فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………. ……………17

2-1مقدمه : ………………………………………………………………………..…..………………………………………….18

2-2  تعاریف مفهومی انگیزه. …………..……………..…………………………………………..19

2-2 -1    انواع انگیزه  ……………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3 رویکردهای مختلف انگیزشی …………………………………………………………………………………………..22

2-4 مدل انگیزشی پیشرفت اتکینسون  ……………………………………………………………………………………. 23

2-5 انگیزه ونیاز  …………………………………………………………………………….…… 27

2-6 انواع طبقه بندی انگیزه ها ……….…………………….……………………………………28

2-6-1      انگیزه های گرایشی و اجتنابی.. ……….………………………………………………..28

 2-6-2     انگیزه های فیزیکی ، اجتماعی و روانی  ………………….…………….…………………… 29

 2-6-3     انگیزه های فیزیکی.. ……….………………………………………………………….29

2-6-4      انگیزه های اجتماعی.. ………….………………………………………………………29

 2-6-5     انگیزه روانی.. ………….……………………………………………………………..29

2-7 نظریه های انگیزش… ………….……………………………………………………………..30

2-8 نظریه های انگیزه و رفتار. …………..………………………………………………………..30

2-8-1       نظریهسلسه مراتب نیازها ……….…….……………………………………………….31

2-8-2       نظریه انتظار. ……….……………….……………………………………………….32

2-8-3       تئوری بهداشت – انگیزش…………………………………………………………………………….…………33 

 2-8-4       نظریه تعیین هدف ………………………………………………………………………………………………..33

2-8-5        نظریه تعادل یا موازنه ……………………………………………………………………………………………33

2-8-6         نظریه روابط انسانی …………………………………………………………………………………….. ……..34

 2-8-7        نظریه مک گرگور ……………………………………………………………………………….…..………….34

2-8-8        نظریه میدان نیرو …………………………………………………………………….35

2-9 انگیزه شناسی معلمان.. …………………………….……………………………………………35

2-10 ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………………………………………..………..37

2-11 سیستم پاداش …………………………………………………………………………………………………….…………..37

2-12 معلمان با انگیزه از دیدگاه اسلام. ……………………………………………………………..38

2-13 ویژگیهای معلمان با انگیزه: ……………………….………………………………………….39

 2-13-1      معلمان باانگیزه ،اطلاعات کیفی درباره یادگیرندگان دارند……………….……………….……………39

2-13-2        معلمان با انگیزه هدف دارند.. ….…………….…………………………………………39

2-13-3        معلمان با انگیزه منتظر موفقیت همه دانش آموزان هستند.. …..….…………………………40

2-13-4        معلمان با انگیزه می توانند با ابهام کنار بیایند.. …………………………………………….40

2-13-5        معلمان با انگیزه برای رسیدن به نیازهای بچه ها تغییرمی کنند و منطبق می شوند.. ……………40

2-13-6       معلمان با انگیزه متفکر هستند.. …….……………………………………………………41

2-13-7      معلمان با انگیزه از ندانستن ناراحت نمی شوند.. ……….………………………………….41

2-13-8       معلمان با انگیزه الگوهای نقشی خوب دار. ….…….……….…………………………….41

2-13-9       معلمان با انگیزه از کارشان و دانش آموزانشان لذت می بر. ….……..……………………..42

2-14 نقش ارتباطات درایجادانگیزش ……………………………………………………………………………..……….….42

2-15 ویژگی های نه گانه معلم درارتباط بانمرات پیشرفت تحصیلی دانش آموزان: ………………………………42

2-16 برنامه های آموزش ضمن خدمت برای کمک به معلمان :………………………………………………………..43

دانلود پایان نامه

 

