دانلود فایل های دانشگاهی


آخرین مطالب


  سیاست و اجتماع و چه در ساحت زندگی بدبین است، که حتی نسیمی را که می‌خواهد به باغ بی برگ و عریان او جامه‌ای از بهار بپوشد، می‌راند.

نفی حرکت و تلاش به عنوان آخرین نمودار اندیشه اخوان می‌باشد، که از نظر او هر مژده و نوید فریبی بیش نیست، و حتی آزادی نیز دروغی تکراری می‌نماید برای به دست آوردن چه چیزی باید برخاست و به راه افتاد.

شعر زمستان اخوان توصیف شب زمستان تاریخی که بر سر این ملت گذشته است، حقیقتاً توصیف‌ها و تصویرهای آن، گزارشی از احوال و رفتار مردم سرما زده آن

 روزگاران است.

آتشی شاعر (متولد 1312 و وفات 1384) پر آوازه‌ی جنوبی که در سرودن اشعار حماسی دارای تبحّر بود. برای شناساندن شعر آتشی ابتدا به مفاهیم و مضامین در شعر جنوب اشاره می‌شود. شاعر جنوب با توجه به فراز و فرودهایی که در این خطه داشته و محرومیت‌هایی که همیشه با آن دست به گریبان بوده شعر می‌سراید. به سبب همین امر است که وقتی اشعار شاعران جنوب را می‌خوانی، عناصر طبیعی و بومی آن چنان ملموس می‌نماید که ناخودآگاه شعر را به جلو می‌راند. مضامین طبیعی یکی از موارد مفاهیم و مضامین در شعر جنوب است. مضامین معنوی نیز به همراه رنگ در مضامین شعر جنوب توجه شده است.

 
این مطلب را هم بخوانید :
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1399-07-02] [ 08:22:00 ب.ظ ]
3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون.. 344

3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام. 355

3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی.. 355

3-4-3- آزمون تولید گاز. 366

3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366

3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز. 377

3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال). 377

3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال). 377

3-4-3-5- محلول بافر. 377

3-4-3-6- محلول رزازورین.. 388

3-4-2-3- محلول احیا کننده. 388

3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت… 388

3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت… 399

3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت… 399

3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD). 40

3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک…. 40

3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم.. 41

3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری.. 42

3-4-1-7-4- تقطیر و تیتراسیون.. 344

3-4-1-7-5- اندازه گیری پروتئین خام. 355

3-4-2- تفسیر نتایج حاصل از کیسه‌های نایلونی.. 355

3-4-3- آزمون تولید گاز. 366

3-4-3-1- آماده‌سازی نمونه و سرنگ‌ها 366

3-4-3-2- محلول‌های لازم برای آزمون تولید گاز. 377

3-4-3-3- محلول عناصراصلی (ماکرومینرال). 377

3-4-3-4- محلول عناصر کم مصرف (میکرومینرال). 377

3-4-3-5- محلول بافر. 377

3-4-3-6- محلول رزازورین.. 388

3-4-2-3- محلول احیا کننده. 388

3-4-2-4- مواد لازم برای تهیه و آمادهسازی محیط کشت… 388

3-4-2-4-1- آمادهسازی محیط کشت… 399

3-4-2-4-2- تهیه مخلوط شیرابه شکمبه – محیط کشت… 399

3-4-2-4-3- برآورد قابلیت هضم ماده آلی(OMD). 40

3-4-2-4-4- برآورد ماده آلی قابل هضم در ماده خشک…. 40

3-4-2-4-5- برآورد انرژی قابل متابولیسم.. 41

3-5- محاسبات و تجزیه تحلیل آماری.. 42

نتایج وبحث

4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی.. 444

4-1-1- ماده خشک (DM). 455

4-1-2- ماده آلی(OM). 455

4-1-3- خاکستر (ASH). 466

4-1-4- پروتئین خام(CP). 466

4-1-5- چربی خام (EE). 477

4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF). 48

4-1-6- دیواره سلولی (NDF). 488

4-1-7- اسیدیته(pH). 498

4-2- آزمون تولید گاز. 500

4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز. 544

4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف… 555

4-4-1- تجزیه­پذیری ماده خشك گیاهان در زمان‌های مختلف انكوباسیون.. 555

4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه. 577

4-5-آزمون خوش خوراکی.. 62

4-6- نتیجه گیری و بحث کلی.. 643

پیشنهادت… 65

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنیك­های تجزیه­پذیری شکمبه­ای در شرایط In situ………………………………….20

جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28

جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44

این مطلب را هم بخوانید :

 

جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52

جدول4-3- گوارش­پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54

جدول4-4- میانگین درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56

جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59

جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61

 

فهرست اشکال وتصاویر

عنوان                                                                                                                                            صفحه

شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندر­علوفه­ای…………………………………………………………………………………………………………..10

شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………57

شکل4-4-  خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن……………………………………………..62

 

 

فصل اول

 
 

نتایج وبحث

4-1- نتایج تغییرات ترکیبات شیمیایی تیمارهای آزمایشی.. 444

4-1-1- ماده خشک (DM). 455

4-1-2- ماده آلی(OM). 455

4-1-3- خاکستر (ASH). 466

4-1-4- پروتئین خام(CP). 466

4-1-5- چربی خام (EE). 477

4-1-6- دیواره سلولی بدون همی سلولز (ADF). 48

4-1-6- دیواره سلولی (NDF). 488

4-1-7- اسیدیته(pH). 498

4-2- آزمون تولید گاز. 500

4-3- فراسنجه های برآورد شده تولید گاز. 544

4-4- تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مختلف… 555

4-4-1- تجزیه­پذیری ماده خشك گیاهان در زمان‌های مختلف انكوباسیون.. 555

4-4-2- فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک تیمارهای مورد مطالعه. 577

4-5-آزمون خوش خوراکی.. 62

4-6- نتیجه گیری و بحث کلی.. 643

پیشنهادت… 65

 

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول2-1- عوامل موثر بر دقت تكنیك­های تجزیه­پذیری شکمبه­ای در شرایط In situ………………………………….20

جدول3-1- درجه بندی سیلاژ از نظر کیفیت برا اساس شاخص فلینگ………………………………………………………………..28

جدول4-1- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………..44

جدول4-2- میانگین حجم گاز تولیدی (میلی لیتر/200 میلی گرم ماده خشک )تیمارهای مورد مطالعه…………….52

جدول4-3- گوارش­پذیری ماده آلی و انرژی متابولیسمی تیمارهای مورد بررسی…………………………………………………54

جدول4-4- میانگین درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمارها در ساعات مختلف انکوباسیون شکمبه ای……………56

جدول4- 5- درصد فراسنجه‌های تجزیه پذیری چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن………………………………………………………..59

جدول 4-6- میانگین درصد ترکیبات شیمیایی تیمار‌های مختلف چغندر­علوفه ای و سیلاژ آن…………………………….61

 

فهرست اشکال وتصاویر

عنوان                                                                                                                                            صفحه

شکل4-1-تصویر برگ وریشه چغندر­علوفه­ای…………………………………………………………………………………………………………..10

شکل4-2- تولید گاز (میلی لیتر در 200 میلی­گرم ماده خشک) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

شکل4-3- تجزیه پذیری ماده خشک (درصد) تیمارهای مورد مطالعه در زمان­های مختلف انکوباسیون………………57

شکل4-4-  خوش خوراکی( درصد ) تیمارهای مختلف چغندرعلوفه ای و سیلاژ آن……………………………………………..62

 

 

فصل اول

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]
کرمچاله نیز به خاطر جمله­ی مربوط به ماکسول در کنش این گرانش در پیش­زمینه­ کیهان درحال انبساط نیز محاسبه شده است. شعاع گلوگاه کرمچاله و عبورپذیربودن اطلاعات از این ساختارها نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

