تصحیح معایب هزینه ای مربوط به عرضه کننده ( فروشنده ) 31

اصلاح معایب هزینه های داخلی.. 32

تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش… 33

الف) قسمت اول بخش اول. 34

2-1-1- بهره وری.. 34

مقدمه. 34

تعریف بهره وری.. 35

اهمیت بهره وری.. 35

عوامل مؤثر بر افزایش بهره وری نیروی انسانی.. 35

مهمترین عوامل مؤثر در کاهش بهره وری.. 38

شرایط لازم برای بهبود بهره وری نیروی انسانی در سازمانها 39

ارتباط.. 39

ارتباط با کارمندان. 40

تعهد. 40

تداوم. 41

ب)قسمت دوم بخش اول. 41

2-1-2 درآمد. 41

تعریف درآمد. 41

راههای افزایش درآمد سازمان و شرکت ها 42

2-2 – بخش دوم: تعمیرات و نگهداری.. 44

عوامل کلیدی در نگهداری و تعمیرات… 44

اهرم های کلیدی نگهداری و تعمیرات… 45

اهرم های راهبردی.. 46

اهرم های عملیاتی.. 47

دلایل بروز مشکلات در اجرای پروژه های نگهداری و تعمیرات… 48

کاربرد نگهداری و تعمیرات در پتروشیمی: 56

شاخص های محاسبه  نگهداری و تعمیرات: 61

محاسبه متوسط زمان لازم برای تعمیرات اضطراری : 61

محاسبه قابلیت اطمینان برای یک قطعه در سیستم. 62

2-3) بخش سوم:معرفی و تاریخچه پتروشیمی کرمانشاه 63

تاریخچه و موضوع فعالیت: 64

تولید و فروش: 65

بهای تمام شده کالای فروش رفته: 66

برآورد مستقل EPS سال 1392: 67

2-5 پیشینه پژوهش های انجام گرفته. 69

فصل سومروش پژوهش… 73

3-1 مقدمه. 74

3-2- نوع روش پژوهش… 74

3-3- جامعه آماری.. 75

3-4- حجم نمونه و شیوه نمونه‌گیری.. 75

3-5- روش جمع‌آوری داده‌ها 75

3-6- ابزار جمع‌آوری داده‌ها 76

3-7- روایی و پایایی ابزار پژوهش… 77

3-8- شیوه تحلیل داده‌ها 77

فصل چهارم. 78

 

یافته های پژوهش… 78

4-1 مقدمه: 79

4-2 یافته های توصیفی.. 79

4-3 یافته های استنباطی.. 81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 86

5-1 مقدمه. 87

5-2 بحث و نتیجه گیری.. 87

5-3 نتیجه گیری کلی.. 92

5-4 پیشنهادهای پژوهش (پیشنهاد برای محققان آینده) 93

5-5 محدودیتهای پژوهش… 93

5-5-1  محدودیتهای در اختیار پژوهشگر. 93

5-5-2 محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر. 93

منابع فارسی.. 94

منابع انگلیسی.. 97

 

 

Abstract 99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...