6-1) شاخص‌های سبک زندگی                                                                              24

7-1) جمع بندی شاخص‌ها                                                                                      28

2- پیشینه ی تحقیق                                                                                                     32

3- مبانی نظری سبک زندگی                                                                                      38

1-3) تورستین وبلن (1929-1857)                                                                          38

2-3) جورج زیمل (1918-1858)                                                                            44

3-3) ماکس وبر (1920-1864)                                                                               48

4-3) پی یر بوردیو (2002- 1930)                                                                          51

5-3) جمع‌بندی و علل انتخاب نظریه‌ی بوردیو                                                         73

4- مروری بررویکردهای تحلیل گفتمان                                                                       74

1-4) تحلیل گفتمان انتقادی                                                                                    74

2-4) تئون ون دایک                                                                                              75

3-4)  نورمن فرکلاف                                                                                            76

4-4) میشل فوکو                                                                                                  79

فصل سوم: روش تحقیق

1- جامعه ی آماری                                                                                                    83

2- روش جمع‌آوری داده‌ها                                                                                          83

3- روش تحقیق استفاده شده (تحلیل گفتمان)                                                                83

1-3) کلیات روش گفتمان                                                                                      83

2-3) روند شکل گیری گفتمان                                                                               84

3-3) تعاریف تحلیل گفتمان                                                                                    87

4-3) پیش فرض‌های تحلیل گفتمان                                                                         89

5-3) اهداف تحلیل گفتمان                                                                                    89

6-3) کاربرد و قابلیت‌های  تحلیل گفتمان                                                                90

7-3) رویکرد لاکلا و موفه                                                                                     91

8- 3) نقد تحلیل گفتمان                                                                                           103

9-3) دلایل استفاده ازتحلیل گفتمان دراین پایان نامه                                                               104

10-3) گفتمان کلی مقام معظم رهبری (اصول گرایی اسلامی)                                                  106

11-3) تطبیق مفاهیم روش شناسی لاکلا و موفه با نظرات مقام معظم رهبری                 113

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

1- مقدمه                                                                                                                    122

2- فلسفه ی زندگی                                                                                                     122

3- معنای زندگی                                                                                                        123

4- نقش دین درزندگی                                                                                                 124

5- سبک زندگی دینی (حیات طیبه‌ی اسلامی)                                                              126

1-5) ضرورت واهمیت                                                                                           126

2-5) تعریف سبک زندگی                                                                                     130

3-5) شاخص‌ها یا دال‌های گفتمان سبک زندگی دینی (اسلامی)                                  131

1-3-5) دال مرکزی منش اسلامی                                                                           135

 

2-3-5) دال فرعی معنویت                                                                                     150

3-3-5) دال فرعی حفظ مناسک و شعایراسلامی                                                       147

4-3-5) دال فرعی الگوداشتن درزندگی                                                                               150

5-3-5) دال فرعی عقلانیت                                                                                     156

6-3-5) دال فرعی رفتارهای فردی                                                                           159

1-6-3-5) مدیریت بدن                                                                                159

2-6-3-5) لباس پوشیدن                                                                               161

3-6-3-5) ورزش کردن                                                                               162

7-3-5) دال فرعی مد و نوگرایی                                                                             169

8-3-5) دال فرعی خانواده (زن و تربیت کودک)                                                      172

1-8-3-5) خانواده                                                                                      173

2-8-3-5) زن                                                                                             177

3-8-3-5) تربیت کودک                                                                             190

9-3-5) دال فرعی علم گرایی و نوآوری علمی                                                           192

10-3-5) دال فرعی هنر                                                                                          194

11-3-5) دال فرعی مصرف                                                                                   200

 

فصل پنجم: نتیجه گیری                                                                                              216

1- جمع بندی و نتیجه گیری                                                                                         217

این مطلب را هم بخوانید :

 

2- راه کارها و پیش نهادات پژوهشی و کاربردی                                                                       225

3- محدودیت های پژوهش                                                                                          226

4- جدول سبک زندگی اسلامی                                                                                    227

منابع فارسی                                                                                                                   230

منابع انگلیسی                                                                                                                 234

 

 

 

چکیده

این پژوهش تلاش دارد، ضمن مروری برنظرات سبک زندگی و شاخص‌های آن ازمنظر جامعه‌شناسان، سبک زندگی دینی و اسلامی را دراندیشه‌ی مقام معظم رهبری به طوراکتشافی شناسایی نموده و شاخص‌های آن را معرفی نماید؛ البته  پس ازتعریف سبک زندگی اسلامی و مشخص نمودن شاخص‌های آن ازمنظر رهبرانقلاب اسلامی، سعی داشته وجوه تشابه و تمایز هریک ازگفتمان‌های سبک زندگی میان جامعه‌شناسان و مقام معظم رهبری را بیان نماید.

دراین پژوهش ازروش تحلیل گفتمان استفاده شده و جامعه‌ی آماری آن نیز کلیه‌ی آثار مکتوب و شفاهی 23 ساله‌ی رهبرانقلاب اسلامی ازسال 1368 تا اوایل سال 1391 می‌باشد؛ به طوری که با استفاده ازروش تحلیل گفتمان، گفتمان سبک زندگی دینی و اسلامی ازمنظر ایشان را معرفی نموده و بالطبع، چگونگی مفصل‌بندی دال‌های مرکزی، برتر و فرعی این گفتمان را ترسیم کرده است.

ازیافته‌های این پژوهش می‌توان به معرفی گفتمان سبک زندگی اسلامی ازمنظر رهبرانقلاب اسلامی و مشخص نمودن دال‌های گفتمان سبک زندگی دینی و اسلامی ازمنظر ایشان و البته مفصل بندی این دال‌ها اشاره کردکه عبارتنداز: دال مرکزی: منش اسلامی؛ دال‌های برتر: معنویت، الگوداشتن، عقلانیت و حفظ مناسک و دال‌های فرعی: رفتارهای فردی، رفتارخانوادگی، مُدونوگرایی، علم گرایی، هنر و مصرف که هریک ازاین دال‌ها به طور مبسوطی تشریح شده است؛ البته با توجه به اهمیت مصرف درسبک زندگی، به سبک زندگی اشرافی ازمنظر مقام معظم رهبری نیز پرداخته شده که این نوع سبک زندگی برپایه‌ی مصرف گرایی مسرفانه بنا نهاده شده است.

 

 

 

کلید واژه: سبک زندگی، سبک زندگی دینی و اسلامی، گفتمان، شاخص‌های سبک زندگی، مصرف.

 

مقدمه:

بی‌شک بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است؛ بدین ترتیب، فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می‌دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهای اقتصادی، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرت‌مند و قوی باشد، ولی پوچ و پوک و میان‌تهی است (امام خمینی، 1365: ج 15 ص 243) بنابراین، فرهنگ در حقیقت همه چیز یک جامعه است، هیچ بنیاد اجتماعى و اقتصادى بدون اتکاء به یک فرهنگ شکل نمى‌گیرد.

اساساً جایگاه فرهنگ درکشور ایران دارای فرازو نشیب‌هایی بوده است؛ به طوری‌که  مواجهه‌ی جامعه ایرانی با فرهنگ و نگرش غربی و مدرن، طبعاً درفرهنگ، آداب و رسوم و شیوه‌های زندگی جامعه‌ی ایرانی تأثیراتی داشته که نهایتاً به تغییروتحول درسبک زندگی ایرانی و اسلامی منجر شده است؛ بدین ترتیب، چه بسا بتوان گفت که برهمین اساس، یک زندگی شبه مدرن را که بارقه‌هایی ازسنت نیز درآن

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...