مقدمه

فیزیک کرمچاله از ابتدا به وسیله فلام[1] در سال 1916 مطرح شده و اندیشه­های فلسفی آن از سال 1928 در کارهای ویل نمایان شد [1]. محاسبات جدی روی آن در کارهای «اینشتین» و روزن در سال 1935 دیده می­شود که البته کلمه­ی کرم­چاله هنوز به این نام مطرح نبود و بنابراین اینشتین و روزن موضوع کار خود را یک پل که بین دو ورقه در فضای فیزیکی، وجود داشت، معرفی کردند. اینشتین در آن زمان یک دیدگاه دو حالتی ذاتی بین تئوری میدان و تئوری ذره داشت. حتی در سطح کلاسیک او به پاسخ این سؤال فکر می­کرد که چگونه یک شیء ذره­گونه­ی تکین ممکن است با یک تئوری میدان پیوسته نسبیت عام یکی شود و در آن جای بگیرد. مثل:

“تعدادی از نویسندگان گاه­گاهی به این نقطه­نظر احتمالی که ذارت مادی ممکن است به عنوان تکینگی­های میدان درنظر گرفته شوند فکر می­کنند که این فکر با این نقطه­نظر را نمی­توانیم بپذیریم”[1].

اینشتین در مقاله 1935 خود به نام «مسئله ذره در نسبیت عام» به همراه روزن تلاش می­کند یک مدل هندسی از ذرات بنیادی فیزیک که درهرجا محدود و تکین باشند، بسازد.

این تلاش­ها شامل حل­هایی می­شوند که از راه مشاهدات ریاضی در فضای فیزیکی یک ذره به عنوان پل[2]، دو ورقه­ی مشخص از فضای فیزیکی را به هم ربط دهد. مدلی که آنها ساختند باید به شکست منتهی می­شد اما روشی که این نظریه شکست خورد، می­تواند جالب باشد و برای پیشگویی نظریه­های بعدی مورد استفاده قرار گیرد. «اینشتین» و «روزن» درمورد دو نوع خاص از پل­ها که (1) خنثی و (2) شبه­باردار هستند، بحث می­کردند که البته بحث­شان به راحتی قابل تعمیم است.

(الف) پل خنثای اینشتین و روزن چیزی بیشتر از اینکه ما می­بینیم که یک تغییر مختصات مناسب تکینگی شوارتز شیلد را محو می­کند، نیست. به خاطر اینکه در زمان اینشتین دو نوع تکینگی ( ) تکینگی مختصاتی ( ) تکینگی ذاتی (فیزیکی)، که امروزه ما می­شناسیم وجود نداشت (به صورت متمایز) و هیچ شناخت جامع و عمیقی از رفتار هندسه­ی شوارتز شلید در همسایگی افق رویداد به چشم نمی­خورد و برای بسیاری از فیزیک­دانان آن زمان، افق همان تکینگی بود. مثلاً درمورد هندسه­ی شوارتز شیل:

این تغییر مختصات منطقه­ی شامل تکینگی  را دور می­ریزد و دوبار منطقه­ی به طور حدی تخت  را می­پوشاند و منطقه­ی نزدیک  به عنوان یک پل ربط­دهنده­ی  با تفسیر می­شود. به

 عنوان یک مثال می­توان سطح یک کره را با ثابت نگه­داشتن  به صورت  نشان داد. این سطح یک کمترین مقدار در  دارد .  درواقع می­توان یک قسمت خیلی باریک را به عنوان گلوگاه تعریف کرد و منطقه­ی نزدیک به آن یک پل و یا به صورت فیزیکی­تر یک کرم کرمچاله نامیده شود.

نتیجه­ی این مشاهدات این است که پل بدون بار اینشتین و روزن و یا همچنین کرمچاله­ی شوارتز شیلد به طور مشخص به یک قسمتی از هندسه­ی شوارتز شیلد که به صورت بیشینه توسعه یافته است، اختصاص دارد. درواقع با این فرضیات این پل قابل عبور نخواهد بود. چون گذر از  به  به هرکسی نیرویی به سوی تکینگی خمش وارد کرده و حالتی همچون پرش به داخل یک سیاه­چاله را به وجود خواهد آورد.

