2-3-5-توسعه رهبری تحول‌گرا 58

2-3-6-رهبری تحول‌گرای موثق.. 59

2-3-7-مکاتب و نظریه‌های رهبری.. 59

2-3-7-1-نظریه خصوصیات رهبری.. 60

2-3-7-2-نظریه سبک‌های رفتاری رهبری.. 60

2-3-7-3-نظریه اقتضایی و موقعیتی.. 60

2-3-7-4-نظریه کاریزماتیک (فرهمند) 61

2-3-7-5-نظریه رهبری تحول‌گرا 61

2-3-7-6-نظریه رهبری مراوده‌ای.. 62

2-3-7-7-نظریه شبکه سه‌بعدی.. 62

2-3-7-8- نظریه منبع شناختی.. 62

2-3-7-9- نظریه مسیر-هدف… 63

2-3-7-10-نظریه جانشین‌های رهبری.. 64

2-3-8-پیشینه تحقیق.. 65

2-3-9-عوامل مؤثر بر رهبری تحول‌گرا 65

2-3-10-پیامدهای رهبری تحول‌گرا 66

2-4-عدالت سازمانی.. 71

2-4-1-تاریخچه عدالت سازمانی.. 71

2-4-2-منابع اجرای عدالت سازمانی.. 72

2-4-3-مفهوم‌سازی عدالت سازمانی.. 72

2-4-4-نظریه‌های مرتبط با عدالت سازمانی.. 75

2-4-4-1-نظریه لیند و تایلر. 75

2-4-4-2-نظریه برابری آدامز. 75

2-4-4-3-نظریه لندی و کونته. 76

2-4-5-پیشینه تحقیق.. 77

2-4-6-عوامل مؤثر بر عدالت سازمانی.. 77

2-4-7-پیامدهای عدالت سازمانی.. 79

2-4-8-چارچوب نظری پژوهش…. 83

2-4-8-1-مدل مفهومی پژوهش…. 83

2-4-8-2-بررسی رابطه میان کیفیت زندگی کاری و عدالت سازمانی.. 83

2-4-8-3-بررسی رابطه میان رهبری تحول‌گرا و عدالت سازمانی.. 85

2-4-8-4-بررسی رابطه رهبری تحول‌گرا و کیفیت زندگی کاری.. 86

2-5- خلاصه و جمع‌بندی.. 87

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 89

3-1- نوع و روش تحقیق.. 89

3-2- جامعه، نمونه و روش نمونه‌گیری.. 90

3-2-1 جامعه آماری پژوهش…. 90

3-2-2- حجم نمونه و ویژگی‌های آن. 90

3-2-3- روش نمونه‌گیری.. 91

3-3 -ابزار پژوهش…. 91

3-4-روایی و پایایی ابزار پژوهش…. 92

3-4-1 روایی ابزار گردآوری اطلاعات… 92

3-4-2 -پایایی ابزار گردآوری اطلاعات… 93

3-5- روایی.. 94

3-6 -فنون تجزیه‌وتحلیل اطلاعات… 95

 

3-6-1- آمار توصیفی.. 95

3-6-2- آمار استنباطی.. 96

3-6-3- مبانی تحلیل حداقل مربعات جزئی (PLS) 96

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 98

4-1- مقدمه. 99

4-2- آمار توصیفی.. 99

4-3- آزمون مدل مفهومی و تجزیه‌وتحلیل اثرات متغیرها 104

4-4-بار عاملی شاخص‌ها یا سؤال‌های پرسش‌نامه. 106

4-5-روایی همگرا 108

4-6-روایی واگرا 109

الف) روش بارهای عاملی متقابل.. 110

ب) روایی واگرا با روش فورنل ولارکر. 110

4-7-برازش مدل ساختاری.. 111

4-8-ضرایب معناداری Z (مقادیر T-Value) 112

 

 

4-9-نحوه تفسیر ضرایب t: 112

4-10-معیار R Squares یا R2. 113

4-11-معیار اندازه f2. 114

4-12-معیار Q(Stone-Geisser Criterion) 115

4-13-برازش مدل کلی (معیار GOF) 116

4-14-آزمون فرضیه‌ها 117

فرضیه (1): رهبری تحول‌گرا بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد. 117

فرضیه (2): رهبری تحول‌گرا بر عدالت سازمانی تأثیر مثبت و معنادار دارد. 118

فرضیه (3): عدالت سازمانی بر کیفیت زندگی کاری تأثیر مثبت و معنادار دارد. 118

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 119

5-1- مقدمه. 120

5-2- خلاصه پژوهش…. 120

5-3- یافته‌های پژوهش…. 121

5-4-گفتمان  نهایی.. 123

5-5- محدودیت‌های تحقیق.. 124

5-6 -پیشنهاد‌های مدیریتی و کاربردی.. 124

5-7 -پیشنهاد‌هایی به محققین آینده 125

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...