2-17 انواع فعالیت ها آموزشی:…………………………………………………………………………………………………43

2-18 معلمان چگونه بایدفعالیت های آموزشی خودرابرنامه ریزی کنند؟ ………..……………………..45

2-19 مدیریت تنوع درکلاس درس ………………………………………………………………………………..…………46

2-20 روش های نوین آموزش:………………………………………………………………………………………………….46

2-20-1     تعریف روش تدریس : ……..….…………….….………………………………………46

2-20-2     تعریف تدریس : ……..….…………….……………………………………………….48

2-21 تعریف تدریس ازدید گاه مکاتب مختلف……………………………………………………………………………..48

2-22 اجرای فعالیت های آموزشی:………………………………………………………………………………….....……..49

2-23 انواع روش های نوین آموزش، تدریس… …….….….…………………………………………49

2-23-1    روش های تدریس مبتنی برتعامل…………………………………………………………………………………49  

2-23-1-1       آموزش به کمک یادگیری مشارکتی:…………………………………………………………….………49

 2-23-1-2     آموزش به کمک بحث گروهی:…………………………………………………………………………….50     

2-23-1-3      روش پرسش وپاسخ: ……………………………………………………………………………………………51

2-23-1-4      الگوی ایفای نقش :…………………………………………………………………………………....………..53

 2-23-1-5     روش بدیعه پردازی :……………………………………………………………………………………………53

2-23-1-6      روش پرژه ای:……………………………………………………………………………………………………54

2-23-2  روشهای تدریس مسئله محور :……………………………………………………………………………………….54

2-23-2-1   روش واحدمحور:…………………………………………………………………………………………………..54

2-23-2-2   روش حل مسئله :……………………………………………………………………………………………………55

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

2-23-2-3    یادگیری اکتشافی :………………………………………………………………………………………………..55

2-23-2-4    الگوی آموزش کاوش گری :…………………………………………………………………………………..56

2-23-2-5   شیوه گردش علمی : ………………………………………………………………………………………………57

2-23-2-6    الگوی آموزش آزمایشگاهی: …………………………………………………………………………………..58

2-23-2-7    الگوی تدریس غیرمستقیم : ……………………………………………………………………………………..58

2-23-2-8    روش کارگاهی : ………………………………………………………………………………………………….59

2-23-2-9     الگوی رشدعقلی : ……………………………………………………………………………………………….61

2-23-2-10   الگوی آگاهی یابی : ……………………………………………………………………………………………61

2-23-2-11   الگوی دیداردرکلاس درس: …………………………………………………………………………………61

 2- 23-2-12  الگوی آموزش برای رشدمفهوم ومهارت : ……………………………………………………………….62

2-23-3   روشهای تدریس مبتنی برانتقال مستقیم : ………………………………………………………………………..62

2-23-3-1    الگوی یادسپاری : …………………………………………………………………………………………………62

2-23-3-2   روش آموزش برای یادگیری درحدتسلط : …………………………………………………………………63

2-23-3-3    روش کنفرانس (گردهم آیی) : ……………………………………………………………………………….63

2-23-3-4    روش شاگرد – استادی : ………………………………………………………………………………………..63

2-23-3-5    روش چندحسی : ………………………………………………………………………………………………….64

2-23-3-6    شیوه بازگویی : ……………………………………………………………………………………………………64

2-23-3-7    شیوه تمرینی : ……………………………………………………………………………………………………..65

2-23-3-8    استفاده ازمنابع دیداری وشنیداری : ………………………………………………………………………..65

2-23-3-9    شیوه نمایشی : ……………………………………………………………………………………………………..65

2-23-3-10   الگوی دریافت مفهوم : …………………………………………………………………………………………65

2-23-3-11   الگوی تفکراسقرایی : ……………………………………………………………………………………………66

2- 23-3-12  الگوی پیش سازمان دهنده : ………………………………………………………………………………….66

2-23-4 روش آموزش مستقیم مستقل ازمعلم : ………………………………………………………………………………67

2-23-4-1    شیوه آموزش برنامه ای : ………………………………………………………………………………………..67

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...