فهرست جداول

عنوان                                                                                 شماره صفحه                      

جدول(2-1-) ابعادوعناصردلبستگی شغلی(یوشیمورا،1996) ……………………..21             جدول(2-2-) فهرست فرضیه های تحقیق  ………………………………………………28       

جدول(2-3-) پیشینه تحقیق ………………………………………………………………….32

جدول(3-1-) مشخصات تحقیق…………………………………………………………….35

جدول(3-2-) شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی……………………………….38

جدول(3-3-) شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………………………39

جدول(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن………………………………….45

جدول(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………46

جدول(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات………………..47

جدول(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………48

جدول(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام…………………….49

جدول(4-6-) اسامی متغیرهادرلیزرل……………………………………………………..50

جدول(4-7-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه دلبستگی شغلی…..51

جدول(4-8-) ضرایب استانداردشده گویه های پرسشنامه عدالت اداری……..52

جدول(4-9-) مشخصات روانسنجی(روایی وپایایی)مدل اندازه گیری………..55

جدول(4-10-) نتایج ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه

                      مولفه های عدالت اداری ودلبستگی شغلی…………………….57

عنوان                                                                                شماره صفحه

 

جدول(4-11-) خلاصه تحلیل رگرسیون دلبستگی شغلی…………………………….57  

جدول(4-12-) نتایج تحلیل واریانس یکراهه مربوط به عوامل پیش بین………..58                                                      جدول(4-13-) ضرایب رگرسیون میزان دلبستگی شغلی…………………………….58                                                                        

جدول(4-14-) میانگین شاخصهای اندازه گیری دلبستگی شغلی………………….60          

جدول(4-15-) میانگین شاخصهای اندازه گیری عدالت اداری…………………….61        

جدول(4-16-) میانگین وانحراف معیارمتغیرهای مکنون……………………………..62         

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                 شماره صفحه                       نمودار(1-1-) مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………..7

نمودار(2-1-) چارت سازمانی اداره کل گمرک فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) 31

نمودار(4-1-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسن…………………………………….45

نمودار(4-2-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرجنسیت……………………………….46

نمودار(4-3-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسطح تحصیلات……………………47

 

 

نمودار(4-4-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرسابقه کاری………………………….48

نمودار(4-5-) توزیع نمونه آماری برحسب متغیرنوع استخدام………………………..49

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...