالات و فرضیه های تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) : 19

1-8- روش تحقیق  ( تاریخی ، توصیفی،و غیره) 20

1-9- روش پژو هش یا روش گرد آوری اطلاعات ( کتابخانه ای ،مصاحبه ، پرسش نامه ،….): 20

1-10- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات: 21

2-1- پایتخت و نقشآفرینی آن در جغرافیای سیاسی.. 23

2-1-1- مفهوم پایتخت… 23

2-1-2- انواع پایتختها 26

2-1-2-1- پایتختهای  چندکاره: 29

2-1-2-2- پایتختهای سیاسی: 29

2-1-2-3- پایتختهای امپریالی سابق: 30

2-1-2-3- پایتختهای ایالتی: 30

2-1-2-4- پایتختهای برتر: 30

2-1-2-5- پایتختهای منظومهای.. 39

2-1-2- نقشهای شهر پایتخت… 41

2-1-2- 1- نقش سیاسی شهر پایتخت… 42

2-1-2- 1- نقش اقتصادی شهر پایتخت… 43

2-1-3- نقش و کارکرد پایتخت در جغرافیای سیاسی.. 45

2-2- نقش متحول شهر پایتخت در گذشته، حال و آینده 52

2-3- تجربیات انتقال پایتخت در جهان و ایران. 55

2-3-1- تجربیات انتقال پایتخت در ایران. 55

2-3-2- تجربیات انتقال پایتخت در جهان. 59

2-3-2-1- آلمان. 61

2-3-2-2- استرالیا 65

 

2-3-2-3- برزیل.. 71

2-3-2-4- پاکستان. 77

2-3-2-5- ترکیه. 84

2-3-2-7-  قزاقستان. 942-3-2-6- ژاپن.. 87

2-3-2-8- مالزی.. 99

2-3-2-9- تانزانیا 103

2-3-2-10- ساحل عاج.. 105

-3-5 بررسی تجارب انتقال پایتخت در جهان. 108

-2-3تمرکز و عدم تمرکز (تئوری ها و تجربیات جهانی) 110

-3-3اثرات فضایی نظام متمرکز و غیر متمرکز. 113

-4-3تمرکز و عدم تمرکز با تکیه بر ابعاد مدیریتی: 114

-1-4-3نظام مدیریتی متمرکز. 115

-2-4-3 نظام مدیریتی غیر متمرکز. 116

-6-3تمرکز زدایی در ایران(سیاست ها و اقدامات) 120

-1-4مقدمه: 136

-2-4نام تهران. 137

-3-4تاریخ تهران. 138

-4-4چگونگی شکل گیری کلانشهر تهران. 140

-1-4-4شکل گیری کالبدی کلانشهر تهران. 14
4-4-3- شاخص واکنش فعالیت و جمعیت در منطقه. 146-2-4-4شاخص جمعیتی.. 143

4-5- بلایای طبیعی.. 148

4-5-1- جغرافیا  تهران. 148

4-5-2- لرزه خیزی.. 151

4-6- اقلیم. 154

4-6-1- آلودگی های (آسیب ها) زیست محیطی شهر تهران. 157

4-7- مناطق شهری.. 159

4-7-1- محله های شهر. 160

4-7-2-نمای شهر. 160

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-8- تحولات گذشته و وضع موجود ساختار كالبدی مجموعه: 161

4-8-1- تحولات استخوان بندی ساختار كالبدی مجموعه. 162

4-4-2-  استخوان بندی ساختار كالبدی مجموعه در وضع موجود: 167

4-3- تحولات گذشته وچشم انداز آینده جمعیت مجموعه شهری تهران. 168

4-4- ویژگی های سفرهای ورودی و خروجی به تهران. 170

4-4-1- منظور و وسیله سفر. 170

4-5- بررسی نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان تهران. 174

4-5-1- نسبت جنسیتی.. 175

4-5-2- رشد جمعیت… 175

4-5-3- شاخص جمعیت در سه گروه سنی.. 176

4-5-4- مهاجرپذیری پایتخت… 176

4-5-5- تراکم جمعیت تهران. 177

4-5-6- ضریب نفوذ اینترنت… 179

4-7- بررسی آسیب پذیری تهران در مقابل زلزله. 182

4-7-1- پیشنهادات در زمینه تغییر و اصلاح شكل شهر تهران، جهت كاهش آسیب پذیری شهر در مقابل خطرات ناشی از زلزله. 183

