کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


آخرین مطالب


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia

  

 

نگارش:

 

 

 
 
 

31 تیر 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
فصل اول :کلیات  تحقیق
1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2- بیان مساله تحقیق.. 4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-4- اهداف و سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 9
فصل  دوم : معرفی پروژه
2-1-1  معرفی پروژه پیاده‌راه‌سازی میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-2 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 13
2-1-3 معرفی سازمان و نهاد مجری پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 14
2-1-4 ضرورت و اهداف اجرای طرح پیاده‌ راه‌سازی.. 14
2-1-5  محل استقرار پروژه و اهم کاربری‌های اطراف پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-1-6 فعالیت‌های اصلی و جانبی پروژه و مراحل اجرایی و ترتیب زمانی اجرای آنها………………………………………………………………………………………………………………………. 21
2-1-7 زمانبندی اجرای طرح و وضعیت پیشرفت پروژه. 23
2-1-8 جایگاه مردم و گروه‌های ذینفع در طراحی پروژه و میزان اطلاع رسانی.. 24
2-1-9 مکانیسم‌ها و برنامه‌های جبرانی پیش‌بینی‌شده در پروژه برای گروه‌های بازنده………………………………………………………………………………………………………………………. 26
2-1-10 گروههای ذینفع طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………. 27
بخش دوم: توصیف محدوده اجتماعی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 29
2-2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2 – 2-2  مشخصات جغرافیایی و جمعیتی استان………………………………………………………………………………………………………………………. 29
2-2-3 مشخصات جغرافیایی محدوده طرح .. 30
2-2-4 فهرست ساختمان‌ها و محوطه‌های باارزش تاریخی، معماری، فرهنگی محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 30
2 – 2-5 توصیف ویژگی‌ها و تحرکات جمعیتی اجتماع تحت تاثیر پروژه 32
2– 2-6  توصیف وضعیت اقتصاد محله و ساختار شغلی و الگوهای کاربری زمین در محدوده‌ی تحت تاثیر پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. . 34
2-2-6-1 نظام کاربری اراضی 2خیابان بوعلی – شریعتی………………………………………………………………………………………………………………….. 36
2-2-6-2 نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان.. 38
2-2-6-3  نظام کاربری خیابان باباطاهر. 41
2-2-6-4  نظام کاربری اراضی خیابان شهدا………………………………………………………………………………………………………………….. 43
2-2-6- 5 نظام کاربری اراضی خیابان  تختی………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

 

2-2-7  شناسایی و توصیف تنوع فرهنگی، زبانی و شبکه‌ی روابط غیررسمی‌و پنهان قدرت در محله………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
2-2-8 شناسایی نیازهای اجتماع مورد نظر و بویژه گروه‌های هدف طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 50
2-2-9 نتایج حاصل از مرحله جلب مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………………………………………. 53
فصل سوم :ادبیات  نظری
3-1  مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 57
3-2 پیشینه مطالعاتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 58
3-3  ادبیات نظری………………………………………………………………………………………………………………………….. 63
3-3-1 فضای شهری در دوره‌های مختلف………………………………………………………………………………………………………………………. 63
3-33-2 تقسیم بندی فضاهای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 71
3-3-3  میدان، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 74
3-3-4 خیابان، فضای شهری.. 81
3-3-5  پیاده راه، فضای شهری………………………………………………………………………………………………………………………. 84
3- 4 مرحله اسکوپینگ  (دامنه یابی) 93
3-4-1 تاثیرات احتمالی  پروژه 94
3-4-2  تاثیرات اجتماعی پروژه 94
3-4-3 تاثیرات احتمالی فرهنگی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 103
3-4-4 تاثیرات احتمالی زیست محیطی پروژه 106
3-4-5 تاثیرات احتمالی ترافیکی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 107
3-4-6 تاثیرات احتمالی اقتصادی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 110
3-4-7 گزینش آثار احتمالی اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی ، حمل و نقلی و زیست محیطی………………………………………………………………………………………………………………………. 114
3- 4 -8 مدل تولید و انتشار تاثیرات احتمالی پروژه………………………………………………………………………………………………………………………. 115
فصل چهارم :روش تحقیق
4- 1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………….. 118
4-2  تکنیک‌های گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
4-3 ابزار گرد آوری داده………………………………………………………………………………………………………………………….. 125
4-4  اعتبار  ابزار سنجش………………………………………………………………………………………………………………………….. 126
5-1-2 دیدگاه ذینفعان طرح نسبت به ضرورت اجرای طرح و  میزان موفقیت آن در عمل .. 137
5-1-3 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………. 144
5-1-4  بررسی تاثیر احتمالی اختلال در شبکه تعاملات محلی………………………………………………………………………………………………………………………. 148
5-1-5   بررسی تاثیر احتمالی تغییر کارکرد مسکونی به انبار 153
5-1-6 بررسی تاثیر احتمالی افزایش موتورسواران در محدوده و کاهش امنیت………………………………………………………………………………………………………………………. 156
5-1-7 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درامد اطبا 159
5-1-8 بررسی تاثیر احتمالی کاهش درآمد عمده فروشان………………………………………………………………………………………………………………………. 162
5-1-9 بررسی تاثیر احتمالی افزایش بی برنامه دستفروشان در منطقه . 165
5-1-10بررسی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر………………………………………………………………………………………………………………………. 169
5-1-11 بررسی تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌های قبل از محدوده طرح………………………………………………………………………………………………………………………. 173
5-2 بخش دوم : ارائه راهکار و پیشنهادات.. 175
5-2-1 پیشنهادات و نظام تعدیل و جبران.. 175
5-2-2 پیشنهاد اول………………………………………………………………………………………………………………………. 176
5-2-3 پیشنهاد دوم 177
5-2-4راهکارهای کاهش تاثیرات پیش بینی شد………………………………………………………………………………………………………………………. 177
5-2-4-1 کاهش درآمد پزشکان………………………………………………………………………………………………………………….. 177
5-2-4-2 تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به کوچه‌ها………………………………………………………………………………………………………………….. 178
5-2-4-3 افزایش حضور بی‌برنامه دستفروشان………………………………………………………………………………………………………………….. 179
5-2-4-4 انتقال ترافیک به چهارراه‌ها 180
5-2-4-5 توجه به بستر پیاده روی………………………………………………………………………………………………………………….. 181
5-2-4-6 احیا و مرمت سراها و کاروانسراهای موجود و تغییر کاربری آنها از انبار و  متروکه به مسافرخانه، هتل، فضاهای فرهنگی،موزه، سفرهخانه و… 181
5-3 نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 182
5-4 مشکلات پایان نامه………………………………………………………………………………………………………………………….. 186

فهرست جداول
جدول 1: اهداف و سیاست گذاری‌های طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  16
جدول شماره 2: عمده ترین کاربری‌های موجود درمحدوده 20
جدول شماره3، فهرست بناهای ثبت شده میراث فرهنگی (حوزه فراگیر) 31

این مطلب را هم بخوانید :

 

