1-5-4-  اهداف کاربردی. 8

1-6- سوالات تحقیق. 8

1-7- فرضیه های تحقیق. 9

1-8- تعریف مفاهیم و واژه ها 9

1-8-1- مهدکودک.. 9

1-8-2-تعریف مفهومی جامعه پذیری. 10

1-8-3-تعریف عملیاتی جامعه پذیری. 10

1-9- انواع مهدکودک ها 10

 

فصل دوم – مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبنای ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1- ادبیات تحقیق. 14

2-2- اصطلاح جامعه پذیری. 15

2-2-1 مفهوم اجتماعی شدن یا جامعه پذیری. 16

2-2-2 تعریف اجتماعی شدن. 16

2-2-3 انواع اجتماعی شدن. 18

2-2-4 مراحل اجتماعی شدن. 18

2-3- هدف های جامعه پذیری. 25

2-4-نظریات جامعه پذیری. 27

2-5- پیشینه ی تحقیق. 41

2-5-1-مطالعات انجام شده در جهان. 41

2-5-2-مطالعات انجام شده در ایران. 42

2-5-3-مطالعات انجام شده در هرمزگان. 44

2-5-3-1 چارچوب نظری تحقیق. 44

2-5-3-2 زمینه های شکل گیری. 45

2-5-4 نظریه کنش متقابل نمادین. 46

2-5-4-1 ریشه های فکری مکتب کنش متقابل نمادین. 48

2-5-4-2 اصول مکتب کنش متقابل نمادین. 48

2-5-4-3 صاحبنظران مکتب کنش متقابل نمادین. 50

2-5-4-4 مراحل اجتماعی با توجه به متغیر زمان. 53

2-5-4-5  فرد و جامعه و ارزش.. 63

2-6 جامعه پذیری و ارزش.. 71

2-6-1 قضاوت ارزشی. 72

2-6-2  کنش متقابل و ارزش.. 74

فصل سوم – مواد و روش ها / روش اجرای تحقیق

3-1- روش تحقیق. 77

3-2- جامعه ی آماری. 77

3-3- جامعه ی نمونه و روش محاسبه ی آن. 77

3-4- ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

3-5- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات.. 77

 

3-5-1 پایایی تحقیق. 78

3-6- روش گردآوری اطلاعات.. 79

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 79

3-8- محدودیت های تحقیق. 79

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1-  توصیف شاخص های دموگرافیک(بررسی ویژگی های عمومی) 82

4-1-1-  وضعیت جنسی آزمودنی ها 82

۴-1-2-  وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها 83

4-1-3-  وضعیت میزان تحصیلات مادر آزمودنی ها 84

4-1-4-   وضعیت تحصیلات پدران آزمودنی ها 85

4-1-5-  وضعیت  متغیرشاغل بودن مادران آزمودنی ها 86

4-1-6-  وضعیت  متغیرشاغل بودن پدران آزمودنی ها 87

4-1-7-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها 88

4-2- بررسی نرمالیته بودن متغیر ها 89

۴-3-  بررسی فرضیه های تحقیق. 90

4-3-1-  فرضیه اول تحقیق. 90

4-3-2-  فرضیه دوم تحقیق. 91

4-3-3-  فرضیه سوم تحقیق. 92

4-3-4-  فرضیه چهارم تحقیق. 93

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-3-5-  فرضیه پنجم تحقیق. 94

4-4- بررسی فرضیات فرعی. 94

4-4-1- فرضیه فرعی اول. 94

4-5  خلاصه فصل. 96

فصل پنجم – بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1- تفسیر داده ها 98

5-2- ارائه ی پیشنهادات.. 99

منابع

منابع فارسی 101

پیوست

پرسشنامه 106

چکیده انگلیسی 109


فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                         صفحه

جدول 3-1 جدول پایایی متغیر جامعه پذیری. 79

جدول4-1- توزیع فراوانی وضعیت جنسی آزمودنی ها 82

جدول ۴-2- توزیع فراوانی وضعیت چندمین فرزند بودن آزمودنی ها 83

جدول 4-3- توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات مادران آزمودنی ها 84

جدول 4-4-توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پدران  آزمودنی ها 85

جدول 4-5- توزیع فراوانی متغیر  شاغل بودن مادران آزمودنی ها 86

جدول  4-6- وضعیت اشتغال پدران آزمودنی ها 87

جدول 4-7-  وضعیت فراوانی سهم هر مهدکودک در انتخاب کل آزمودنی ها 88

جدول 4-8- آماره های تست نرمالیته شاپیرو-ویلک مربوط به متغیر جامعه پذیری کودکان در مهدکودک های شهرستان بندرعباس   90

جدول4-9- آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر فرآیند جامعه پذیری کودکان. 91

جدول4-10-آزمون تی تک نمونه ای برای تعیین اثر مهدکودک بر تسریع فرآیند جامعه پذیری کودکان. 92

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...