فهرست مطالب
عنوان  صفحه
فهرست مطالب هفت
فهرست جدول­ها ده
فهرست شکل­ها یازده
فهرست علائم سیزده
فصل اول- مقدمه 1
1-1 میکروکانال­ها 2
1-2 تغییر خاصیت رئولوژیکی سیال 2
1-3 مواد افزودنی به مایعات 2
فصل دوم-میکروکانال­ها 4
2-1 چکیده 4
2-2 تاریخچه میکروکانال­­ها 5
2-3 معرفی میکروکانال­ها 5
2-4 طبقه‌بندی میکروکانال­ها و مینی­کانال­ها 6
2-5 مزایا و چالش­های میکروکانال­ها 7
2-6 روش‌های ساخت میکروکانال­ها 8
2-6-1 فناوری متداول 9
2-6-2 تغییر شکل میکرو 9
2-6-3 اره کردن میکرو (برش‌کاری میکرو) 10
2-6-4 تکنولوژی مدرن 10
2-6-5 MEMS (سیستم میکرو الکترومکانیک) 10
2-6-6 ماشین‌کاری میکرو لیزر 10
2-7 جریان تک فاز در میکروکانال­ها 11
2-8 روابط افت فشار 11
2-9 روابط انتقال حرارت 13
2-9-1 جریان مغشوش 13
2-10 کاربردهای میکروکانال­ها 14
فصل سوم- سیالات غیر نیوتنی 15
3-1 طبقه‌بندی سیالات غیر نیوتنی 15
3-1-1 سیالات غیر نیوتنی مستقل از زمان 16
3-1-2 مدل قاعده توانی 18
3-1-3 مدل کراس 18
3-1-4 مدل کارئو 19
3-1-5 مدل الیس 19
3-1-6 سیالات غیر نیوتنی تابع زمان 19
3-1-7 سیالات ویسكوالاستیك 21
فصل چهارم- نانوسیالات 22
4-1 مفهوم نانوسیالات 22
4-2 مزایای نهان نانوسیال این مطلب را هم بخوانید :
مدل­های مرتبط با خرید آنی:/پایان نامه درمورد خرید آنلاین - جستجو گران نیکنام
24
4-3 تهیه نانوسیال 26
4-4 خواص ترموفیزیکی نانوسیالات 28
4-4-1 چگالی 28
4-4-2 گرمای ویژه 28
4-4-3 لزجت 29
4-4-4 ضریب هدایت حرارتی 31
4-5 فناوری نانو 37
4-6 تولید نانوذرات 38
4-6-1 فرآیندهای حالت بخار 38
4-6-2 فرآیند حالت مایع و حالت جامد 39
4-6-3 تولید نانوذرات با استفاده از روش سیال فوق بحرانی 40
4-7 نانولوله­ها 41
4-8 انتقال حرارت جابه­جایی در نانوسیالات 42
4-8-1 جابه­جایی اجباری در نانوسیالات 43
4-8-2 مدل‌های ریاضی تعیین ضریب انتقال حرارت جابه­جایی نانوسیالات 43
4-8-3 انتقال حرارت جابه­جایی طبیعی 47
فصل پنجم- اغتشاش 48
5-1 مقدمه 48
5-2 ویژگی­های جریان اغتشاشی سیالات 50
5-3 مدل‌های اغتشاشی 51
5-3-1 مدل k-e 51
5-3-2 استفاده از تابع جریان در مدل k-e برای اعداد رینولدز بالا 52
5-3-3 مدل k-e در اعداد رینولدز پایین 53
5-3-4 مدل  RNG 53
5-3-5 مدل k-w 54
5-3-6 مدل تنش رینولدزی (RSM) 55
فصل ششم- مطالعات آزمایشگاهی، عددی و تئوریک 56
6-1 مقدمه 56
6-2 مطالعات آزمایشگاهی 57
6-3 مطالعات تئوریک 60
6-4 مطالعات عددی 63
فصل هفتم- بیان مسئله 67
7-1 مقدمه 67
7-2 تشریح مسئله 68
7-3 تعیین خواص ترموفیزیکی نانوسیال 69
7-4 استقلال شبکه و تعیین شرایط مرزی 71
فصل هشتم- نتایج 73
8-1 محاسبه خواص ترموفیزیکی نانوسیال 73
8-2 محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه­جایی و عدد ناسلت 74
8-3 اعتبار سنجی 77
8-4 محاسبه ضریب انتقال حرارت جابه­جایی  و عدد ناسلت سیال غیرنیوتنی پایه 78
8-5 تأثیر غلظت نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه­جایی و عدد ناسلت 80
8-6 تأثیر اندازه نانوذرات بر ضریب انتقال حرارت جابه­جایی 86
8-7 تأثیر عدد رینولدز بر ضریب انتقال حرارت جابه­جایی نانوسیال و عدد ناسلت 89
فصل نهم- جمع‌بندی و پیشنهاد‌ها 93
9-1 جمع‌بندی 93
9-2 پیشنهاد‌ها 94
مراجع 95
Abstract 103
فهرست جدول­ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 روش‌های ساخت میکروکانال­ها 8
جدول 2-2 خلاصه‌ای از برخی از روش‌های ساخت میکروکانال­ها 9
جدول 2-3 مقادیر مشخصه جریان آرام در کانال‌های مدور و غیر مدور 13
جدول 4-1 مدل‌های لزجت برای نانوسیالات 30
جدول 4-2 تعیین متغیرb برای استفاده در رابطه (4-14) 33
جدول 5-1 تاریخچه مختصر از شخصیت­ها و نظریات تأثیرگذار 49
جدول 7-1 رینولدز بحرانی در میکروکانال­های مدور 68
جدول 7-2 استقلال شبکه 71
جدول 8-1 خواص ترموفیزیکی محاسبه شده برای نانوسیال موردتحقیق 74
جدول 8-2 ضریب و اندیس قاعده توانی در غلظت‌های موردنظر 74
جدول 8-3 مقایسه عدد ناسلت میانگین سیال نیوتنی آب به دو روش در رینولدزهای متفاوت 78
         
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...