3-2-4-6) واکنش زنجیره ای پلیمراز PCR  و RAPD : 50

3-2-5) تهیه سوسپانسیون سلول مخمری کاندیدا آلبیکنس: 54

3-2-6 ) روش میکرودیلوسین : 54

3-2-7 ) موارد کنترل مثبت و کنترل منفی آزمایشات : 55

3-2-8 ) انتقال میکروپلیت ها به گرم خانه ( گرم خانه گذاری ) : 55

3-2-9 ) کشت مجدد محتویات هر یک از حفرات میکروپلیت روی محیط سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل ( SC ) : 56

فصل چهارم: نتایج.. 58

4-1 ) نتایج حاصل از شناسایی کاندیدا آلبیکنس توسط روش PCR-RFLP : 59

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 71

5-1 ) ارزیابی تعیین گونه های کاندیدا در مبتلایان به ولوواژینیت عود کنندکاندیدایی: 72

5-2 ) ارزیابی عملکرد ضد قارچی داروی فلوکونازول روی قارچ کاندیدا آلبیکنس : 74

منابع : 79

فهرست جداول

عنوان                                                                                                   صفحه

جدول 1- برخی از گونه های بیماریزای کاندیدا و نام مرحله جنسی آنها 16

جدول2- مشخصات مورفولوژیک گونه های بیماریزای پر اهمیت کاندیدا 16

جدول- 3  مروری بر انواع عفونتهای کاندیدایی و عوامل مستعدکننده آنها 17

جدول 4-2 : تعداد و درصد عدم رشد قارچ ( کشندگی ) کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-1 : نتایج فعالیت های مهار رشد  ( MIC90 ) و قارچ کشی ( MFC ) داروی فلوکونازول روی سویه های قارچ کاندیدا آلبیکنس… 60

جدول 4-3 : تعداد و درصد مهار رشد قارچ کاندیدا آلبیکنس… 61

جدول 4-4 : میانگین و انحراف معیار غلظت کشندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-5 : میانگین و انحراف معیار مهار کنندگی قارچ کاندیدا آلبیکنس… 62

جدول 4-6 : میانگین و انحراف معیار سن در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدیایی. 62

جدول 4-7 : مقایسه گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

جدول 4-8 : مقایسه تعداد دفعات زایمان در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-9 : بررسی وضعیت بارداری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 64

جدول 4-10 : بررسی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 65

جدول 4-11 : بررسی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  66

جدول 4-12 : بررسی سابقه استفاده از داروی فلوکونازول در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  67

جدول 4-13 : بررسی سابقه استفاده از داروهای ضد قارچی ( غیر از  فلوکونازول ) در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-14 : بررسی سابقه ابتلا به بیماری های خاص در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  68

جدول 4-15 : بررسی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 69

جدول 4-16 : بررسی روش درمانی در موارد قبلی بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

جدول 4-17 : بررسی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 70

فهرست نمودارها

عنوان …………………………………………………………………………………………………………… صفحه

نمودار 4-1 : مقایسه درصدی گروه های سنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی. 63

نمودار 4-2 : مقایسه درصدی شدت علائم بیماری در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  66

نمودار 4-3 : مقایسه درصدی عوارض جسمی و روحی ناشی از ولوواژینیت کاندیدایی در مبتلایان  67

دانلود پایان نامه

 

نمودار 4-5 : مقایسه درصدی وضعیت سیستم ایمنی در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  70

نمودار 4-4 : مقایسه درصدی سابقه استفاده از دارو در مبتلایان به ولوواژینیت کاندیدایی  69

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                  صفحه

شکل3 -1: گرم خانه. 43

شکل3 -2 : اتوکلاو. 44

شکل3 – 3 : هود لامینار 44

شکل 3– 4 : میکروسکوپ نوری.. 44

این مطلب را هم بخوانید :

 

شکل3 – 5 : کشت کاندیداروی محیط سابرو دکستروز آگار 46

شکل3- 6 : محیط سابرودکستروز آگار ( قبل از کشت قارچ ) 46

شکل 3– 7 : وجود كاندیدا آلبیكنس در محیط كروم آگار 48

شکل3- 8 :  مرحله ورتکس در استخراج DNA.. 51

شکل3-  9 :  مراحل استخراج DNA.. 52

شکل3 – 12 : پر کردن حفره های میکروپلیت توسط سمپلر و سر سمپلر در روش میکرودیلوسین  55

شکل 3 13 : رشد کاندیدا آلبیکنس روی محیط SC بعد از برداشت از حفرات میکروپلیت   57

شکل3-  11 : روش میکرودایلوشن در پلیت 96 خانه ای.. 57

شکل3-  14 :  نحوه قرائت نتایج در کشت مجدد  از خانه های تلقیح شده 57

شکل 4-1 :  الکتروفورز DNA استخراج شده از گونه های کاندیدا 59

شکل 4-2 : تشخیص مولکولی گونه های کاندیداآلبیکنس… 59

 

چکیده

زمینه و هدف: میزان بروز ولوواژینیت کاندیدیایی عود کننده توسط گونه های کاندیدا روند رو به افزایشی را نشان می دهد. بر اساس مطالعات، بعضی از گونه های کاندیدا نسبت به داروهای ضد قارچی مثل فلوکونازول مقاومت نشان می دهند. بنابراین با جداسازی و شناسایی گونه های کاندیدای مسبب فرم عود کننده ولوواژینال و تعیین حساسیت آنها به داروی فلوکونازول می توان الگوی مناسبی از بیماران و مقاومت دارویی آنرا در منطقه جغرافیایی مورد پژوهش گزارش کرد.

روش کار: جدایه ی مخمری مورد آزمایش مستقیم، کشت و آزمایش های تکمیلی برای شناسایی گونه های مختلف کاندیدا از قبیل روش های مولکولی PCR RFLP ) ( و غیر مولکولی (سابرو دکستروز آگار، کروم آگار، تست لوله زایا) قرار گرفتند. سپس فلوکونازول بر روی هر کدام از نمونه ها به روش میکرودیلوسیون براث آزمایش شد و حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت قارچ کشی داروها اندازه گیری و حساسیت آنها تعیین شد.

یافته ها: در بررسی حداقل غلظت مهارکنندگی ایزوله های جدا شده مشخص شد تأثیر داروی ضد قارچی فلوکونازول علیه سویه های کاندیدا آلبیکنس حاصل از بیماران مبتلا به ولوواژینیت کاندیدایی عودکننده حساس وابسته به دوز می باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...