1-8- آناتومی حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- دوره های رشد و رسیدن انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-1- مرحله اول: رشد سریع حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-9-2- مرحله دوم: توقف در رشد حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-9-3- مرحله سوم: رسیدن میوه…………………………………………………………………………………………….. 7

1-10- رسیدن انگور و معیار آن…………………………………………………………………………………………………………… 7

1-11- هدف از انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم: بررسی منابع

2- 1- اهمیت کاربرد تکنیک حلقه برداری و اتفن………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2- 2- حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2- 2- 1- نحوه حلقه برداری………………………………………………………………………………………………………… 11

2-2- 2- اهداف حلقه برداری……………………………………………………………………………………………….. 12

2- 2- 2- 1-  افزایش تشکیل میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2- 2- 2- 2-  افزایش اندازه حبه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2- 2- 2- 3-  زودرسی و رنگ گیری حبه ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2- 2- 3- افزایش مواد فتوسنتزی در اثر حلقه برداری…………………………………………………………………………………………………………….. 13

2- 2- 4- حلقه برداری و ترکیبات فنولی و آنتی اکسیدانی……………………………………………………………………………………………………… 14

2- 2- 5-  اثرات تضعیف کنندگی حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2- 2- 6-  بستن قاعده شاخه های سبز سال جاری…………………………………………………………………………………………………………………. 15

2- 3- اسیدهای آلی در حبه انگور…………………………………………………………………………………………………………………… 16

2- 3- 1- متابولیسم تارتاریک اسید………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2- 3- 2- متابولیسم مالیک اسید………………………………………………………………………………………….17

2- 4- اتیلن و تاریخچه اتیلن در زیست شناسی گیاهی……………………………………………………………………………………………………………. 20

دانلود پایان نامه

 

2- 4- 1-  اتیلن ……………………………………………………………………………………………………………… 21

2- 4- 2-  اتیلن و کیفیت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2- 4- 3-  بیوسنتز اتیلن: مکانیسم و تنظیم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2- 4- 4-  مکانیسم سنتز اتیلن………………………………………………………………………………………. 22

2- 4- 5-  اثرات مفید اتیلن…………………………………………………………………………………………………….. 24

2- 4- 6-  اثرات زیان آور اتیلن…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25

2- 4- 7-  اثرات اتیلن روی ظاهر میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 8-  اثرات اتیلن روی بافت میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

2- 4- 9- تأثیر اتیلن روی عطر و طعم میوه……………………………………………………………………………………………………………………………… 26

این مطلب را هم بخوانید :

2- 4- 10-  اثرات اتیلن روی فنول کل و ظرفیت آنتی اکسیدانی…………………………………………………………………………………………… 26

2- 5-  اتفن……………………………………………………………………………………………………………………………….. 27

2- 6-  سنتز فلاونوئید در انگور……………………………………………………………………………………………………. 28

2- 6- 1-  تجمع فلاونوئیدها در حبه انگور……………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

2- 6- 2-  تجمع فلاونوئید در بذر انگور……………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

2- 6- 3-  مسیر بیوسنتز فلاونوئید در انگور ……………………………………………………………………………………………………………………………. 31

فصل سوم: مواد و روش ها

3- 1- ماده گیاهی و تیمار حلقه برداری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 2- تیمار اتفن……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 3- طرح آزمایشی……………………………………………………………………………………………………………. 34

3- 4- آزمون‌های كیفی میوه……………………………………………………………………………………………… 35

3- 4-1- اندازه‌گیری مواد جامد قابل حل كل عصاره میوه (TSS)…………………………………………………………………………………………. 35

3- 4-2- اندازه‌گیری اسیدهای قابل تیتراسیون (TA)…………………………………………………………………………………………………………….. 35

3- 4-3- اندازه گیری ضریب رسیدگی میوه (TSS/TA)………………………………………………………………………………………………………. 36

3- 4-4- اندازه گیری pH آب میوه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 5- تعیین سفتی بافت میوه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

3- 4- 6- اندازه گیری رنگ میوه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- اندازه گیری  محتوای فنل كل………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

3- 4- 7- 1- تهیه محلول كربنات سدیم………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

3- 4- 7- 2- رسم منحنی استاندارد اسید گالیك……………………………………………………………………………………………………………………. 38

3- 4- 8- تعیین میزان فعالیت آنتی اکسیدان کل عصاره میوه……………………………………………………………………………………………….. 39

3- 4- 9- اندازه گیری ریزش حبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 40

3- 4- 10- اندازه گیری طول و عرض خوشه……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 4- 11- اندازه گیری وزن بیست حبه و خوشه……………………………………………………………………………………………………………………. 40

3- 5- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم: نتایج

4- 1- نتایج حلقه برداری و محلول پاشی اتفن و اثر متقابل آنها بر صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده میوه انگور ریش بابا قرمز در زمان برداشت…………………………………………………………………………………………………………… 41

4- 2- مواد جامد محلول………………………………………………………………………………………………………….. 43

4- 3- اسیدهای قابل تیتراسیون………………………………………………………………………………………………… 43

4- 4- ضریب رسیدگی میوه………………………………………….44

4- 5- pH آب میوه…………………………………………………………………………………………………………………………… 45

4- 6- طول خوشه…………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4- 7- عرض خوشه………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

4- 8- وزن 20 حبه……………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 9- وزن خوشه………………………………………………………………………………………………………………………. 46

4- 10- ریزش حبه………………………………………………………………………………………………………………………… 47

4- 11- سفتی بافت حبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...