2-8 مدلسازی مسائل آرک‌هاب… 28 2-9 نتیجه‌گیری.. 28 فصل سوم – روش تحقیق 3-1 مقدمه. 30 3-2 مدل‌های مکانیابی هاب… 30 3-3 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 32 3-4 مدل‌سازی.. 35 3-4-1 مدل‌های هاب میانه. 35 3-4-2 مدل‌های مکانیابی آرک‌هاب… 37 3-5 نتیجه‌گیری.. 40 فصل چهارم – مخاسبات و یافته های تحقیق 4-1 مقدمه: 42 4-2 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 42 مفروضات: 42 4-3 مدل مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه. 47 4-4 روش حل پیشنهادی مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه. 52 4-4-1 نمایش جواب… 52 4-4-2 ایجاد جمعیت اولیه: 53 4-4-3 استراتژی جریمه. 53 این مطلب را هم بخوانید : بهترین روش برای راحت خوابیدن 4-4-4 استراتژی انتخاب: 54 4-4-5 استراتژی نخبه. 54 4-4-6 تابع برازش… 54 4-4-7 عملگر تقاطع. 54 4-4-8 عملگر جهش… 55 4-4-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 55 4-5-7 عملگر تقاطع. 58 4-5-9 تنظیم پارامترها با روش تاگوچی.. 59 4-6 نتایج بدست آمده برای مسئله مکانیابی آرک‌هاب‌و مشخصات کامپیوتر مورد استفاده 60 4-6 گزارش حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه: 63 4-7 نتیجه گیری.. 68 فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 5-1 نتیجه‌گیری.. 70 5-2 تحقیقات آتی و پیشنهادات… 71 منابع و مأخذ. 72 فهرست جداول: جدول شماره 1 اثر تغییر خدمات حمل و نقل بر شاخص هزینه زندگی………………………………………………………….. 21 جدول شماره 2 ارزش افزوده بخشهای حمل و نقل و کل کشور……………………………………………………………………. 22 جدول شماره 3 سهم اعتبارهای عمرانی بخش حمل و نقل از ک سرمایه‌گذاریهای عمرانی کشور (2)………………. 23. جدول شماره 4 میزان اشتغال در بخش حمل و نقل، ارتباطات و انبارداری طی سالهای 75-1345………………….. 24 جدول شماره 5 سطوح مورد استفاده در فرایند تاگوچی………………………………………………………………………………… 56 جدول شماره 6 پارامترهای بهینه………………………………………………………………………………………………………………… 56 جدول شماره 7 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص چندگانه………………………………………………………………..59 جدول شماره 8 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با تخصیص یگانه با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل با الگوریتم ژنتیک تنظیم شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 60 جدول شماره 9 حل مسئله مکانیابی آرک‌هاب با نرم افزار GAMS و مقایسه با حل الگوریتم ژنتیک……………….. 61

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...