کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

 
فصل چهارم: بحث ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                               28
فهرست منابع                                                                                                                                31
چکیده انگلیسی                                                                                                                             38

فصل اول

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

کلیات و مقدمات و بررسی متون

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-07-01] [ 05:28:00 ق.ظ ]
فهرست جداول جدول 1. توزیع فراوانی و فراوانی نسبی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 42 جدول 2. میانگین و انحراف معیار سن افراد در گروه های مطالعه. 43 جدول 3. میانگین، انحراف معیار و صدک های طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44 جدول 4. تفاوت میانگین طول مدت دیابت بین گروه های مطالعه همراه با مقدار p. 45 جدول 5. میانگین و انحراف معیار شاخص توده بدنی برحسب گروه های مطالعه. 46 جدول 6. میانگین و صدک های 25، 50 و 75 حداکثر فشار پیک کف پایی در گروه های مطالعه. 48 جدول 7. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه هالوکس بین گروه های مطالعه. 49 جدول 8. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه پاشنه بین گروه های مطالعه. 51 جدول 9. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه قدامی-جانبی پا بین گروه های مطالعه 53 جدول 10. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه وسط پا بین گروه های مطالعه 55 جدول 11. تفاوت میانگین حداکثر فشار پیک در ناحیه متاتارس بین گروه های مختلف مطالعه. 57 جدول 12. ضریب ارتباط و مقادیر p شاخص توده بدنی با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه 59 جدول 13. ضریب ارتباط و مقادیر p طول مدت دیابت با حداکثر فشار پیک کف پایی در نواحی مختلف پا در گروه های مطالعه 60 فهرست شکل ها شکل 1. دستگاه GP MultiSens برای اندازه گیری توزیع فشار کف پایی. 33 شکل 2. تصویر اسکن فشار کف پایی توسط دستگاه GP MultiSens. 34 شکل 3. نمودار دایره ای توزیع فراوانی درجات مختلف نوروپاتی در بین شرکت کنندگان در مطالعه. 41 شکل 4. نمودار میله ای توزیع فراوانی جنسیت در بین گروه های مطالعه. 43 این مطلب را هم بخوانید : شکل 5. نمودار boxplot طول مدت دیابت در گروه های مطالعه. 44 شکل 6. نمودار boxplot شاخص توده بدنی در گروه های مطالعه. 46 شکل 7. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50 شکل 8. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه هالوکس در گروه های مطالعه. 50 شکل 9. نمودار boxplot حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52 شکل 10. نمودار هیستوگرام توزیع حداکثر فشار پیک کف پایی در ناحیه پاشنه در گروه های مطالعه. 52

