.

 

فصل چهارم

 

یافته های پژوهش

 

تجزیه و تحلیل داده ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر اطلاعات جمع‌ آوری شده از موضوع مورد تحقیق می‌باشد، تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی ترین و مهمترین بخش های تحقیق محسوب می شود. داده های خام با بهره گرفتن از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرند. این فصل با توجه به اهداف تحقیق و در راستای فرضهای آماری در دو قسمت تهیه شده است.

 

در بخش توصیفی ، داده ها در جداولی تنظیم و شاخص های توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای اصلی پژوهش بیان و بررسی می شود.سپس در بخش استنباطی با تجزیه و تحلیل داده ها و استفاده از روش آماری مانندآزمون تحلیل کوواریانس به بررسی فرضیه های تحقیق پیش رو پرداخته شد.تعداد نمونه های معتبر برای انجام تحلیل های لازم برابر ۴۰ نفر دانش آموز که ۲۰ نفر آن ها در گروه کنترل و ۲۰ نفر در گروه آزمایش بوده است.

 

۴-۱ شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش

 

جدول ۴-۱٫ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در آموزش راهبردهای فراشناختی دانش آموزان در موقعیت پیش آزمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معنی داری K-S انحراف استاندارد میانگین تعداد گروه متغیرها ۸۰۴/۰ ۶۴۲/۰ ۵۷۱/۴ ۵۰/۲۸ ۲۰ کنترل عزت نفس ۹۹۹/۰ ۳۷۳/۰ ۲۷۸/۴ ۹۰/۲۸ ۲۰ آزمایش ۲۹۱/۰ ۹۸۱/۰ ۷۱۳/۱ ۷۵/۱۱ ۲۰ کنترل جهت گیری مثبت به حل مسئله ۶۹۵/۰ ۷۱۰/۰ ۰۰/۲ ۰۰/۱۲ ۲۰ آزمایش ۴۵۱/۰ ۸۶۰/۰ ۷۴۳/۱ ۷۵/۱۲ ۲۰ کنترل جهت گیری منفی به حل مسئله ۵۷۹/۰ ۷۷۹/۰ ۰۱۶/۲ ۲۰/۱۳ ۲۰ آزمایش ۲۴۳/۰ ۰۲۶/۱ ۰۳۸/۲ ۹۵/۲۰ ۲۰ کنترل حل مسئله منطقی ۱۵۹/۰ ۱۲۵/۱ ۱۸۳/۲ ۸۵/۲۰ ۲۰ آزمایش ۱۲۹/۰ ۱۷۱/۱ ۶۱۳/۲ ۷۵/۱۵ ۲۰ کنترل سبک تکانشی/ بی احتیاط ۵۳۲/۰ ۸۰۷/۰ ۸۷۲/۱ ۸۵/۱۵ ۲۰ آزمایش ۵۱۳/۰ ۸۲۰/۰ ۹۰۳/۱ ۶۰/۱۵ ۲۰ کنترل سبک اجتنابی ۲۳۲/۰ ۰۳۸/۱ ۹۲۷/۱ ۶۵/۱۴ ۲۰ آزمایش ۳۰۰/۰ ۹۷۳/۰ ۸۶۲/۴ ۸۰/۷۶ ۲۰ کنترل نمره کل حل مسئله ۹۶۷/۰ ۴۹۶/۰ ۵۸۲/۴ ۵۵/۷۶ ۲۰ آزمایش

جدول ۴-۱ شاخص های توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش در آموزش راهبردهای فراشناختی دانش آموزان در موقعیت پیش آزمون را در دو گروه کنترل و آزمایش نشان می‌دهد.همان‌ طور که ملاحظه می شود مقادیر میانگین هر متغیر در دو گروه کنترل و آزمایش تقریبا با هم برابر بوده و اختلاف معنی داری ندارند. همچنین بررسی نرمال بودن داده های متغیرهای اصلی در موقعیت پیش آزمون با بهره گرفتن از آزمون کلموگروف اسمیرنوف در جدول ۴-۱ آمده است.مشاهده می شود که مقدار معنی داری برای این آزمون برای هر متغیر

 

  1. Dembo ↑

 

  1. Thinking about thinking ↑

 

  1. James ↑

 

  1. Flavell ↑

 

  1. Wellman ↑

 

  1. Metamemory ↑

 

  1. Wong ↑

 

  1. Brown ↑

 

  1. Borkowski, Johnston ↑

 

  1. Wasik ↑

 

  1. Self – Efficacy ↑

 

  1. Meta ↑

 

  1. Cognition ↑

 

  1. Cognitive ↑

 

  1. Cogni ↑

 

  1. Schneider & Crombie ↑

 

  1. Schunck ↑

 

  1. Alonso & uovides ↑

 

  1. Papaleontiou ↑

 

  1. Woolfolk ↑

 

  1. Piaget ↑

 

  1. Winograd ↑

 

  1. Declaration knowledge ↑

 

  1. Procedural knowledge ↑

 

  1. Conditional knowledge ↑

 

  1. Self- Appraisal ↑

 

  1. Self- Management ↑

 

  1. Monitoring ↑

 

  1. Planning ↑

 

  1. Revising ↑

 

  1. Ashman and Conway ↑

 

  1. Core Thinking Skills ↑

 

  1. Tacit ↑

 

  1. Award ↑

 

  1. Deliberation ↑

 

  1. Schraw & Moshman ↑

 

  1. Crippen & Hartley ↑

 

  1. Dzulilla,I.T. &chang ↑

 

  1. Cassidy, Y. &Long,C ↑

 

  1. problem orientation ↑

 

  1. formulation ↑

 

  1. generation of alternatire solution ↑

 

  1. decision making ↑

 

  1. Bedell, J.R. &Lennox, S.S. ↑

 

  1. Dzurilla, I, T. &Goldfried, M.R ↑

 

  1. kornblum ↑

 

  1. Lozic۲ Moulder ↑

 

  1. ۳ Batamor ↑

 

  1. ۱ Knik ↑

 

 

  1. Bray ↑

 

  1. Rose ↑

 

  1. Pope & Machale ↑

 

  1. Smith & Machie ↑

 

  1. Olsen ↑

 

  1. John & Mac-Arture ↑

 

  1. Adler ↑

 

  1. Allport ↑

 

  1. Rogers ↑

 

  1. Sulivan ↑

 

  1. Horni ↑

 

  1. James ↑

 

  1. Maslow ↑

 

  1. Asmit harter ↑

 

  1. rosenberg ↑

 

  1. Cooper smit ↑

 

  1. Vaily ↑

 

  1. James ↑

 

  1. Greenberg ↑

 

  1. Christian ↑

 

  1. Masilow ↑

 

  1. Mid ↑

 

  1. Girish ↑

 

  1. Cooley ↑

 

  1. Albert ↑

 

  1. Sullivan ↑

 

  1. Parvin ↑

 

  1. Hornai ↑

 

  1. Cooley ↑

 

  1. May ↑

 

  1. Angyal ↑

 

  1. Buhler ↑

 

  1. Guillon ↑

 

  1. Mendelson ↑

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...