4-7-1-1- تهران شهری تك مركزی.. 183

4-7-1-2-  تغییر شكل شهر تهران از شهر تك مركزی.. 185

4-7-1-3-  ساخت كالبد شهر تهران. 186

4-8- بررسی نظرات و پیشنهادات مسئولین پیرامون طرح انتقال پایتخت… 188

4-9- بررسی نظرات و پیشنهادات پژهشگران پیرامون طرح انتقال پایتخت… 194

5-10- بررسی هزینه های  انتقال پایتخت… 199

5-1- جمع بندی فصول گذشته. 201

5-2- بررسی فرضیه های اولیه تحقیق.. 209

5-2- 1- فرضیه اول: 209

5-2- 1-1-بررسی  فرضیه اول: 209

5-2- 2- فرضیه دوم: 211

5-2- 2- 1- بررسی فرضیه دوم: 211

5-2- 3- فرضیه سوم: 213

5-2- 3-1- بررسی  فرضیه سوم: 213

5-3- نتیجه گیری.. 216

5-4- ارائه پیشنهادات… 220

منابع و ماخذ: 224

مقدمه :

در اوایل دهه 30، 75درصد جمعیت کشور روستانشین و 25درصد شهرنشین بوده اند؛ ولی از سال 85 تاکنون این آمار بر عکس شده و در حال حاضر 75درصد جمعیت شهرنشین و 25درصد روستانشین شده اند و این روند باعث شده تعادل جمعیتی بین کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز، تهران و …. بر هم خورده و تمرکز فعالیت های صنعتی، خدماتی و دانشگاهی از بین برود.و این کلان شهرها بخصوص پایتخت را گریبان گیر مشکلات عدیده ای نموده است.علت اصلی آن در مهاجر پذیری کلانشهرها می باشد.و تهران با جذابیت های فراوانی که دارد از جمله: 35 درصد مراکز آموزش عالی در کشور و 50درصد فعالیت های آموزشی کل کشور و… که در کنار بیشترین میزان حمل و نقل عمومی و ساخت و ساز در تهران در جریان است.

یکی از طرح هایی که برای حل معضلات تهران پیشنهاد شده است انتقال پایتخت می باشد که جوانب مختلف این طرح در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد.

 1-2- بیان مساله تحقیق :

چشم انداز کنونی شهر تهران مبین توسعه فضای ناهمگون و توزیع نامتعادل جمعیت و فعالیت های اقتصادی است که در پی تمرکز بیش از حد فعالیت های صنعتی، خدماتی و اداری متصور شده است. این تراکم از یکسو تهران را به کانون برتر سیاسی، اقتصادی تبدیل کرده و از جنبه های دیگر آسیب های مبتلابهی را در مسیر توسعه آن قرار داده است. در متن رویا رویی با این ناهنجاری ها دو تفکر و راهبرد کلی وجود دارد:

1 ‏. اصلاح گرایی و ترمیم

2 ‏. جابه جایی و تمرکززدایی

‏از میان این اندیشه ها بنا بر باور بسیاری، برترین گزینه و رهیافت انتقال مراکز اداری، سیاسی و اقتصادی به سایر نواحی جغرافیایی کشور است. ازاین رو علی رغم وجود محدودیت های موجود این سؤال مطرح می شود که تحقق این راهبرد چگونه و تا چه میزانی ضروری است؟

1-3- اهمیت موضوع تحقیق و  دلایل انتخاب آن :

بحث جدی مربوط به انتقال پایتخت در سال 1364 مصادف با دویستمین سال مرکزیت یافتن تهران مطرح شد و درسال 1367 نیز توسط مشاور شهرساز به دستور وزارت مسکن و شهرسازی کارهای مطالعاتی صورت پذیرفت اما در تمام طول این سالها مشکلات ومعضلات آینده پیشرو پایتخت فقط مورد بحث کارشناسان و مسئولین بود و اقدام جدی صورت نگرفت.

انتقال پایتخت راه حلی است که مسئولین پیشنهاد نموده اند ولی اجرای این طرح برای ایران نیازمند زمان طولانی و هزینه های اجرایی بسیار بالا وانجام مطالعه و برنامه ریزی مدونی است

به طور یقین انتقال پایتخت در شرایط امروز ایران،کاری بسیار حساس و مهم می یاشد که بدون پشتوانه کار مطالعاتی قوی دچار چالش خواهد شد.

1-4- هدفهای تحقیق :

هدف اصلی :

بررسی میزان تحقق  پذیری انتقال پایتخت

اهداف فرعی:

  • شناسایی اثرات انتقال پایتخت در حل معضلات شهری تهران
  • شناسایی طرح های جایگزین انتقال پایتخت

1-5-  سوالات:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...