1-13-1 – انتخاب آنالیت هدف………………………………………. 22
1-13-2- مونومر عاملی…………………………………………….. 22
1-13-3-  شبكه ساز ………………………………………………..23
1-13-4- حلال……………………………………………………….. 23
1-13-5-  آغاز كننده ها……………………………………………… 24
1-14- مروری بر برخی روش‌های گزارش شده برای اندازه‌گیری جیوه(II)…24
فصل دوم: کارهای تجربی
2- 1- مقدمه………………………………………………………… 28
2-2- مواد شیمیایی و محلول های مورد استفاده……………… 28
2-3- دستگاههای مورد استفاده …………………………………..29
2-4- سنتز نانو ذرات آهن………………………………………….. 30
2-5- سنتز پلیمر (MAMNPs)………………………………………. 30
2-6- تعیین خصوصیات جاذب……………………………………… 31
2-7- سنتز نانو ذرات مگنتیت پوشش داده شده با سیلیکا……..35
2-8- سنتز IIP……………………………………………………….
2-9- تعیین خصوصیات جاذب………………………………………. 37
2-10-تعیین ظرفیت جاذب به وسیله ایزوترمهای جذب سطحی….41
2-10-1- ایزوترم لانگمویر…………………………………………….. 41
2-10-2- ایزوترم فروندلیچ……………………………………………. 42
2-10-3- ایزوترم لانگمویر- فروندلیچ (سیپس)…………………….. 43
2-10-4- ایزوترم ردلیچ-پیترسون……………………………………. 43
2-11- مدلهای سینتیکی سیستمهای جذب سطحی……………44
2-11-1- سینتیک جذب سطحی………………………………….. 45
2-11-1-1- معادله سرعت شبه مرتبه اول……………………….. 45
2-11-1-2- معادله سرعت شبه مرتبه دوم………………………. 46
فصل سوم: نتایج وبحث
3-1-1- مقدمه………………………………………………………. 51
3-1-2- مطالعات جذب سطحی فلزات……………………………. 52
3-1-3- بررسی اثر متغیرها و بهینه سازی شرایط آزمایش………53
3-1-3-1- بررسی اثر pH…………………………………………….
3-1-3-2- تعیین pH نقطه صفر IIP………………………………..
3-1-3-3- بررسی اثر مقدار جاذب……………………………….. 57
3-1-3-4- اثر زمان به همزدن…………………………………….. 58
3-1-3-5- واجذب یون‌های فلزات از روی نانو ذرات اصلاح شده…59
3-1-3-6- بررسی زمان واجذب………………………………….. 60
3-1-3-7- تعیین ظرفیت جاذب به وسیله ایزوترمهای جذب سطحی….60
3-1-3-8- مطالعات سینیتیکی حذف فلزات…………………….. 64
3-1-4- بحث و نتیجه گیری……………………………………….. 66
3-2-1-مقدمه………………………………………………………. 68
3-2-2- مطالعات جذب سطحی و واجذب……………………….. 68
3-2-3- بهینه سازی شرایط اندازه گیری یون جیوه (II)………….69

3-2-3-1- اثر pH……………………………………………………..

 

3-2-3-2- اثر مقدار جاذب…………………………………………. 70
3-2-3-3- اثر زمان تماس…………………………………………. 71
3-2-3-4- تعیین ظرفیت جاذب به وسیله ایزوترمهای جذب سطحی….72
3-2-3-5- واجذب جیوه(II) از روی IIP……………………………..
3-2-3-6- بررسی زمان واجذب…………………………………… 75
3-2-3-7- بررسی میزان گزینش پذیری IIPنسبت به جیوه(II)….76
3-2-3-8- مطالعات سینیتیکی حذف یون جیوه(II) به وسیله IIP و NIP……
3-2-3-9- بررسی اثر حجم نمونه بر جذب سطحی………………78
3-2-4- مشخصات تجزیهای و کاربردها………………………….. 79
3-2-5-آماده سازی نمونه حقیقی……………………………….. 80
3-2-6- بحث و نتیجه گیری………………………………………… 81
چکیده:
این پروژه در دو بخش کلی خلاصه شده است. در بخش اول نانوذرات مگهمایت اصلاح شده با پلیمر هایی ساخته شده از مونومر مرکاپتو اتیل آمین سنتز شد. نانوذرات سنتز شده به صورت کامل باتکنیک های FT-IR, XRD و TEM  مشخصه یابی شد. تاثیر پارامترهایی همچونpH  ، مقدار جاذب و زمان تماس برای به دست آمدن شرایط بهینه جذب سطحی بررسی شد. فرایند جذب سطحی یون­ها از هر دو نقطه نظر تعادلی و سینتیکی به طور کامل مطالعه شد. MAMNPs تمایل بالایی به یون‌های فلزی مورد بررسی نشان داد. در این موردAg(I)> Hg(II)>Pb(II)> Cd(II)، به دلیل اینکه سهم بیشتری از سطح جاذب درگیر می‌باشد. نتایج نشان داد نانو ذرات جدید برای حذف یون های مورد مطالعه مفید و مناسب می باشد، و ظرفیت جذبی بالای این نانوذرات آنهارا گزینه ی مناسبی برای حذف فلزات سنگین از نمونه ­های آب می سازد.
در قسمت دوم حذف و اندازه گیری اسپکترومتری جذب اتمی شعله یون جیوه از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات اصلاح شده با پلیمر قالب یونی مورد تحقیق قرار گرفت. ابتدا یون جیوه روی نانوذره مگهمایت اصلاح شده جذب سطحی شد .یون‌های جذب سطحی شده سپس با حجم کمی از شوینده واجذب شد و به صورت اسپکترومتری اندازه گیری شد. منحنی کالیبراسیون در گستره ng mL-10/1000-0/20  و برای حجم  mL200 خطی بود، معادله­ی کالیبراسیون 0091/0 + C4-09/1 A= با ضریب همبستگی 9948/0 به دست آمد. حد تشخیص روش برای یون جیوه ng mL-1 1/4 و فاکتور رقت  برای این روش 100 به دست آمد.
فصل اول: کلیات و مباحث تئوری
1-1- مقدمه