(ب) پل شبه باردار اینشتین – روزن قابل توجه و جالب است. آنها برای ساختن چنین پلی با این ویژگی با کمک هندسه­ی رایزنر – نوردستروم

(1-3)

دریافتند که باید یک تحریف کاملی از تئوری را انجام دهند. بدین معنی که آنها مجبورند علامت جمله­ی  در تانسور  الکترومغناطیس را وارون کنند که البته چگالی انرژی الکترومغناطیسی منفی خواهد شد و هندسه به صورت زیر درخواهد آمد:

(1-4)

و با تغییرات  و  ما خواهیم داشت:

(1-5)

این مطلب را هم بخوانید :

 

ما در و یک افق داریم. همان جایی که اینشتین و روزن آرزو داشتند الکترون باشد. اما دلیل اینکه تئوری آنها مورد بی­اعتنایی قرار گرفت، این بود که در ، حل رایزنر – نوردستروم یک تکینگی عریان دارد. درواقع هیچ افقی ندارد و درنتیجه هیچ ساختار پل­مانندی ممکن نیست و به همین خاطر اختلال  در تئوری برای جلوگیری از ظهور تکینگی عریان بود.

اگر ما همچنان روی ایده­های نسبیت عامی خود درمورد مسأله­ی ذارت بنیادی پافشاری کنیم و یک نگرش هندسی را از آنها ارائه دهیم، خواهیم دید که هر ذره­ی بنیادی را با یک تکینگی عریان (به جز ذره­ی هیگز) مدل­سازی کرده­ایم و برای آن ساختار قائل شده­ایم که این با مشاهدات آزمایشگاهی ذرات بنیادی در تضاد کامل است. اثبات­های مستقیم از ساختار داخلی ذرات بنیادی همچون الکترون نشان می­دهد که این سیستم­ها در مرتبه­های انرژی پایین­تر از  ذره­گون هستند ( ).

می­توان نظریات اینشتین – روزن را کمی نیز کلی­تر مطرح کرد. بعد از کارهای پیشگامانه‌ی 1935 اینشتین – روزن، این حوزه کاری برای 20 سال متوقف شد. علاقه به کار در این زمینه جدید در سال 1955 به وسیله ویلر[3] پدیدار شد. نظریه­های نهایی در مقاله­های وی روی ژئون­ها[4] نشان می­دهد که ویلر به توپولوژی در نسبیت عام علاقمند بوده است.

ژئون­ها به طور فر ضی ناپایدارند اما بعضی از حل­های آنها برای ترکیب با رابطه­های میدان اینشتین – ماکسول پایدار می­ماندند. درواقع کلمه ژئون به وسیله ویلر برای نمایش یک جوهره از الکترومغناطیس و گرانش مطرح شد. به زبان مدرن امروزی ژئون به عنوان یک شبه­سالیتون الکترومغناطیسی گرانشی ناپایدار فرضی می­تواند بهترین باشد. اولین کسی که اسم کرمچاله را با این نام برای بار اول مسکوک کرد ویلر بود. شکل 1-1 اولین شکل از چیزی­است که ما امروزه در ادبیات علمی به عنوان کرم­چاله می­شناسیم. بنابر قوانین الکترومغناطیسی که در آن  و  خطوط نیروی میدان­ها می­تواند از دهانه­ی یک طرف تونل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:21:00 ب.ظ ]
جدول 4-5- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته چند جمله‌ای درجه دو برای بردار ماشین تکیه‌گاه بخش دوم  51

جدول 4-6- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته چند جمله‌ای درجه دو برای بردار ماشین تکیه‌گاه بخش سوم  51

جدول 4-7- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته شعاع مبنا(RBF) برای بردار ماشین تکیه‌گاه 52

جدول 4-8- نتایج شبیه‌سازی با تابع هسته سیگموئید برای بردار ماشین تکیه‌گاه 52

جدول 4-9- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما برای همه. 54

جدول 4-10- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما مجزا برای هر واحد. 55

جدول 4-11- نتایج شبیه‌سازی با تابع شعاع مبنا و استفاده از یک سیکما برای هر واحد و هر ویژگی  56

جدول 4-12- مقایسه کارایی کلاسه‌بندی شعاع مبنا برای حالت‌های مختلف استفاده از سیکما و CGD  57