جدول 4، فهرست بناهای واجد ارزش………………………………………………………………………………………………………………………….. 31
جدول شماره 5: کاربری اراضی………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 36
جدول شماره 6، نظام کاربری اراضی خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
جدول شماره 7،  نظام کاربری اراضی خیابان باباطاهر. 42
جدول شماره8، نظام کاربری اراضی خیابان شهدا 43
جدول شماره 9،کاربری اراضی خیابان تختی.. 45
جدول10،خلاصه دسته بندی مهمترین صاحبنظران فضاهای عمومی‌شهر. 71
جدول شماره 11، دیدگاه متخصصین به ماهیت فضاهای شهری.. 73
جدول شماره11، نظریه پردازان و مفاهیم موثر بر پیاده مداری.. 86
جدول شماره13، گزینش آثاراحتمالی طرح برمبنای داوری اساتید………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
جدول شماره13، دسته بندی مشاغل در کل محدوده 122
جدول شماره14،  نمونه گیری بافت مسکونی………………………………………………………………………………………………………………………….. 124
جدول شماره 15، میزان پایایی تعاملات محلی.. 127
جدول 15، توزیع جمعیت نمونه براساس ضرورت اطلاع رسانی.. 132
جدول 16، توزیع نمونه ساکنین برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 133
جدول 17، توزیع نمونه عابران برحسب میزان اطلاع از پروژه 133
جدول18،توزیع نمونه بیماران برحسب میزان اطلاع از پروژه 134
جدول19، توزیع نمونه کسبه برحسب میزان اطلاع از پروژه………………………………………………………………………………………………………………………….. 134
جدول20، توزیع نمونه پزشکان برحسب میزان اطلاع از پروژه 135
جدول21، توزیع نمونه جمعیت برحسب منبع اطلاع. 135
جدول شماره(22 ) توزیع جمعیت نمونه بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 138
جدول شماره(23 توزیع جمعیت نمونه ساکنین بر حسب ضرورت اجرای طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  139
جدول شماره24، توزیع جمعیت نمونه عابران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 139
جدول25، توزیع جمعیت نمونه بیماران بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 140
جدول 26، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب ضرورت اجرای طرح  140
جدول (27)، توزیع جمعیت پزشکان بر حسب ضرورت اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 28، توزیع جمعیت برحسب میزان موفقیت آمیزی اجرای طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 141
جدول 29، توزیع جمعیت نمونه براساس علت موفقیت آمیزی طرح………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
جدول 30، توزیع جمعیت نمونه براساس علت عدم موفقیت طرح …………………………………………………………………………………………………………………………..  143
جدول 31، میزان رضایت ساکنین از سکونت در محدوده بافت مرکزی قبل از اجرای طرح.. 144
جدول 32، توزیع نمونه ساکنین بر حسب علت نارضایتی از سکونت در محدوده …………………………………………………………………………………………………………………………..  145
جدول33، توزیع نمونه ساکنین برحسب آثار احتمالی ناشی از پروژه 146
جدول 34، توزیع جمعیت نمونه ساکنین برحسب میزان ارتباطات همسایگی………………………………………………………………………………………………………………………….. 148
جدول 35، توزیع ساکنین بر حسب زمینه ارتباطات همسایگی  149
جدول 36، توزیع ساکنین برحسب اطلاع از مشخصات خصوصی همسایگان …………………………………………………………………………………………………………………………..  150
جدول 37، توزیع ساکنین برحسب تمایل به مهاجرت از منطقه …………………………………………………………………………………………………………………………..  151
جدول 38، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره ملک به مستاجر………………………………………………………………………………………………………………………….. 151
جدول 39، توزیع ساکنین بر حسب تمایل به اجاره………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
جدول 40، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به اجاره انبار………………………………………………………………………………………………………………………….. 154
جدول 41، توزیع نمونه کسبه بر حسب میزان تمایل به استفاده از موتور………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 42، توزیع نمونه عابران بر حسب چگونگی ورود به محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 157
جدول 43، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب وضعیت درآمدی ………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………..  160
جدول 44، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب تعداد بیماران شهرستانی 160
جدول45، توزیع جمعیت نمونه بیماران برحسب نوع وسیله نقلیه مورد استفاده …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 46، توزیع جمعیت نمونه پزشکان برحسب پیش بینی وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  161
جدول 47، توزیع جمعیت نمونه کسبه برحسب وضعیت درآمدی………………………………………………………………………………………………………………………….. 162
جدول شماره 48،  توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب چگونگی حمل کالا………………………………………………………………………………………………………………………….. 163
جدول 49، توزیع جمعیت نمونه کسبه بر حسب وضعیت درآمدی …………………………………………………………………………………………………………………………..  164
جدول شماره  50، توزیع جمعیت نمونه عابران برحسب چگونگی رفت و آمد  169
جدول 51، توزیع نمونه عابران برحسب میزان  استفاده وسیله نقلیه عمومی‌………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
جدول 52، توزیع نمونه بیماران بر حسب چگونگی رفت و آمد به مرکز شهر 170

فهرست اشکال
تصویرشماره 1: موقعیت استقرار منطقه‌های 1،2،3و4 در شهر همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 19
تصویر شماره 2، مسجدجامع همدان، اکباتان.. 32
تصویر شماره3، بازار قدیم همدان، محقق .. 32
تصویر 4) موزه حمام قلعه و موزه استر و مردخای و امام زاده عبدالله………………………………………………………………………………………………………………………….. 32
تصویرشماره5) جمعیت شناور محدوده طرح.. 33
تصویر شماره 6، بازار‌های اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 33
تصویر شماره 7 ؛ جمعیت شناور روزانه در محدوده میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
تصاویر شماره 8، تنوع شغلی در محدوده خیابان‌های ششگانه………………………………………………………………………………………………………………………….. 35
تصویرشماره8، بانک‌ها و مراکز اداری خیابان شریعتی.. 37
تصاویرشماره9، ابنیه متروکه ارزشمند خیابان  شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
تصویرشماره 10، مجتمع‌های پزشکی خیابان بوعلی………………………………………………………………………………………………………………………….. 38
تصویر11،خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
 تصویرشماره12،ساختمانهای متروکه و لبه‌های مرده خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 39
تصویرشماره 13، پارکینگ‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره14، انبارها و عمده فروشی‌های خیابان اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 40
تصویرشماره15، ضلع غربی بازار قدیم همدان، خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویرشماره 16، مراکز خرید خیابان باباطاهر………………………………………………………………………………………………………………………….. 41
تصویر17،خیابان شهدا 43
تصویرشماره 18، خیابان  شهدا 43
تصویرشماره19، کاربری مسکونی و اداری خیابان تختی.. 45
تصویرشماره20، کارگران روزمزد خیابان تختی و دور میدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 46
تصویرشماره 21، سرزندگی میدان در نیمه‌های شب… 47
تصویرشماره: 22، زندگی شبانه میدان امام در ساعت 23:30شبهای پاییز. 48
تصویر شماره23، فضای سبز وسط میدان امام خمینی همدان………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویرشماره24،دستفروشان و پیرمردان جمع شده درفضای سبز وسط میدان امام خمینی………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
تصاویر25،فضای سبزوسط میدان امام خمینی، پاتوق پیرمردان و زنان.. 49
تصویرشماره 26، فضای سبز وسط میدان امام خمینی، پاتوق پسران جوان در نیمه‌های شب………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
تصویرشماره.27،صف طولانی تاکسی و اتوبوس …………………………………………………………………………………………………………………………..  51
تصویرشماره28، ترافیک سواره و پیاده در ساعات معمولی ترافیکی ؛ شهدا-اکباتان………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
تصویرشماره29،اتومبیل‌های شخصی پارک شده در کوچه‌ها،شریعتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره30، پارکینگ‌های محدوده………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
تصویرشماره31، حمل بار درخیابان‌های ششگانه. 53
میدان نقش جهان – اصفهان.. 76
تصویرشماره 32، میدان مرکزی.. 77
جدول شماره 12، فرصت‌های شغلی  در حین اجرا و پس از اجرای طرح پیاده‌راه‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………….. 111
تصویر شماره33 ، ترافیک خودروی شخصی در محلات مسکونی …………………………………………………………………………………………………………………………..  147
تصویرشماره 34  ، همسایگان در بافت مسکونی.. 149
تصویرشماره 35، املاک مسکونی با قابلیت تبدیل به انبار …………………………………………………………………………………………………………………………..  155
بررسی سه تاثیر احتمالی در مدل نظری حاصل از مرحله دامنه یابی آثار 156
تصویرشماره  36، موتورسواران در پیاده راه سی تیر (تهران) 158
تصویر شماره 37 تحلیل تاثیراحتمالی افزایش موتور سواران در محدوده …………………………………………………………………………………………………………………………..  159
تصویرشماره  37، دستفروشان درساعات مختلف شبانه روز درمیدان امام خمینی …………………………………………………………………………………………………………………………..  168
تصویر شماره 39، تحلیل تاثیر احتمالی افزایش حضور بی برنامه دستفروشان.. 168
تصویر شماره 38،ارزیابی تاثیر احتمالی تغییر الگوی سفر………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
تصویرشماره 39 ، تحلیل تاثیر احتمالی انتقال ترافیک به چهارراه‌ها و میادین …………………………………………………………………………………………………………………………..  174
تصویر شماره 40، سیتم راهبند ستونی (بولارد) 179