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:28:00 ق.ظ ]
نتایج.. 30 بحث و نتیجه گیری.. 36 بحث… 36 نتیجه گیری.. 40 محدودیت ها و پیشنهادات.. 41 منابع. 42 فهرست تصاویر شکل1- کیست دنتی جروس به همراه تاج دندان درگیر شکل2- نمای رادیوگرافی کیست دنتی جروس همراه با تحلیل ریشه دندانهای مجاور شکل3- نمای رادیوگرافی نوع مرکزی کیست دنتی جروس شکل4- نمای رادیوگرافی نوع حلقوی کیست دنتی جروس شکل5- نمای هیستوپاتولوژیک کیست دنتی جروس غیر التهابی شکل6- نمای هیستوپاتولوژیک کیست دنتی جروس التهابی شکل7- نمای شماتیک تغییرات ویکرز و گورلین شکل8- نمای میکروسکوپی سلول های موکوسی در پوشش اپی تلیالی کیست دنتی جروس شکل9- نمای میکروسکوپی سلول های استوانه ای مژکدار در پوشش کیست دنتی جروس شکل 10- تعداد کیست های دنتی جروس در مقایسه با تعداد کل کیست های دندانی ………………… 30 شکل 11-درصد کیست های دنتی جروس به نسبت تعداد کل کیست های دندانی………………………….. 31 شکل 12– درصد فراوانی کیست دنتی جروس در رده های سنی مختلف شکل 13- تعداد ضایعات دنتی جروس براساس فک و ناحیه درگیری …………………………………………………. 32 شکل 14- تعداد ضایعات کیستیک دنتی جروس را براساس ناحیه درگیری در هر فک …………………… 33 فهرست جداول جدول 1- درصد فراوانی قرارگیری ضایعه در فک بالا و پایین در هریک از سه ناحیه …………………….. 32 جدول 2- درصد فراوانی قرارگیری ضایعه در نواحی مولر، پره مولر و قدامی ……………………………….. 33 جدول 3- ارتباط بین فک و محل درگیر ……………………………………………………………………………………………………… 34 جدول 4- ارتباط بین جنس و محل درگیر ………………………………………………………………………………………………….. 34 جدول 5- ارتباط بین جنس و فک درگیر …………………………………………………………………………………………………….. 34 جدول 6- ارتباط بین سن و محل درگیر …………………………………………………………………………………………………….. 35 جدول 7- فراوانی تغییرات هیستوپاتولوژیک ……………………………………………………………………………………………… 35 چکیده سابقه و هدف: کیست دنتی جروس یکی از شایع ترین کیست های ادنتوژنیک در فکین می باشد و می تواند منجر به مشکلاتی از قبیل تورم فک وجابجایی دندانها شود. احتمال ایجاد ضایعات نئوپلاستیک مثل آملوبلاستوما ، موکواپیدرموئید کارسینومای داخل استخوانی و اسکواموس سل کارسینوما از پوشش اپی تلیالی این کیست نیز وجود دارد. لذا در این مطالعه کیست دنتی جروس از نظر دموگرافیک و تغییرات هیستوپاتولوژیک پوشش اپی تلیالی کیست بررسی شد. مواد و روش ها: پرونده های بایگانی شده در بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی در طی سالهای 1390-1370 بررسی و برای مواردی که تشخیص کیست دنتی جروس داده شده بود، سن، جنس، محل و تغییرات هیستوپاتولوژیک ثبت شد. همچنین فراوانی کل کیست های ادنتوژنیک نیز مشخص شد. برای شایعترین سن، جنس و محل از آمار توصیفی و برای بررسی رابطه بین متغیرها از آزمون آماری مناسب استفاده شد. یافته ها: درصد شیوع کیست دنتی جروس در میان سایر کیستهای ادنتوژنیک، 7/34% به دست آمد. کیست دنتی جروس در مردان (52/60%) و به ترتیب در دهه های دوم (55/31 %) و سوم زندگی (37/21 %) شایعتر است. همچنین این کیست در فک پایین بسیار شایعتر (89/73%) از فک بالا می باشد. از لحاظ محل قرار گیری این کیست و دندان درگیر، در مجموع دندان های مولر(که اکثر آنها دندان عقل بود درصد ذکر شود) بیشترین (87/52 %) و دندان های قدامی (15/21 %) کمترین درگیری را داشتند. در فک پایین دندان های مولر (79/61%) و در فک بالا دندان های قدامی (65/48%) بیشتر از سایر دندان ها همراه با کیست دنتی جروس بوده اند. همچنین در این مطالعه سن بروز ضایعه این مطلب را هم بخوانید : در دندان های پره مولر پایین تر از سایر دندان ها بود. تغییرات هیستوپاتولوژیک در 26/4% موارد مشاهده شد. نتیجه گیری: در این مطالعه میزان فراوانی نسبی کیست دنتی جروس و توزیع آن برحسب جنس، سن، فک و محل درگیر به همراه میزان تغییرات هیستوپاتولوژیک محاسبه شد. واژه های کلیدی: کیست دنتی جروس، شیوع، تغییرات هیستوپاتولوژیک، کیست ادنتوژنیک مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:27:00 ق.ظ ]
4-1        بحث… 9
4-2        نتیجه گیری   11
4-3        پیشنهادها 12

فصل   5   مراجع.. 13

این مطلب را هم بخوانید :

 

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:27:00 ق.ظ ]
 
فهرست جداول

جدول 1. ویژگی های دموگرافیک افراد مورد مطالعه ……………………………………………………….. 32
جدول 2. فراوانی روش های بی حسی مختلف ………………………………………………………………… 33
جدول 3. فراوانی متخصصین بیهوشی مسئول بیهوشی حین عمل ……………………………………….. 34
جدول 4. فراوانی جراحان مسئول عمل ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. 34
جدول 5. . فراوانی انواع اعمال جراحی ترمیم فتق اینگوینال ………………………………………………. 35
جدول 6 . توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران ………………………………….. 35
جدول 7. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب جنس بیماران …………………………………… 37
جدول 8. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب اینکارسراسیون فتق ……………………………
38
جدول 9. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب طول مدت عمل ……………………………….. 40
جدول 10. فراوانی انواع روش های بی حسی بر حسب سال عمل …………………………………….. 41
جدول 11. میانگین سن و طول مدت عمل جراحی بر حسب روش بیهوشی ……………………….. 43
جدول 12.توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب گروه های سنی بیماران …………………….. 45
جدول 13. توزیع فراوانی روش های بیحسی بر حسب یک یا دو طرفه بودن فتق ………………… 46

 
 
فهرست شکل ها

 
این مطلب را هم بخوانید :
 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:26:00 ق.ظ ]