3-3-1-3- دلایل استفاده از مدل تعدیل شده بازار.. 67

3-3-1-4- بازده غیر عادی.. 68

3-3-1-5- بازده غیر عادی انباشته. 69

3-3-2- درصد تغییر در سود نقدی.. 69

3-3-3- جریان نقد آزاد. 69

3-3-4- نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام. 71

3-3-5- نقدشوندگی.. 72

3-3-6- مالکیت نهادی.. 72

3-3-7- فرصت رشد. 73

3-4- ابزارها و روش­های جمع­آوری داده­ها 74

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات… 74

3-5- 1-رگرسیون خطی.. 74

3-5- 1-1-آزمون دوربین – واتسون.. 75

3-5- 1-2-بررسی نرمال بودن خطاها 75

3-5- 1-3- آزمون هم خطی.. 76

3-5- 1-4- راه حل های رفع هم خطی.. 76

3-5- 2- تخمین از  طریق روش داده­های تلفیقی.. 77

3-5- 2-1- مزایای استفاده از داده‌های تابلویی.. 78

3-5- 2-2- داده های تلفیقی متوازن و غیر متوازن.. 79

3-5- 2-3- مدل كلی داده‌های تابلویی.. 79

3-5- 2-3- تخمین زن های اثرات ثابت و تصادفی.. 81

3-5- 2-5- تشخیص استفاده از روش­ اثرات ثابت یا اثرات تصادفی.. 85

3-5- 2-5-1- آزمون F (آزمون برابری عرض از مبداء ها). 85

3-5- 2-5-2- آزمون هاسمن: انتخاب بین اثرات ثابت یا تصادفی.. 87

3-6- جمع بندی.. 88

فصل چهارم: روش تجزیه و تحلیل داده­ها. 89

4-1- مقدمه. 90

4-2- آمار توصیفی.. 90

4-2-1- متغیر­های مورد استفاده. 90

4-2-2- فراوانی شرکت­های مورد بررسی.. 91

4-2-3- آمار توصیفی هر یک از متغیرها 91

4-3-بررسی مفروضات رگرسیون.. 92

4-3-1-آزمون هم­خطی.. 92

4-3-2-آزمون استقلال خطاها 93

4-3-3-بررسی نرمال بودن توزیع  پسماندها.. 93

4-4- آزمون فرضیات… 94

4-5- نتایج آزمون فرضیات… 95

4-5-1- آزمون فرضیه اول.. 95

4-5-2- آزمون فرضیه 2.. 96

4-5- 3-آزمون فرضیه 3 و 4.. 97

4-5-4- آزمون فرضیه 5 و 6.. 97

4-5-5- آزمون فرضیه 7 و 8.. 98

4-5-6- آزمون فرضیات 9 و 10.. 99

4-5-7- آزمون فرضیات 11 و 12.. 100

4-5-8- آزمون فرضیات 13 و 14.. 101

4-6-جمع­بندی.. 101

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 103

5-1- مقدمه. 104

5-2- نتایج حاصل از بررسی سؤال­ها و فرضیه­های پژوهشی.. 104

5-2- 1-نتایج حاصل از فرضیات اول و دوم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 105

5-2-2- نتایج حاصل از فرضیات سوم و چهارم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106

5-2-3- نتایج حاصل از فرضیات پنجم و ششم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 106

5-2-4- نتایج حاصل از فرضیات هفتم و هشتم مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

5-2-5- نتایج حاصل از فرضیات نهم و دهم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

5-2-6- نتایج حاصل از فرضیات یازدهم و دوازدهم و مقایسه نتایج با سایر تحقیقات انجام شده. 107

5-2-7-نتایج حاصل از فرضیات سیزدهم وچهاردهم و مقایسه نتایج باسایر تحقیقات انجام شده. 108

دانلود پایان نامه

 

5-3-پیشنهادات کاربردی.. 108

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آینده. 108

پیوست­ها. 110

منابع. 118

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                         

این مطلب را هم بخوانید :

روش انتقال اعتبار بین سیم کارت‌های رایتل - مرکز آموزش علمی-کاربردی کاویان

صفحه

شکل2 -1- فرآیند پرداخت سود سهام. 20

شکل 2-2- مکاتب فکری در تقسیم سود. 22

شکل 2-3- روابط نمایندگی. 42

شکل 3-1- نمایش مراحل کلی انجام پژوهش. 64

 

 

 

 فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 4-1- تعریف متغیر­های تحقیق. 90

جدول4-2- فراوانی شرکت­های مورد بررسی در هر یک از فرضیات  91

جدول 4-3- آمار توصیفی هر یک از متغیرها. 91

جدول 4-4- بررسی استقلال متغیرهای تحقیق. 92

جدول 4-5- آزمون استقلال خطاها. 93

جدول 4-6- ارزش زمان. 95

جدول 4-7- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه 1. 95

جدول 4-8- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه 2. 96

جدول 4-9- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه­های 3 و 4. 97

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...