1-1 مقدمه

با وقوع انقلاب صنعتی، شهرها در مسیر رشد و توسعه قرار گرفته و متناسب با آن زندگی شهرنشینی با استقبال بیشتری روبرو شده است.  به تناسب تحول نیازها و انتظارات اجتماعات انسانی مشخصات کالبدی، بافت و کارکرد آن‌ها دستخوش تغییر شده است. در نتیجه، برنامه‌ریزی مدرن شهری  موضوع کلیدی است که به منظور انطباق هرچه بیشتر بافت‌ها و الگوهای سکونت شهری با نیازهای کنونی و آینده ساکنان با هدف ارتقای عدالت اجتماعی در دهه‌های اخیر مورد توجه برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. انجام مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی[1] پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای، از جمله مهم ترین روش‌هایی است که در سال‌های اخیر با هدف اجتناب از برداشت صرفا کالبدی به پروژه‌های توسعه ای و توجه به انسان به عنوان مرکزیت برنامه ریزی‌های توسعه ای، اهمیت پیدا کرده است.
بی‌شک برنامه ریزی و هرگونه تغییر در اجزای شهری و اجرای پروژه‌های مختلف، در هر جای دنیا عواقبی را به دنبال دارد.گاهی اجرای این پروژه‌های شهری، با جابه جایی گسترده جمعیت همراه بوده و این انتقال فیزیکی جمعیت، جابه جایی فرهنگی و نیز مجموعه‌ی وسیعی از پیامدها را در الگو و سبک زندگی، ارتباطات انسانی و شبکه‌های همسایگی، سلامت و رفاه اجتماعی به دنبال داشته است. در چنین شرایطی، ارزیابی پیامدهای اجتماعی، با هدف پیش بینی و تشخیص این گونه تغییرات و جابجایی‌ها و به منظور افزایش بازده پروژه‌های شهری بسیار موثر و کارساز خواهد بود. عدم شناخت و ارزیابی پیامدهای اجتماعی در بعضی موارد، تنها تحمیل کننده هزینه‌های غیرضروری‌ای بوده که در اغلب موارد، با رفع ظاهری بعضی مشکلات، به تعمیق و یا ایجاد مجموعه وسیعی از مسائل اجتماعی و فرهنگی منتهی می‌شود. در واقع، مطالعات ارزیابی پیامدهای اجتماعی، برای مرتفع کردن نیاز نظام‌های تصمیم گیری و سیاست گذاری به شناخت پیامدهای ممکن و راهکارهای کاهش پیامدهای منفی و افزایش پیامدهای مثبت، طراحی و اجرا می‌شوند.
گزارش حاضر به معرفی و بیان نتایج حاصل از بررسی پیامدهای اجتماعی احتمالی ناشی از اجرای پیاده‌راه‌سازی در محدوده میدان امام خمینی همدان و خیابان‌های ششگانه آن می‌پردازد.

