2-4-1-تبدیل سازمان به یک سازمان یادگیرنده 34

2-4-2-توزیع اطلاعات… 35

2-4-3-استفاده از جلسات برای آموزش… 35

2-4-4-آموزش بدو خدمت… 36

2-4-5-ایجاد فضای مناسب برای بیان اندیشه ها 36

2-4-6-آموزش با اندکی ترس سودمند. 36

2-4-7-کیفیت در نظام آموزش کارکنان. 37

2-4-8-کاربرد اصول دمینگ در نظام آموزش کارکنان. 38

2-4-9-اصول و فواید آموزش شغلی.. 43

2-4-10-مفاهیم مربوط به بالندگی در مدیریت و سازمان. 43

2-5-تحقیقات انجام شده 44

2-5-1- تحقیقات انجام شده داخلی.. 44

2-5-2- تحقیقات انجام شده خارجی.. 45

فصل سوم. 47

روش‌ اجرای تحقیق.. 47

3-1مقدمه. 48

3-2 تحقیق.. 48

3-3  روش تحقیق.. 49

3-3-1 روش تحقیق بر حسب هدف: 49

3-3-2 روش تحقیق بر حسب روش… 49

3-4  جامعه و نمونه آماری.. 49

3-4-1 جامعه آماری.. 49

3-4-2 قلمرو مکانی.. 49

3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق.. 50

3-4-4 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه. 50

3-5  روشهای نمونه گیری.. 50

3-6 روش جمع آوری اطلاعات… 52

3-7  روایی و پایایی پرسشنامه. 53

3-7-1 تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه. 53

3-7-2 تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 54

3-8  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات… 55

3-8-1 مدل معادلات ساختاری.. 55

3-8-1-1 تعریف مدل معادلات ساختاری.. 56

3-8-1-2 ضرورت مدل معادلات ساختاری در پژوهش حاضر. 56

3-8-1-3 مراحل مدل معادلات ساختاری.. 57

فصل چهارم. 62

تجزیه و تحلیل داده‌ها 62

4-1 مقدمه‏. 63

4-2 توصیف داده‌های پژوهشی.. 63

4-2-1- اطلاعات مربوط به جنسیت… 64

4-2-2-  اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات… 65

4-2-3- اطلاعات مربوط به سوالات پرسشنامه. 66

4-3 تحلیل داده‌ها 67

4-3-1 مراحل اساسی اجرای تحلیل SEM… 67

4-3-2 شکل کلی مدل معادلات ساختاری.. 68

دانلود پایان نامه

 

4-3-3 برآورد مدل تحقیق.. 69

4-3-4 ارزیابی تناسب مدل. 70

4-3-5 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. 72

4-3-5-1 آزمون فرضیه 1. 73

4-3-5-2 آزمون فرضیه 2. 74

4-3-5-3 آزمون فرضیه 3. 74

فصل پنجم. 76

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 76

5-1 مقدمه. 77

5-2-نتیجه گیری.. 77

5-2-1-نتیجه گیری بر اساس فرضیات… 77

5-3 پیشنهادات… 79

5-3-1 ارائه پیشنهادات بر پایه فرضیات… 79

5-3-2 پیشنهاد به سایر محققین.. 80

 

 

5-3-3 پیشنهادات حاصل از مشاهدات عینی.. 81

5-4محدودیتها 81

پیوست ها 82

منابع و ماخذ. 85

فهرست منابع: 86

فهرست منابع غیر فارسی: 88

Abstract: 90

 

جدول 3-1:امتیازبندی مقیاس تحقیق.. 52

جدول 3-2: متغیرها و شماره گویه‌‌های پرسشنامه. 53

جدول 1-4 : جنسیت پاسخ دهندگان. 64

جدول 2-4 :میزان تحصیلات پاسخ دهندگان. 65

جدول 3-4:  میانگین و انحراف معیار سوالات پرسشنامه. 66

جدول 4-4: وزن‌های رگرسیونی- بارهای عاملی مدل پژوهش… 75

 

 

نمودار1-1- مدل مفهومی تحقیق.. 6

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...