2-27- مفاهیم وتعاریف سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………. 55

2-28- خاستگاه و منشأ اصطلاح سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………….. 59

2-29- فرآیند تشکیل سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………….. 60

2-30- اهمیت سرمایه انسانی …………………………………………………………………………………………………………. 61

2-31- طبقه بندی مفاهیم سرمایه انسانی ………………………………………………………………………………………….. 62

2-32- مدل های سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………… 65

2-33- تقسیم بندی سرمایه انسانی …………………………………………………………………………………………………. 67

2-34- اهمیت سنجش سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………… 67

2-35- اهمیت سرمایه اسانی در تحلیل اقتصادی ………………………………………………………………………………. 69

2-36- برنامه ریزی نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………………… 73

2-37- تعریف برنامه ریزی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………….. 74

2-38- – مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی ……………………………………………………………………………………… 75

2-39- فرآیند برنامه ریزی نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………. 75

2-40- اهداف و مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی ………………………………………………………………………….. 77

2-41- توانمند سازی نیروی انسانی …………………………………………………………………………………………….. 77

2-42- ضرورت و اهمیت توانمند سازی نیروی انسانی …………………………………………………………………. 79

2-43- مزایای توانمند سازی نیروی انسانی ………………………………………………………………………………….. 80

2-44- موانع وچالشهای توانمند سازی نیروی انسانی ……………………………………………………………………. 81

2-45- جمع بندی ……………………………………………………………………………………………………………………. 82

2-46- مدل عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………… 82

2-47- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………. 84

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 89

3-2- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 89

3-3- متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 94

3-4- روش های جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………… 95

3-5- روایی و پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………….. 99

3-6- جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………. 100

3-7- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………….. 103

فصل چهارم : تجزیه تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-2- توصیف داده ها …………………………………………………………………………………………………………………. 106

4-3- تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………………………………. 107

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 119

5-2- نتایج ویافته های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 119

5-3- بحث و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………. 122

5-4- محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….. 124

5-5- پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………. 124

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 125

منابع ومأخذ

فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………. 131

فهرست منابع غیر فارسی ……………………………………………………………………………………………………………. 134

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………….141

 

دانلود پایان نامه

 

 

فهرست جداول

2-1- جدول چهارچوب منسجم شناخت مؤلفه های هوش هیجانی …………………………………………………….. 38

3-1- شکل و امتیازبندی پرسش نامه هوش هیجانی و سرمایه انسانی …………………………………………………. 97

3-2- گویه های مرتبط با هر یک از ابعادهوش هیجانی و سرمایه انسانی…………………………………………….. 98

4-1- جدول توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب ویژگی های جمعیت شناختی …………………………………. 107

4-2- جدول بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی کارکنان ……………………………………………..108

4-3- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی …………………… 109

4-4- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی …………………… 111

4-5- جدول همبستگی بین ابعاد هوش هیجانی با ابعاد سرمایه انسانی ………………………………………………. 113

4-6- جدول عناصر اصلی تحلیل چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی  سرمایه انسانی …………. 116

4-7- جدول عناصر متغیرهای درون معادله برای پیش بینی متغیر وابسته سرمایه انسانی ………………………. 117

4-8- جدول آزمون رابطه ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی (متغیرهای خارج از معادله) …………………. 118

5-1- جدول بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سرمایه انسانی کارکنان ……………………………………………. 120

 

 

5-2- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی …………………… 120

5-3- جدول نتایج ضریب همبستگی برای رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سرمایه انسانی ………………….. 121

5-4- جدول نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین ابعاد هوش هیجانی و ابعاد سرمایه انسانی ………. 121

5-5- جدول عناصر اصلی تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش گام به گام برای پیش بینی  سرمایه انسانی122

 

 

فهرست نمودارها

2-1- ابعاد هوش هیجانی در مدل مایر وسالووی ………………………………………………………………………………. 25

2-2- مؤلفه های هوش هیجانی به زعم بار- آن ………………………………………………………………………………… 29

2-3- مؤلفه هوش هیجانی از نظر گلمن …………………………………………………………………………………………… 35

2-4- مولفه های هوش هیجانی دو لویکس و هیگس ………………………………………………………………………… 37

2-5- مولفه های سرمایه انسانی  بکر ………………………………………………………………………………………………. 69

2-6- مولفه های سرمایه انسانی لسلی و ذرلی …………………………………………………………………………………… 65

2-7- مدل عملیاتی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 66

 

 

چکیده

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...