1-2- بیان مساله تحقیق

میدان امام خمینی‌(ره) و خیابان‌های ششگانه منشعب از آن در مرکزیت شهر همدان واقع شده و دارای پنج کارکرد اصلی مسکونی، حمل و نقلی، تجاری- اداری،خدماتی و فراغتی می‌باشد که همین امر شیوه زندگی خاصی را در این محدوده رقم زده و به واسطه ایفای نقش ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دائما باز تولید می‌شود. اکثریت شاغلین در این محدوده، در بخش‌های تجاری، تولیدی، اداری – انتظامی، گردشگری – توریستی، بهداشتی و درمانی، مذهبی و حمل و نقلی فعالیت دارند. عمده ترین کاربری‌های موجود در محدوده، کاربری مسکونی با سهم نسبی حدود 32.45 درصدی و کاربری تجاری در حدود 39.35 درصد می‌باشند و حدود 20 درصد به فعالیت‌های گردشگری– توریستی که در امتداد تپه هگمتانه قرار دارد،اختصاص دارد.(مطالعات مشاورین طرح،شرکت مهندسین نقش پیراوش، 1385) این محدوده بسیاری از عناصر ارزشمند تاریخی و عملکردی شهر را در خود جای داده که در حقیقت معرف هویت تاریخی و ارزشمند شهر همدان بوده و شهر را به لحاظ معنایی سامان می‌دهد. از آنجا که این میدان و خیابان‌های منتهی به آن، مرکز تجاری و مسکونی شهر بوده و از سویی ارتباط با دیگر نواحی شهر را میسر می‌کند، علاوه بر ساکنین آن، روزانه مسیر تردد هزاران کارگر، کارمند، راننده و دیگر اقشار بومی و غیر بومی می‌باشد و همین امر، عاملی موثر در تشدید گره ترافیکی این بافت مرکزی محسوب می‌شود.
پروژه پیاده‌راه سازی میدان امام خمینی و خیابان‌های ششگانه آن، در سال 1385 با هدف ارتقای کیفی بافت تاریخی شهر همدان و حذف ترافیک مرکزی آن، به تصویب شورای عالی مسکن و شهرسازی استان رسید. از دیگر اهداف اصلی طرح، تقویت گردشگری و افزایش جذب توریست در این منطقه می‌باشد. محدوده مورد نظر پروژه، میدان امام خمینی و شش خیابان اصلی منشعب از آن را یعنی خیابان‌های بوعلی (جنوب) اکباتان (ضلع شمالی طرح)، تختی، شهدا، باباطاهر و خیابان شریعتی را تا اولین چهارراه یا اولین میدان بعد از میدان امام خمینی شامل می‌شود. با وجود گذشت زمانی طولانی از تصویب پروژه و قطعیت کامل مجریان طرح درباره اجرایی شدن آن، در حال حاضر هیچ گونه برنامه ریزی مشخصی درباره‌ی زمانبندی، هزینه های اجرایی و یا فازبندی طرح صورت نگرفته است. پس از تصویب پروژه، یکی از فعالیتهای انجام شده در راستای آن، اجرای آزمایشی طرح در دو خیابان از خیابان‌های ششگانه (بوعلی‌-‌اکباتان) بوده است. این اجرا که با بسته شدن شبانه روزی این دو خیابان همراه بود، بدون اطلاع رسانی قبلی و یا ارائه  توضیحاتی درباره علت آن، در سال 1390 آغاز شد. اجرای این طرح دراین محدوده که مرکزیت درمانی و تجاری استان همدان محسوب می‌شوند، افزایش اعتراضات و شکل گیری تجمعاتی را از سوی پزشکان و بازاریان منطقه در پی داشت‌ و به موجب آن پس از گذشت چند ماه،  ادامه طرح در یکی از این دو  خیابان (بوعلی) متوقف شده، ولی خیابان اکباتان که به بازار روستاییان شهرت دارد، تا پایان سال 91 همچنان بسته باقی ماند و در نتیجه آن به گفته‌ی بسیاری از کسبه، در این دو سال، بازار اکباتان دچار رکود اقتصادی شدید شد.
همانگونه که از توصیفات برمی‌آید، در صورت اجرای پروژه با در نظر گرفتن اهداف اصلی آن، فرایندی دست کم 10 ساله و همراه با پیامدهای وسیعی در زندگی ذینفعان مستقیم و غیر مستقیم طرح خواهد بود. از آنجا که طرح برخلاف موارد مشابه آن دردیگر نقاط کشور، محدوده وسیعی از مرکز شهر با مختصات خاص را در بردارد،  بدون شک تاثیرات احتمالی اجرای آن سطح وسیعی از منطقه را در بر خواهد داشت و تاثیر شگرفی بر شبکه و میزان تعاملات اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی، میزان و الگوی دسترسی به امکانات و سرویس‌های اجتماعی و الگوی حمل و نقل برجای خواهد گذاشت.گستردگی‌ طرح به اندازه ای است که  همه ساکنین، شاغلان و گروه‌های مردمی در ارتباط با این محدوده را به یک اندازه تحت تاثیر قرار نمیدهد.
پیامدهای مرتبط با مرحله ساخت، اگر چه مهم، ولی مقطعی بوده و انتظار می‌رود با اتمام پروژه مرتفع شوند. اما دسته دیگر و مهم تر پیامدها با اتمام پروژه و شروع زندگی و تردد در بافتی از شهر که از حیث کالبدی و عملکردی مشخصاتی کاملا متفاوت از بافت پیشین دارد، پدیدار می‌شوند.
همانگونه که بیان شد، در محدوده مورد نظر،در هم تنیدگی مجموعه‌ای از ساختارهای روابط اجتماعی و همسایگی، نظام روابط قدرت، الگوی دسترسی‌های اجتماعی و خدماتی، نظام اقتصادی، گذشته و هویت تاریخی و در نهایت ویژگی‌های کالبدی منطقه، منجر به ساخت اجتماعی با مشخصات کاملا متمایز از سایر مناطق شده  و بدون شک تغییر در ساختار فیزیکی و کالبدی که سهم عمده ای در شکل گیری این مجموعه اجتماعی داشته،  تغییرات مهمی‌را در سایر عناصر تشکیل دهنده و مقوم آن به دنبال خواهد داشت و مطمئنا نمی‌توان تنها با پیاده‌راه‌سازی و سنگفرش کردن این کالبد شهری، چنین نتیجه گرفت که تغییرات متعاقب آن در سایر عناصر و مولفه‌های تشکیل دهنده ی این شیوه زندگی نیز، مثبت و سودمند خواهد بود.
بررسی‌های انجام شده در زمینه شناخت بافت اجتماعی –  فرهنگی میدان امام و خیابان‌های ششگانه طرح، حاکی از آنست که در صورت عدم توجه به وجوه غیر مهندسی و فنی و زمینه اجتماعی فرهنگی پروژه و عدم اطلاع رسانی و نظرخواهی از مردم در مورد اجرای طرح، همانند بسیاری از پروژه‌های اجرا شده مشابه در سطح کشور، با مشکلات عدیده ای در مسیر اجرا و اتمام طرح روبرو خواهد شد.
بررسی حاضر در پی آنست تا با شناسایی، تحلیل، تبیین و شیوه ی مطلوب مدیریت این پیامدها، به تقویت آثار مثبت و کاهش آثار منفی اجرای پروژه بپردازد. بنابراین مساله اصلی تحقیق حاضر، عبارت است از اینکه چگونه اجرای طرح شهری چون پیاده‌راه‌سازی که در راستای بهبود کیفیت و استاندارد‌های محیطی و زندگی شهری صورت می‌گیرد، در صورت عدم توجه به موضوع پیامدهای اجتماعی اجرای طرح در مقاطع مختلف، می‌تواند آثار و نتایج نامطلوب و در مواردی جبران ناپذیر به دنبال داشته باشد که در بسیاری از موارد بروز همین آثار منفی، نادیده گرفته شدن نقاط مثبت طرح و به هدر رفتن هزینه های بسیار را منجر می‌شود.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-07-01] [ 05:23:00 ق.ظ ]
1 فصل اول                                                                                                                  1
1-1 مقدمه. 2
1-2 مهاجرت.. 3
1-3 انواع روشهای تصویرسازی و تاریخچه فعالیتهای انجام شده 6
1-4 ضرورت تحقیق.. 7
1-5 ساختار پایاننامه. 8
2 فصل دوم                                                                                                                  10
2-1 مقدمه. 11
2-2 برانبارش نقطهای CMP. 11
2-3 برانبارش سطح بازتاب مشترک (CRS) 16
2-3-1 تفسیر فیزیکی پارامترها و نتایج نهایی برانبارش سه بعدی CRS. 19
2-3-2 روش انجام برانبارش CRS. 20
2-4 عدم توانایی دستکاری موقیت تداخل شیبها، ایراد روش برانبارشCRS. 23
2-5 روش برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر داده 24

2-6 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی برمدل.. 28

 

3 فصل سوم                                                                                                               38
3-1 مقدمه. 39
3-2 مثال دادههای دو بعدی مصنوعی.. 39
3-3 نتایج برانبارش CDS مبتنی بر داده بر روی دادههای دوبعدی مصنوعی.. 48
3-4 برانبارش سطح پراش مشترک مبتنی بر مدل.. 50
3-5 مقایسه نتایج CRS ودو روش CDS در مستطیلهای مشخص شده 54
3-5-1 مقایسه نتایج برانبارش… 54
3-5-2 مقایسه نتایج کوچ.. 55
4 فصل چهارم                                                                                                            57
4-1 مقدمه. 58
4-2 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش دادههای ساختار ساده 58
4-2-1 اعمال کوچ.. 66
4-3 اطلاعات برداشت و نتایج حاصل از پردازش ساختار پیچیده 70
4-4 تفسیر مقاطع حاصل از ساختارهای ساده و پیچیده 81
5 فصل پنجم                                                                                                              83

