فصل اول:کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه
۲

۱-۲ بیان موضوع و ابعاد آن
۴

۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴ بیان مسئله
۶

۱-۵ اهداف تحقیق ۸
۱-۶ سؤالات تحقیق ۸
۱-۷ فرضیات تحقیق ۹
۱-۸ روش کلی تحقیق ۹
۱-۹ قلمرو تحقیق ۹
۱-۹-۱ قلمرو موضوعی تحقیق ۹
۱-۹-۲ قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی ۱۰
۱-۹-۳ قلمرو مکانی تحقیق ۱۰
۱-۱۰تعریف عملیاتی واژه‌ها ۱۰
۱-۱۱ساختار تحقیق ۱۱
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱ پیشگفتار
۱۳

۲-۲ هزینه سرمایه
۱۵

۲-۲-۱ نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری ۱۷
۲-۲-۲ نقش هزینه سرمایه در تصمیم‌های مالی ۱۸
۲-۳ عدم‌تقارن اطلاعاتی ۱۸
۲-۳-۱ نظریه عدم‌تقارن اطلاعات
۱۹
۲-۳-۲ پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
۲۰
۲-۴ فراوانی بند‌های گزارش حسابرس
۲۳

۲-۴-۱ هدف حسابرسی و انواع اظهارنظر حسابرسی ۲۶
۲-۴-۲ تأثیر اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام
۲۶
۲-۵ پیشینه تحقیق ۲۸
۲-۵-۱ پیشینه داخلی ۲۸
۲-۵-۲ پیشینه خارجی ۴۰
۲-۶ مبانی نظری پژوهش ۶۰
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
۳-۱ پیشگفتار
۶۳

۳-۲ روش کلی تحقیق ۶۳
۳-۳ جامعه آماری ۶۴
۳-۴ نمونه آماری ۶۵
۳-۴-۱ حجم نمونه و کفایت آن
۶۵
۳-۴-۲ روش نمونهگیری و دلیل انتخاب
۶۶
۳-۵ روش گردآوری داده‌ها ۶۶
۳-۶ ابزار گردآوری داده‌ها ۶۶
۳-۷ روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها ۶۷
۳-۷-۱ روش‌های آماری ۶۷
۳-۷-۲ مدل تحقیق ۶۸
۳-۷-۲-۱ مدل ریاضی تحقیق ۶۸
۳-۷-۲-۲ تعریف متغیر‌ها ۶۸
۳-۷-۲-۳ نحوه اندازه‌گیری متغیر‌ها ۶۹
۳-۷-۲-۴ دسته بندی متغیر‌ها ۷۲
۳-۷-۲-۵ رابطه بین متغیر‌ها ۷۲
۳-۷-۲-۶ اندازه‌گیری رابطه
۷۳
۳-۷-۳ نرم افزارها ۷۳
فصل چهارم:بیان یافته‌ها
۴-۱ پیشگفتار
۷۵

۴-۲ توصیف جامعه و نمونه آماری ۷۶
۴-۳ توصیف یافته‌ها ۷۷
۴-۴ تحلیل یافته‌ها ۷۹
۴-۴-۱ تحلیل پیش فرض‌ها ۷۹
۴-۴-۲ تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی ۸۵
۴-۴-۳ تحلیل روابط بین متغیرها ۸۸
۴-۴-۳-۱ رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر
۸۸
۴-۴-۳-۲ رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر
۹۳
فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ پیشگفتار
۹۹

۵-۲ خلاصه پژوهش ۹۹
۵-۳ ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها ۱۰۱
۵-۴ نتیجه گیری کلی ۱۰۵
۵-۵  پیشنهادها ۱۰۶
۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق ۱۰۶
۵-۵-۲ پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی ۱۰۷
۵-۶ محدودیتهای پژوهش ۱۰۸
پیوست‌ها:
پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری ۱۱۱
پیوست ب:خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews
112
منابع و مأخذ:
منابع فارسی ۱۲۰
منابع لاتین ۱۲۲
منابع اینترنتی ۱۲۴

جدول(۱-۲):خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور
۴۵
جدول(۲-۲):خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
۵۴
جدول (۱-۳): نحوه استخراج جامعه
۶۵
جدول(۱-۴):توصیف شرکت‌های نمونه آماری ۷۶
جدول (۲-۴):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق ۷۸
جدول(۳-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها ۸۰
جدول(۴-۴):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی ۸۱
جدول (۵-۴):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت
۸۲
جدول ( ۶-۴): بررسی فرض استقلال خطاها ۸۴
جدول :(۷-۴) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل ۸۵
جدول (۸-۴): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) ۸۶
جدول (۹-۴) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) ۸۸
جدول (۱۰- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بندهای شرط ۸۹
جدول (۱۱- ۴): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند  شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای بزرگ و کوچک    ۹۱
جدول (۱۲- ۴): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   ۹۲
جدول (۱۳- ۴): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بندهای بعد از اظهارنظرو تعداد بند شرط ۹۳
جدول (۱۴- ۴): ضریب همبستگی  بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بزرگ و کوچک    ۹۵
جدول (۱۵- ۴): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   ۹۶
جدول (۱۶-۴):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش ۹۷
جدول(۵-۱): نتیجه گیری کلی فرضیات
۱۰۶

نمودار(۱-۳):مدل مفهومی تحقیق ۶۸
نمودار(۱-۴) :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن
۸۱
نمودار(۲-۴): :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و هزینه سرمایه
۸۲

چکیده
در این تحقیق، رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادیم
تحقیق موردنظر از جهت هدف،  یک تحقیق کاربردی است
ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌ بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی می‌باشد
جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های  پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های۱۳۹۲-۱۳۸۸) می‌باشد
درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به ۱۰۲ شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد ۸۱ شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است
فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند
نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

  1. بین هزینه سرمایه و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد
  2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد

واژه‌های کلیدی: هزینه سرمایه، عدم‌تقارن اطلاعاتی، گزارش حسابرسی، بند شرط

 
فصل اول:
کلیات تحقیق
 -۱     مقدمه
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است
درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود
بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، ۱۳۸۴)

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند
شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد
این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، ۱۳۸۹)

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد
بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، ۱۳۸۱)

هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود
همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست

معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد
بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت
در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، ۲۰۰۶)

مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

۱-۲     بیان موضوع و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت
از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  ۲۰۰۱)
درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود
بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  ۲۰۰۵)
زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود
درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  ۲۰۰۷)

گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است
وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است
به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند
تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر

یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است
عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود
بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو۲۰۰۸)
فرانسیس و همکاران (۲۰۰۵) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد

۱-۳     ضرورت و اهمیت تحقیق

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...