چکیده:

هدف پژوهش حاضر تعیین  رابطه ی سبک های دلبستگی و صمیمیت روانشناختی با تعارضات زناشویی بین زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره روانشناسی شهر کرمانشاه بوده است. بدین منظور 180 نفر (60 زن _ 60  مرد) از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه به روش نمونه گیری در دسترس

 (داوطلبانه) انتخاب و پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ  ، تعارض زناشویی و پرسشنامه مقیاس تجربه روابط نزدیک بر روی آنها اجرا شده است. یافته های پژوهش حاضر نشان داد که  سبک های دلبستگی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند. همچنین صمیمیت روانشناختی میتواند تعارضات زناشویی را پیش بینی کند و نیز نتایج موید این بود که بین صمیمیت روانشناختی و سبکهای دلبستگی، رابطه معنا داری وجود دارد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهادمیشود کارگاه های روان شناسی بیشتری در شهر کرمانشاه برای زوجین قبل و بعد از ازدواج برگزار شود، سبک های دلبستگی زوجین پیش از ازدواج بررسی و تعیین شود، در جلسات مشاوره قبل از ازدواج دوره ی کودکی زوجین بررسی شود، در دوره ی کودکی، اواسط کودکی به منظور مشخص کردن سبک های دلبستگی کودکان مشاوره انجام شود، کارگاه هایی در زمینه پربارسازی روابط زناشویی گذاشته شود، برای جلوگیری از دلبستگی های ناایمن کودکان به والدین اطلاع رسانی بیشتری شود، مهدکودک ها در جهت ایجاد دلبستگی ایمن کودک، برای والدین کارگاه های آموزشی تشکیل دهندو قبل از ازدواج برای افراد کارگاه هایی در جهت کنترل تعارضات گذاشته شود.

کلیدواژه ها: سبک های دلبستگی، صمیمیت روانشناختی، تعارضات زناشویی.

این مطلب را هم بخوانید :

 
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...