5-1 نتیجهگیری.. 84

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

5-2 پیشنهادات.. 85
مراجع.. 86

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:23:00 ق.ظ ]
خواهد شد.
در این تحقیق برای وارون­سازی داده­ها از الگوریتمی مقید استفاده شده است. این الگوریتم با استفاده از قید هموارساز همگرایی به هموارترین مدل ممکن را تضمین می­کند، سپس با استفاده از قید عمقی و محاسبه نسبت ضخامت لایه­ها به عمق قرارگیری آنها همگراترین مدل عمقی به مدل نهایی حاصل می­شود و در نهایت با استفاده از قید جانبی، که با استفاده از تفاضل نتایج قیدهای عمقی دو سونداژ مجاور به­دست می­آید؛ همگرایی مدل با در نظر گرفتن تغییرات جانبی حاصل می­شود. لازم به ذکر است، اگر اطلاعات اولیه از لایه­بندی زمین مورد مطالعه و مقاومت­ویژه متناظر با آن در دسترس باشد، این اطلاعات با استفاده از قید اطلاعات اولیه به الگوریتم وارد می­شود. با استفاده از مجموع این روش­ها برنامه­ای کاملاً اتوماتیک به منظور مدل­سازی داده­های الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس در محیط نرم­افزار MATLAB تهیه شده است، که ورودی این برنامه داده­ها و خروجی آن مدل لایه­ای مقاومت­ویژه است.
نتایج استفاده از الگوریتم وارون­سازی مقید روی داده­های مدل مصنوعی حاوی درصدی نوفه تصادفی نشان می­دهد، که استفاده از قیدها در همگرایی به مدل نهایی بسیار مؤثر است و نسبت به الگوریتم­هایی چون مارکوارت- لونبرگ تضمین همگرایی بالاتری دارند. از طرفی نتایج این نوع مدل­سازی روی داده­های مدل مصنوعی که تا حدی توجیه کننده پیچیدگی­های ساختمانی زمین است، نشان می­دهد که این نوع مدل­سازی می­تواند اطلاعات مفیدی از پیچیدگی­های ساختارهای زیرسطحی نیز فراهم نماید.
در پایان به تفسیر داده­های الکترومغناطیسی منطقه باریکا از استان آذرباییجان غربی، حوالی شهرستان سردشت پرداخته شده است و نتایج مربوط به مدل لایه­ای مقاومت­ویژه، با اطلاعات زمین­شناسی و همچنین مشاهدات مربوط به پیچیدگی­های ساختاری و سطح  آب زیرزمینی در این منطقه مقایسه شده است که عملکرد مناسب این الگوریتم را در مدل­سازی داده­های واقعی نیز تأیید می­کند.
کلمات کلیدی: الکترومغناطیس هوابرد، مدل اولیه، وارون­سازی، قید هموارساز، قید عمقی و جانبی، باریکا، آذرباییجان غربی.
فهرست مطالب
فصل اول
١-١ مقدمه……………………………………………………………………………………2
1-2 سابقه موضوع……………………………………………………………………. 5
1-3 طرح مسئله و ضرورت تحقیق……………………………………………………………6
1-4 اهداف مطالعه و روش تحقیق……………………………………………………………8
1-5 ساختار پایان­نامه…………………………………………………………………10
فصل دوم
2-1 روش­های هوابرد الکترومغناطیسی………………………………….………………. 14
2-2 روش الکترومغناطیسی هلیکوپتری. 14
2-2-1 قوانین پایه. 15
2-2-2 چینش پیچه­ها 16
2-2-3 سیستم­های الکترومغناطیس هوابرد با بال ثابت.. 17
2-2-4 مزایا و معایب روش هوابرد حوزه زمانی (TEM) 18
2-2-5 مزایا و معایب روش هلیکوپتری حوزه فرکانسی (FEM) 19
2-3 تئوری الکترومغناطیس.. 21
2-3-1 معادلات ماکسول. 21
2-3-2 معادلات شلکونوف.. 23
2-4 پاسخ­های میدان مغناطیسی. 24
2-4-1 چشمه VMD. 24
2-4-2 چشمه HMD. 26
2-5 القای الکترومغناطیسی. 26
2-6 پاسخ رسانای مدفون. ………….………………………………………………….31
2-7 رفتار میدان­های الکترومغناطیسی در محیط­های لایه­ای. 34
2-7-1 ضریب بازتاب امواج تخت در محیط­های لایه­ای. 34
2-8 معادله پیشرو الکترومغناطیس هوابرد. 36
2-8-1 حل عددی مدل­سازی پیشرو 39
فصل سوم
3-1 مقدمه.…………..…………………………………………………………………….42
3-2 فرمول­بندی مسائل وارون. 42
3-2-1 مسئله وارون خطی. 43
3-2-2 تخمین­های اندازه بردار خطا 44
3-3  راه حل کمترین مربعات برای مسائل وارون خطی. 46
3-4 حل مسائل غیرخطی و تبدیل آنها به مسائل خطی. 47
3-5 حل معادلات غیرخطی توسط الگوریتم مارکوارت- لونبرگ.…………………….……….49
3-5-1 روش گوس- نیوتن. 50
3-5-2 روش سریع­ترین کاهش یا روش شیب نزولی. 51
3-5-3 روش مارکوارت- لونبرگ.. 52
3-6 وارون­سازی داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس ……………………………55
3-6-1 روابط ریاضی وتعاریف مربوط به قیدها 56
3-6-2 وارون­سازی. 60
3-7 آشنایی بیشتر با روش وارون­سازی قیدی داده­ها 64
فصل چهارم

 

4-1 مقدمه.…………………………..…………………………………………………….70
4-2 روش­های سریع تفسیر داده­های الکترومغناطیسی. 71
4-2-1 فرمول­بندی پایه. 71
4-3 انتخاب روشی سریع برای تعیین مدل اولیه. 76
4-3-1 تعیین مقاومت­ویژه به روش فریزر 78
4-3-2 تعیین مقاومت­ویژه به روش ماندری. 81
4-3-3 تعیین مقاومت­ویژه به روش سیمون. 84
4-4 تحلیل نتایج به­دست آمده از مدل­های مصنوعی. 87
فصل پنجم
5-1 مقدمه….….…………………………………………………………………………..94
5-2 وارون­سازی داده­های مصنوعی الکترومغناطیس هوابرد حوزه فرکانس.. 94
5-2-1 وارون­سازی مقید داده­های مصنوعی استاندارد حاوی نوفه. 96
5-2-2 وارون­سازی مقید داده­های مدل مصنوعی با پیچیدگی­های ساختمانی. 103
5-3 وارون­سازی مقید و تفسیر داده­های هوابرد منطقه باریکا 107
5-3-1 پهنه­های برشی منطقه باریکا 107
5-3-2 گسل­ها 109
5-3-3 تحلیل نتایج مدل­سازی داده­های باریکا 113
5-4 برنامه نگاشته شده برای تفسیر داده­های الکترومغناطیسی هوابرد حوزه فرکانس…………..120
فصل ششم
6-1 جمع بندی و نتیجه­گیری……………………………………………….…….………126
6-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………………..128
منابع.. 130
پیوست………………………………………………………………………………………..137

 
 
 
 

 

این مطلب را هم بخوانید :

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:23:00 ق.ظ ]
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                صفحه
فصل اول: کلیات طرح
1-1 بیان مساله. 2
1-2 هدفهای تحقیق. 5
1-2-1 هدف كلان. 5
1-2-2 اهداف خرد 6
1-3 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزش انتخاب آن. 6
1-4 سوالات یا فرضیه‌های تحقیق. 8
1-5 مدل تحقیق. 9
1-6 روش تحقیق: 10
1-7 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 10
1-7-1 نمونه‌های احتمالی: 11
1-7-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 11
فصل دوم: مبانی نظری
2-1 مقدمه. 13
2-2 مفهوم لغوی ساختار 13
2-3 ساختارگرایی. 16
2-4 ساختار در شهر‌سازی.. 19
2-5 اصول ساختار گرایی در شهرسازی.. 22
2-5-1 جستجوی نو در کهنه: 22
2-5-2 استفاده متفاوت از ابزارهای یکسان: 22
2-5-3 تبدیل شهر به یک ارگانیسم زنده: 23
2-5-4 عدم تداوم تاریخی: 23
2-5-5 مخالفت باجنبش جهانشمول گرایی: 24
2-5-6 «فضا» و «زمان» – «مکان» و «رویداد» 24
2-5-7 حس مکان. 25
2-5-8 درگاهی و صحنه خیابان: 25
2-5-9 زیبائی شناسی تعداد 26
2-5-10 قصبه سازمان یافته. 26
2-5-11 وضوح هزارتویی.. 26
2-6 ساختار در جامعه شناسی. 26
2-7 ساختار در زبان‌شناسی. 38
2-8 ساختار در انسان‌شناسی. 42
2-9 ارتباط بین ساختارگرایی در شهرسازی با ساختارگرایی در علوم دیگر. 47
2-10 دیدگاه و نظریات اندیشمندان شهرسازی درباره‌ی ساختار شهر. 49
2-10-1 مکتب شیکاگو. 49
2-10-2 گروه ده 52
2-10-3 کنزو تانگه. 54
2-10-4 آلدو فان آیک… 56
2-10-5 کریستوفر الکساندر و بی وی دوشی.. 57
2-10-6 سوریا- ای- ماتا 58
2-10-7 ادموند بیکن.. 59
2-10-8 لینچ. 59
2-10-10 دانلد اپلیارد 60
2-10-11 آموس راپاپورت.. 60
2-10-12 کلیف ماتین.. 61
2-10-13 میشائیل تریب.. 61
2-10-14 آلدوروسی.. 62
2-11 نتیجه‌گیری.. 63
2-12 نمونه موردی.. 64
2-12-1 فیلادلفیا (بیکن) 64
2-12-2 خلیج توکیو- کنزو تانگه. 66
2-12-3 طرح شهر چادری در منا، در نزدیکی مکه 1974 (کنز و تانگه) 68
2-12-4 طرح دانشگاه بو علی سینا در همدان، 1977 (کاندیس و ماندان) 68
2-13 مکان. 70