دانلود پایان نامه

 

 

فهرست شکل‌ها و تصاویر

این مطلب را هم بخوانید :

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:20:00 ب.ظ ]
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………… 65 مراجع فارسی………………………………………………………………………………………. 66 مراجع لاتین………………………………………………………………………………………… 66 چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………… 71 فهرست شکل­ها شکل 2- 1. دسته­بندی کلی مسایل برنامه­ریزی تسهیلات……………………………………………….. 8 شکل 2- 2. دسته­بندی نوین مسایل مکان­یابی …………………………………………………………… 11 شکل 3-1. یک مثالی از شبکه عددگذاری شده متوالی…………………………………………………. 34 شکل 3-2. نمودار الگوریتم حداقل مسیر…………………………………………………………………. 39 شکل 3-3. وضعیت تسهیلات تخصیص داده شده و مسیرهای ارتباطی و مرکز زلزله………….. 40 شکل 4-1. ماتریس مسیر [MP]…………………………………………………………………………… 48 شکل 4-2. ماتریس کلیدی [KEY]………………………………………………………………………. 49 فهرست جدول­ها جدول 3-1. ماتریس ارتباطات داخلی ………………………………………………………… 34 جدول 4-1. پارامترهای ورودی مسئله اول………………………………………………………………. 51 جدول 4-2. خروجی­های مسئله اول………………………………………………………………………. 52 جدول 4-3. پارامترهای ورودی مسئله دوم………………………………………………………………. 53 جدول 4-4. خروجی­های مسئله دوم………………………………………………………………………. 54 این مطلب را هم بخوانید : مزاياي استفاده از تجارت الكترونيكي در SMES - سازین : تجربه های کارآفرینی و نوآوری جدول 4-5. پارامترهای ورودی مسئله سوم……………………………………………………………… 55 جدول 4-6. خروجی­های مسئله سوم……………………………………………………………………… 56 جدول 4-7. پارامترهای ورودی مسئله چهارم…………………………………………………………… 57 جدول 4-8. خروجی­های مسئله چهارم…………………………………………………………………… 58 جدول 4-9. پارامترهای ورودی مسئله پنجم…………………………………………………………….. 59 جدول 4-10. خروجی­های مسئله پنجم…………………………………………………………………… 60 جدول 4-11. خروجی­های مسائل نمونه………………………………………………………………….. 61 جدول 4-12. خروجی­های مسئله اول در حالت تغییر مسئله………………………………………… 62 چکیده: سوانح طبیعی یکی از بحرانهایی است که امکان پیش­بینی آن بسیار مشکل و یا غیرممکن است. معمولا پس از وقوع هر سانحه طبیعی، وضعیت تامین، نگهداری و توزیع موادغذایی و دارویی و خدماتی با هرج و مرج و بی­نظمی شدید همراه می­باشد و مشکلات بیشماری برای افراد آسیب­دیده و مسئولین ایجاد می­نماید. در نتیجه یکی از مهمترین وظایف افراد مسئول برنامه­ریزی و ایجاد مراکز خدماتی در منطقه­ای مناسب برای کمک­رسانی سریعتر به افراد آسیب­دیده می­باشد. تحقیق حاضر از دو سناریو تشکیل شده است. در سناریو اول با اجرای الگوریتم­هایی که در گذشته پیشنهاد شده اولویت­ کوتاه­ترین مسیر را بدست می­آوریم و سپس در سناریو دوم با ارائه یک مدل دو هدفه سعی می­شود که در صورت تخریب مسیرهای ارتباطی تخصیص داده شده در کمترین زمان و هزینه بهترین سیاست تعمیر یا استفاده از امکانات پیشرفته حمل و نقل یا جایگزینی مسیرهای ارتباطی آسیب دیده با اولویت بعدی، اتخاذ شود. سپس مدل دو هدفه ارائه شده در این تحقیق با روش برنامه­ریزی آرمانی فازی حل گردیده و با چند مسئله به اعتبارسنجی مدل پرداخته می­شود. مقدمه بلایای طبیعی سالانه عامل کشته شدن میلیونها نفر و موجب ایجاد ناتوانی و خسارتهای مالی در سراسر جهان می­شود. ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه یکی از مستعدترین دانلود پایان نامه مناطق جغرافیایی برای حوادث غیرمترقبه محسوب می­گردد و آن را یکی از ده کشور بلاخیز دنیا می­دانند که تقریبا 90 درصد از جمعیت آن در معرض بلایای طبیعی قرار دارند. با توجه به اینکه بلایای طبیعی بهداشت، سلامت و رفاه جامعه را تحت تاثیر قرار می­دهند، ارائه خدمات سلامتی مناسب عامل اصلی بقا و کاهش مرگ و میر و رفاه افراد در مراحل بعد از وقوع چنین حوادثی می­باشد. از طرفی سوانح و بحرانها اغلب ناگهانی می­باشند و در صورت تدریجی بودن نیز به بشر فرصت کافی نداده و ضایعات، خسارات و تخریب­های شدید محیطی را به دنبال می­آورند. به طور طبیعی، اولین اقدام انسان در برخورد با بحران و سوانح عبارت است از نجات و كاهش اثرات واقعه كه با وجود زمان بسیار كم نیاز به واكنش سریع دارد. واكنش سریع كه بخش بسیار مهم مدیریت بحران را تشكیل می­دهد، شامل شناسائی، ارزشیابی، تصمیم­گیری و اقدامات اضطراری موقت می­باشد كه تمام مراحل این واكنش در زمان بسیار كوتاه حتی گاهی در چند ساعت صورت می­گیرد، در نتیجه یكی از اقداماتی كه جهت مدیریت بحران صورت می­گیرد اندیشیدن تدابیری جهت امداد رسانی پس از وقوع آن است. زیرا سوانح طبیعی علاوه بر تلفات انسانی موجب تخریب مراکز تولید موادغذایی (کارخانجات صنایع غذایی، مرغداری­ها، کشتارگاه­ها)، مراکز ذخیره مواد غذایی (انبارها، سردخانه­ها، سیلوها) و مراکز توزیع مواد غذایی و داروئی و خدماتی (فروشگاهها، مراکز پخش و غیره) می­شود و در نتیجه در بین مردم اضطراب و نگرانی شدیدی ایجاد می­گردد. در این پایان­نامه سعی بر آن است تا با ارائه مدلی ریاضی تحت دو سناریو مسیرهای بهینه برای کمک­رسانی به افراد خسارت دیده از تسهیلات کمک­رسانی را تعیین نموده و در آن شعاع­هایی با توجه به شدت و مرکز حادثه در نظر گرفته شود و با توجه به این که حادثه می­تواند مسیرهای ارتباطی را نیز تحت تاثیر قرار دهد. در سناریو اول اولویت کوتاه­ترین مسیر را توسط الگوریتم پیشنهادی الغنیم [2] بدست آورده و مدل سناریو دوم مدل پیشنهادی این تحقیق بوده است. فرضیات مساله پیشنهادی به قرار زیر در نظر گرفته می­شوند: شدت حادثه بر روی مسیرهای ارتباطی نیز اثر می­گذارد. تقاضا غیرقطعی (احتمالی) است. شدت حادثه بر روی تسهیل جدید تاثیری ندارد. مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع برای برنامه­ریزی مدیریت بحران پس از وقوع یک سانحه طبیعی است. در دنیای واقعی یک از معضلاتی که مدیران و مسئولین با آن مواجهه هستند اتخاذ تصمیمات اشتباه است که سبب از دست رفتن زمان و به وجود آمدن هزینه اضافی در سیستم می­شود. مدلی که در این پایان­نامه ارائه شده است در واقع یک ابزاری برای کمک به مدیران و مسئولین به وجود می­آورد تا تصمیمات اتخاذ شده باعث کمینه کردن زمان و هزینه شوند. از آنجایی که این دو هدف در تضاد با هم قرار دارند شرایطی برای مدیران برآورده می­کند تا یک تصمیم اتخاذ شود که یک تعادلی را در دستیابی به هدف فوق به وجود آورد. 1-2- ساختار پایان­نامه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:19:00 ب.ظ ]