• روش های مختلف آنالیز پایداری                                                                                    6
  • مروری بر مطالعات گذشته                                                                                    8
  • هدف از انجام تحقیق                                                                        12
  • ساختار پایان­نامه                                                                                             13

فصل دوم- پایداری سدهای بتنی وزنی

  • مقدمه 14
  • انواع نیروهای وارده بر سدهای بتنی وزنی 15

2-2-1- بارهای استاتیکی                                                                                               15

2-2-1-1- بار ناشی از وزن                                                                                             15

2-2-1-2- فشار هیدرواستاتیک                                                                                       18

2-2-1-3- نیروی زیرفشار                                                                                             21

2-2-1-4- بار ناشی از حرارت                                                                                         28

2-2-1-5- نیروی ناشی از رسوب                                                                                     28

2-2-1-6- فشار یخ                                                                                                     29

2-2-1-7- فشار زیر اتمسفری                                                                                        29

2-2-2- بارهای دینامیکی                                                                                             30

2-2-2-1- نیروی زلزله                                                                                                30

2-2-2-2- نیروی هیدرودینامیک                                                                                    31

2-2-2-3- فشار باد                                                                                                     32

2-2-2-4- نیروی ناشی از امواج                                                                                      32

2-2-3- نیروی عکس العمل پی                                                                                    33

2-3- معیارهای پایداری                                                                                             34

2-4- پایداری در برابر واژگونی                                                                                      35

2-5- پایداری در برابر لغزش                                                                                        37

 

فصل سوم- آیین نامه ها و دستورالعمل های پایداری:

پایان نامه

 

3-1- مقدمه                                                                                                       51

3-2- دستورالعمل ها و آیین نامه ها                                                                                  52

3-2-1- مهندسین ارتش آمریکا (USACE)                                                                                52

3-2-2-   دستورالعمل       FERC                                                                                                   63

3-2-3- دستورالعملUSBR                                                                                                     67

فصل چهارم- مدلسازی

4-1- مقدمه                                                                                                       71

4-2- سد Blue Stone                                                                                           72

4-2-1-  هندسه سد                                                                                              74

این مطلب را هم بخوانید :

4-2-2- مشخصات مصالح سد                                                                                  75

4-2-3- مشخصات مصالح پی                                                                                    75

4-3- سد Folsom                                                                                                76

4-3-1-  هندسه سد                                                                                              78

4-3-2- مشخصات مصالح سد                                                                                  79

4-3-3- مشخصات مصالح پی                                                                                    79

4-4- سد Pine Flat                                                                                              80

4-3-1-  هندسه سد                                                                                              82

4-3-2- مشخصات مصالح سد                                                                                  83

4-3-3- مشخصات مصالح پی                                                                                    83

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...