 

2-14 واژه‌شناسی مکان: 71
2-15 بررسی مفهوم مکان در نظریات اندیشمندان: 71
2-16 نتیجه‌گیری: 73
2-17 تصویر ذهنی: 74
2-18 واژه شناسی تصویر ذهنی. 74
2-19 چگونگی به وجود آمدن تصویر ذهنی. 75
2-20 نقش تصویر ذهنی در رفتار انسان. 76
2-21 کاربرد واژه تصویر ذهنی در ادبیات شهرسازی.. 77
2-22 بررسی مفهوم تصویر ذهنی و عناصر سازمان دهنده آن در نظریات اندیشمندان. 78
2-22-1 لینچ. 78
2-22-2 کریستین نوربرگ شولتز. 79
2-22-3 دیویداستی.. 79
2-22-4 دانلد اپلیارد 80
2-22-5 گولج. 80
2-22-6 میشائیل تریب.. 80
2-23 نتیجه‌گیری.. 82
2-24 ارتباط بین ساختار و تصویر ذهنی. 83
2-24-1 فرآیند شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار. 83
2-24-2 مراحل شکل‌گیری تصویر ذهنی از ساختار شهر: 84
2-25 ارتباط بین مکان و تصویر ذهنی. 85
2-26 ارتباط بین مکان با ساختار 87
2-27 نتیجه‌گیری.. 89
2-28 نمونه موردی.. 89
فصل سوم: روش شناسایی تحقیق
3-1 مقدمه. 97
3-2 فلسفة تحقیق علمی. 97
3-3 تحقیقات علمی براساس هدف: 97
3-3-1 تحقیقات بنیادی: 98
3-3-2 تحقیقات کاربردی: 98
3-3-3 تحقیقات توسعه‌ای: 98
3-4 روش پژوهش: 99
3-5 راهبرد پژوهش: 99
3-6  فلسفه پژوهش: 99
3-7 تئوری پژوهش… 101
3-8 سیاست پژوهش… 102
3-9 سوژة پژوهش… 102
3-10 رویه پژوهش… 104
3-11 ماهیت تحقیق: 105
3-11-1 تحقیقات توصیفی: 105
3-11-2 بررسی موردی.. 106
3-12 روش گردآوری اطلاعات: 106
3-12-1 روش کتابخانه‌ای: 106
3-12-2 روش مصاحبه: 106
3-12-3 روش مشاهده: 107
3-13 نمونه‌گیری و روش انتخاب آن: 107
3-13-1 نمونه‌های احتمالی: 107
3-13-2 نمونه‌های غیر احتمالی: 108
3-14 خلاصه متدولوژی.. 108
3-15 ساختارپایانامه: 108
فصل چهارم:  شناخت شهر و مطالعه نمونه موردی
4-1 مقدمه. 111
4-2 وجه تسمیه و پیدایش شهر اولیه کرمان. 112
4-3 بررسی روند شکل گیری شهر کرمان. 112
4-4 تحولات ساختار بافت کهن کرمان از سال 1300 تاکنون. 138
4-5 بررسی طرح سا ختاری بافت تاریخی شهرکرمان. 144
4-5-1 بخش مرکزی بافت.. 146
4-5-2 بخش حاشیه‌ای.. 147
4-5-3 شناسایی سازمان فضایی بافت کهن و تعیین جایگاه آن در سازمان فضایی شهر. 148
4-5-4 شبکه معابر بافت.. 148

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-5-5 بازار و مراکز فعالیت اصلی.. 148
4-5-6 مراکز عمده خدماتی.. 149
4-5-7 عرصه‌های عمومی مهم. 149
4-6 بررسی طرح جامع کرمان. 151
4-6-1 بخش مركزی بافت.. 151
4-6-2 بخش حاشیه‌ای.. 151
فصل پنجم:  تحلیل و آنالیز اطلاعات
5-1 بررسی وتحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس طرح جامع و ساختاری.. 155
5-2 بررسی ادراکات ذهنی مردم در مورد ساختار بافت تاریخی کرمان. 157
5-2 تحلیل ادراکات ذهنی مردم به وسیله AHP. 163
5-3 تحلیل لایه‌های ساختاربافت تاریخی کرمان براساس ادراک ذهنی مردم 167
فصل ششم:  نتیجه‌گیری
6-1 ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اداراک ذهنی مردم 172
6-2 مقایسه ساختاربافت تاریخی کرمان براساس اسناد طرح جامع وطرح ساختاری وساختاربافت براساس تصویرذهنی مردم 174
6-3 دستکاری ماهرانه درساختاربافت تاریخی کرمان. 175
6-3-1 ساماندهی محدوده قلعه دختر. 175
6-3-2 ساماندهی محدوده مسجد ملک: 180
منابع فارسی. 186
منابع لاتین. 190
پیوست 1. 191
پیوست 2. 192
 
فهرست جدول‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
جدول 2-1: خلاصه نظریات جامعه شناسان در مورد ساختار. 37
جدول 2-2: خلاصه نظریات زبان شناس در مورد ساختار. 42
جدول 2-3: خلاصه نظریات انسان‌شناسان در مورد ساختار. 47
جدول 2-4 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار. 62
جدول 2-5 مؤلفه‌های سازنده تصویر ذهنی.. 81
جدول 2-6 خلاصه نظریات اندیشمندان در مورد ساختار با توجه به مبانی نظری.. 88
جدول 3-1 شناخت شناسی شهری آن مودون. 103

فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                   صفحه
نمودار 1-1 مأخذ: نگارنده 9
نمودار 2-1 مأخذ: نگارنده 89
نمودار 3-1 مأخذ: نگارنده 101
نمودار 3-2 مأخذ: حافظ‌نیا 107
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 154
نمودار 5-1 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-2 مأخذ: نگارنده 165
نمودار 5-3 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-4 مأخذ: نگارنده 166
نمودار 5-5 مأخذ: نگارنده 167
نمودار 5-6 مأخذ: نگارنده 167
 
فهرست شکل‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
شکل 2-1 مأخذ بیکن. 66
شکل 2-2 مأخذ: پاکزاد، 1389: 62. 67
شکل 2-3 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 156. 68
شکل 2-4 مأخذ: آرنولف لوچینگر، ص 158. 69
شکل 2-5 مأخذ: نگارنده 87
شکل 2-6 مأخذ: پاکزاد، ص170. 91
شکل 2-7 مأخذ: پاکزاد، ص171. 92
شکل 2-8 مأخذ تداعی گرایانه (Appleyard, 1976: 169) 93
شکل 2-9 مأخذ: ساختار موضع‌شناختی (Appleyard, 1976: 173) 94
شکل 2-10 مأخذ: ساختار موقعیت‌شناختی (Appleyard, 1976: 176) 94
شکل 2-11 مأخذ: «دانش شهری» فرد (Appleyard, 1976: 204) 95
شکل 4-1 مأخذ: حبیبی، 1376، ص115. 125
شکل 4-2 مأخذ: حبیبی، 1376، ص15. 125
شکل 4-3 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-4 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 126
شکل 4-5 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-6 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 127
شکل 4-7 مأخذ: حبیبی، 1376، ص116. 128
شکل 4-8 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-9 مأخذ: حبیبی، 1376، ص118. 130
شکل 4-10 مأخذ: حبیبی، 1376، ص119. 131
شکل 4-11 مأخذ: حبیبی، 1376، ص120. 132
شکل 4-12 مأخذ: حبیبی، 1376، ص122. 137
شکل 4-13 مأخذ: شارستان طرح ساماندهی بافت تاریخی کرمان. 139
تصویر 6-1 مأخذ: نگارنده 176
تصویر 6-2 مأخذ: نگارنده 180