برای نانوذرات تعاریف متعددی ارائه شده است اما به طورخاص نانوذرات دارای قطری بین 1 تا 250 نانومترمی‌باشند، به عبارتی آنها درحوزهای ما بین اثرات کوانتومی اتمها، مولکولها و خواص مواد توده‌ای قرار می‌گیرند. موادمختلف دراین مقیاس از خود خواص متفاوت و جالبی را بروز می‌دهند. توانایی ساخت وکنترل ساختار نانوذرات به 

این مطلب را هم بخوانید :

دانشمندان و مهندسین امکان می‌دهد خواص حاصله را تغییر داده و بتوانند خواص مطلوب را در مواد طراحی کنند. موارد فوق العاده گسترده‌ای وجود دارند که اندازه فیزیکی ذره می‌تواند خواص بهبود یافته‌ای را به وجود آورد. مثلاً اندازه کوچک ذرات امکان صیقل دهی ظریفتر سطوح را فراهم می‌کند. نانوذرات مغناطیسی به دلیل داشتن یك سری ویژگی های خاص مانند: (1) سهولت سنتز، (2) مساحت سطح به حجم زیاد به دلیل داشتن ابعاد نانومتری، (3) خاصیت سوپرپارامغناطیسی که باعث می­شود این ذرات به میدان مغناطیسی خارجی پاسخ دهند و در غیاب میدان خارجی خاصیت مغناطیسی خود را از دست بدهند، (4) عدم نیاز به مراحل فیلتراسیون و سانتریفیوژ کردن در طی فرآیند استخراج، (5) توانایی استخراج از حجم زیاد نمونه­ها می‌توانند در استخراج  و حذف گونه های مختلف آلی و معدنی به ویژه آلاینده­های محیطی و جداسازی داروها از نمونه­های بیولوژیکی به كار گرفته شوند ] 2,1[. نانوذرات به قدری کوچک هستند که می‌توان گفت بی‌نظمی چندانی در آنها وجود نداشته و لذا فلزات پرقدرت و بسیار سخت را می‌توان از آنها تولید کرد. مساحت سطح بالای آنها نیز سبب تولید کاتالیزور کاراتر و مواد پر انرژی می‌گردد.

2-1- ماهیت مغناطیسی نانوذرات
در مواد مغناطیسى، مولكول‌ها و اتم‌های سازنده‌ى آن خاصیت مغناطیسی دارند.  به بیان ساده‌تر عناصرى مانند آهن، كبالت، نیكل و آلیاژهای آنها كه توسط آهنربا جذب می‌گردد، مواد مغناطیسی نامیده می‌شود. طبقه بندى مواد مغناطیسی براساس پذیرفتارى مغناطیسى(X)  (قابلیت مغناطیسی شدن ماده) انجام می‌شود براین اساس مواد را به سه گروه فرومغناطیس، پارامغناطیس و دیامغناطیس دسته بندی می‌كنند]1[. در مواد دیامغناطیس برایند گشتاور دوقطبی مغناطیسی صفر است و درحضور میدان مغناطیسى، گشتاور دوقطبی در آنها القا می‌شود، اما جهت این دوقطبی هاى القا شده برخلاف جهت میدان مغناطیسی خارجی است كه باعث می‌شود ماده‌ی ‌دیامغناطیس از میدان مغناطیسی دفع شود. با حذف میدان مغناطیسی خارجى، خاصیت مغناطیسی این مواد باقی نمی‌ماند. پذیرفتارى مغناطیسی در این مواد خیلی كم می‌باشد. تمام گازها (جز اكسیژن)، آب، نقره، طلا، مس، الماس، گرافیت، بیسموت و بسیاری ازتركیبهای آلى دیامغناطیس هستند. در ماده‌ی پارامغناطیس، دوقطبی‌هاى مغناطیسی داراى سمت‌گیرى مشخص و منظمی نیستند،

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...