فهرست نقشه‌ها
عنوان                                                                                                   صفحه
نقشه 4-1 مأخذ: نگارنده، با استفاده از پور احمد، ص133. 111
نقشه 4-2 مأخذ: نگارنده، با استفاده از دانشور، 23. 112
نقشه 4-3 مأخذ: نگارنده 113
نقشه 4-4 مأخذ: نگارنده با استفاده از 1- حبیبی، ص113، 2-مرادی، 343. 114
نقشه 4-5 مأخذ: نگارنده 114

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]
میکروبی می‌باشد که تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله فاصله الکترودی، غلظت سوبسترای ورودی، رسانایی و شرایط اسیدیته محلول آنولیت، جنس و نوع الکترودهای به کار رفته، پارامترهای عملیاتی مانند: دما،pH و … می‌باشد. در این پژوهش در راستای تصفیه همزمان پساب و تولید توان و جریان الکتریسیته با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای اهداف زیر دنبال شد. نخست آنکه، توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت به عنوان آند، سطحی متخلخل برای رشد و اتصال مناسب زیست لایه فراهم آورد. دوم آنکه با به کار گرفتن آند در هندسه حلزونی، سطح الکترود آند افزایش یافت و زمان رسیدن سوبسترا به میکروارگانیسم‌ها کاهش یافت. پساب صنایع شکلات سازی که محتوای ترکیبات سخت تجزیه پذیر و پایداری از قبیل حلال‌ها، شوینده‌ها و روغن‌ها می‌باشد، به عنوان سوبسترا به کار رفت. در این پژوهش دو پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای حلقوی با حجم 90 سانتی‌متر مکعب، با پیکربندی کاملاً یکسان و تنها اختلاف در فاصله الکترودی بصورت ناپیوسته مورد آزمایش قرار گرفت. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز و چگالی توان برای سامانه اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، به ترتیب 742 میلی ولت و 98/7 وات بر متر مکعب به دست آمد. در راستای بهینه سازی فاصله الکترودی، سل سوختی دوم ساخته شد و در سه فاصله الکترودی 1، 7/0 و 4/0 سانتی‌متر راه اندازی گردید و عملکرد آن در این سه فاصله مورد بررسی قرار گرفت و با نتایج حاصله از سل سوختی اول مقایسه شد. بیشینه ولتاژ در حالت مدار باز در فاصله بهینه الکترودی 7/0 سانتی‌متر، 856 میلی ولت به دست آمد. آزمایشات مربوط برای به دست آوردن بیشینه جریان و چگالی توان مجددآً تکرار شد. بیشینه چگالی توان در فاصله بهینه، 898/22 وات بر متر مکعب حاصل شد. عملکرد پیل سوختی میکروبی به عنوان مولد برق بر مبنای رفتار پلاریزاسیون و پتانسیل پیل نشان داده شده است. در مراحل بعدی آزمایشات، غلظت سوبسترای ورودی، میزان اکسیژن خواهی شیمیایی، کدورت و پارامترهای عملیاتی مانند دما، pH و تأثیر آن‌ها بر رفتار سامانه در فاصله بهینه الکترودی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. کاهش قابل ملاحظه کدورت و میزان اکسیژن‌خواهی شیمیایی، بعد از 96 ساعت به ترتیب 66/79% و 2/91% مشاهده شد. با کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی پساب از 14700 به 700 میلی‌گرم بر لیتر، مدت زمان فاز کاهشی کاهش یافت و کاهش جریان خروجی از 77/3 به 76/2 میلی آمپر مشاهده گردید. همچنین با بررسی اثر pH بر عملکرد سامانه، بیشینه جریان برای pH بین 7 تا 8 حاصل شد. بررسی اثر دما نیز حاکی از عملکرد منفی سامانه در دمای بیش از 35 درجه سانتی‌گراد بود. در نهایت تصاویر پویش میکروسکوپ الکترونی از توری استیل ضد زنگ با پوشش گرافیت پیش و پس از تشکیل زیست لایه، چسبندگی مناسب باکتری‌ها بر سطح الکترود را نشان داد.


فهرست مطالب
عنوان
    فصل اول: مقدمه
پیشگفتار. خ‌
1- 1  افزایش جمعیت و نیاز به انرژی.. 1
1- 2  سوخت های فسیلی و چالش های کنونی.. 2
1-3   انرژی های تجدید پذیر. 3
1- 4  تولید الکتریسیته بیولوژیکی با استفاده از فناوری های پیل سوختی میکروبی   3
1-5   تاریخچه پیل های سوختی میکروبی.. 4
1-6   کاربرد های پیل سوختی.. 7
1-6-1   تولید انرژی تجدید پذیر با استفاده از پیل سوختی میکروبی.. 7
1-6-2   استفاده از پیل سوختی میکروبی جهت تصفیه فاضلاب.. 8
1-6-3   فرایند پیل سوختی میکروبی برای تولید هیدروژن.. 9
1-6-4   بیوسنسور. 9
1-7   انتقال الکترون به الکترود ها 9
1-7-1   مکانیزم انتقال الکترون.. 9
1-8   انواع پیل های سوختی میکروبی.. 12
1-9   پیل های سوختی میکروبی.. 13
1-9-1   مواد تشکیل دهنده الکترود آند. 14
1-9-1-1   کربن ورقه ای، پارچه ای، فوم ها 15
1-9-1-2   میله ها، نمد ها، فوم ها، صفحات و تخته های گرافیتی.. 15
1-9-1-3   دانه های گرافیتی.. 17
1-9-1-4 رشته ها و برس های گرافیتی 17
1-9-2   مواد تشکیل دهنده الکترود کاتد. 18
1-9-2-1   کاتد های کربنی با کاتالیست های پلاتینی.. 19
1-9-2-2   بایندر. 19
1-9-2-3   لایه های نفوذ. 20
1-9-2-4   پلاتین و فلزاتی با پوشش های پلاتینی.. 20
1-9-3   غشاء ها و جدا کننده ها 20
1-10   محاسبه ولتاژ. 21
1-11   بیشینه ولتاژ براساس روابط ترمودینامیکی.. 22
1-11   محاسبه توان.. 23
1-12-1   نرمالیزه کردن توان خروجی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 23
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح آند. 24
1-12-1-1   توان خروجی نرمالایز شده به مساحت سطح کاتد. 24
1-12-1-2   توان خروجی نرمالایز شده با حجم خالی بستر پیل.. 24
1-13   منحنی های پلاریزاسیون و چگالی توان.. 25
1-14   عوامل تاثیر گذار بر روی ولتاژ پیل سوختی میکروبی.. 27
1-15   نکاتی مهم و کوتاه در مورد باکتریها و شرایط متابولیسم آنها 29

 

 فصل دوم : مروری بر پژوهش های پیشین
پیشگفتار. 32
2-1   پیکربندی.. 33
2-2   سیستم های پیل سوختی تک محفظه‌ای‌ 33
2-3   مروری بر الکترود های به کار گرفته شده در پیل سوختی میکروبی.. 36
2-4   مروری بر پژوهش های صورت گرفته در زمینه پساب های استفاده شده  39
2-4-1   استات.. 40
2-4-2   گلوکز. 40
2-4-3   توده زیستی لیگنوسلولزی.. 41
2-4-4   پساب کارخانجات آبجو سازی.. 41
2-4-5   پساب خروجی از کارخانجات تولید نشاسته. 42
2-4-6   شیرابه زباله. 42
2-4-7  پساب ساختگی.. 43
        فصل سوم : سامانه مورد آزمایش، مواد، روش‌ها و نحوه محاسبات
پیشگفتار. 45
3-1   طراحی، ساخت و راه اندازی پیل سوختی بیولوژیکی.. 46
3-1-1   بدنه پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 46
3-1-2   الکترود کاتد. 49
3-1-3   الکترود آند. 53
3-2   دستگاه های مورد استفاده. 55
3-2-1   سیستم ثبت ولتاژ در طول زمان.. 55
3-2-2   دستگاه اسپکتروفتومتر. 55
3-2-3   دستگاه اندازه گیری pH.. 56
3-2-4   دستگاه آون.. 56
3-2-5   دستگاه سانتریفیوژ. 56
3-2-6   دستگاه انکوباتور. 57
3-2-7   ترازو. 57
3-2-8   میکروسکوپ الکترونی پویشی.. 57
3-2-9   دستگاه اولتراسونیک… 59
3-2-10   دستگاه کدورت سنج.. 59
3-3   آزمایشات انجام شده. 59
3-3-1   آزمایش COD.. 60
3-3-1-1   محلول اسید سولفوریک… 60
3-3-1-2   محلول هاضم. 60
3-3-1-3   منحنی استاندارد برای سنجش COD.. 61
3-3-2   اندازه گیری غلظت گلوکز. 61
3-3-3   اندازه گیری کل مواد جامد (TS) 63
3-3-4   اندازه گیری کل جامدات معلق (TSS) 63
3-3-5   اندازه گیری کدورت.. 64
3-3-6   اندازه گیری دما 64
3-3-7   اندازه گیری pH.. 64
3-3-8   غنی سازی میکروبی پیل سوختی و سازگاری میکرو ارگانیسیم ها با پساب   65
3-4   نحوه انجام محاسبات.. 69
3-4-1   اندازه گیری جریان و توان.. 69
3-4-2   نمودار پلاریزاسیون، چگالی توان و اندازه گیری مقاومت درونی.. 69
3-4-3   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی.. 70
فصل چهارم: بحث و نتایج
4       پیشگفتار. 72
4-1   اندازه گیری ولتاژ مدار باز. 73
4-2   تاثیر مقاومت خارجی بر عملکرد پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 77
4-2-1   اعمال مقاومت های خارجی پایین‌تر ‌و مقایسه عملکرد سیستم. 80
4-2-2   اعمال مقاومت خارجی 100 و 50 اهم. 84
4-2-3   نمودار پلاریزاسیون و چگالی توان.. 88
4-2-4   بررسی کاهش کدورت پساب.. 91
4-2-5   بررسی کاهش اکسیژن خواهی شیمیایی.. 92
4-3   بررسی اثر دما بر فعالیت پیل سوختی میکروبی، جریان و چگالی توان   93
4-4   بررسی اثر pH بر عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 95
4-5   بررسی تأثیر غلظت پساب بر عملکرد سامانه. 96
4-6   منحنی مصرف قند. 99

این مطلب را هم بخوانید :

 

4-7   محاسبه بازدهی عملیاتی پیل سوختی میکروبی تک محفظه ای.. 99
4-7-1    بازدهی پتانسیل (PE) 99
4-7-2   بازده کلومبیک (CE) 100
4-7-3   بازدهی تبدیل انرژی (ECE) 102
4-8   مقایسه عملکرد پیل سوختی میکروبی.. 102
4-9   ریخت شناسی زیست لایه تشکیل شده بر سطح الکترود آند. 102
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1   نتیجه گیری.. 104
5-2   پیشنهادات.. 107

فهرست جدول ها
جدول ‏2‑1 مزایا و معایب الکترودهای بر پایه کربن. 37
جدول ‏2‑2 پژوهش‌های انجام شده با الکترودهای گوناگون آند بر پایه کربن و به کارگیری منبع تلقیح‌های متفاوت. 38
جدول ‏2‑3 پژوهش‌های صورت گرفته بر روی پیل تک محفظه‌ای‌ و محاسبه توان خروجی نرمالایز شده با کاتد. 39
جدول ‏2‑4 سوبستراهای متفاوت به کار رفته در پیل‌های تک محفظه‌ای‌ و بیشترین جریان تولید شده. 44
جدول ‏3‑1 مشخصات پساب ورودی به پیل سوختی میکروبی. 64
جدول ‏3‑2 مقادیر منبع مواد معدنی و ویتامینه برای تغذیه باکتری‌ها. 67
جدول ‏4‑1 مقایسه میزان مصرف سوبسترا در مقاومت‌های 300 و 500 اهم. 81
جدول ‏4‑2 مقایسه مدت زمان سه فاز افزایشی، ایستا، کاهشی در مقاومت‌های 500 و 300 اهم. 82
جدول ‏4‑3 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 85
جدول ‏4‑4 تغییرات ولتاژ، جریان و توان بر حسب تغییرات مقاومت در پیل‌ با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 87
 

 
 
فهرست شکل ها
شکل ‏1‑1 تعداد مقالات استناد شده در زمینه‌ی پیل سوختی و توزیع کشور‌ها 5
شکل ‏1‑2 تعدادارجاعات در مورد موضوع پیل‌های سوختی میکروبی در پایگاه Science. 6
شکل ‏1‑3 اجزای بنیادی یک پیل سوختی میکروبی. 7
شکل ‏1‑4 روش های انتقال الکترون. 11
شکل ‏1‑5 نانو سیم‌های تولید شده توسط شوانلا که بر روی یک الکترود در پیل سوختی میکروبی رشد نموده‌اند. 12
شکل ‏1‑6 تصویر مواد کربنی بکار رفته در آندها 15
شکل ‏1‑7 تصاویر بعضی از مواد گرافیتی به کار رفته در آند پیل‌های میکروبی.. 16
شکل ‏1‑8 تصاویر دانه‌ها، برس‌های گرافیتی و فیبر گرافیتی بکار رفته در آند. 17
شکل ‏1‑9 کربن پارچه‌ای پیش و پس از پوشش دهی لایه کاتالیست و غشاء. 19
شکل ‏1‑10 غشاء نفیون. 21
شکل ‏1‑11 غشاء CEM… 21
شکل ‏1‑12 منحنی پلاریزاسیون و چگالی توان در پیل‌های سوختی میکروبی. 25
شکل ‏2‑1 MFC با یک لایه نفوذ پذیر برای پروتون که پوشاننده سمت داخلی کاتد است. 33
شکل ‏2‑2 پیل سوختی مکعبی ساخته شده توسط لئو و لوگان. 34
شکل ‏2‑3 پیل سوختی تک محفظه‌ای هوا کاتد طراحی شده توسط لئو و همکارانش… 35
شکل ‏2‑4 شماتیکی از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ از دو زاویه مختلف. 35
شکل ‏2‑5 اولین پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای بزرگ مقیاس ساخته شده توسط لئو و همکاران. 36
شکل ‏3‑1 طرح جداره پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ روی پلکسی گلاس به ضخامت 3 سانتی‌متر. 46
شکل ‏3‑2 طرح درپوش بالایی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌ 47
شکل ‏3‑3 نگه دارنده کاتد که الکترود کاتدی روی آن قرار می‌گیرد و در مرکز سل نصب می‌شود. 48
شکل ‏3‑4 طرح کلی پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با آند حلزونی. 48
شکل ‏3‑5 ساختار پیشنهاد شده توسط چنگ و همکاران که محل نسبی لایه نفوذی و کاتالیست را نشان می‌دهد. 49
شکل ‏3‑6 قرار دادن مخلوط کربن- پلاتین، آب، ایزوپروپانول و نفیون داخل حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑7 جوهر کاتالیست همگن شده بعد از حمام اولتراسونیک. 52
شکل ‏3‑8 نصب الکترود کربن پارچه‌ای بر روی نگه دارنده کاتد پیش از پوشش دهی با جوهر کاتالیست. 53
شکل ‏3‑9 توری استیل ضد زنگ در هندسه حلزونی. 54
شکل ‏3‑10 پوشش دهی استیل ضد زنگ با رنگ گرافیتی و پس از پیچیدن دور کاتد. 54
شکل ‏3‑11 سیستم ثبت ولتاژ استفاده شده در این پژوهش. 55
شکل ‏3‑12 میکروسکوپ الکترونی مورد استفاده در این پژوهش. 58
شکل ‏3‑13 دستگاه لایه نشانی طلای مورد استفاده در تحقیق حاضر. 58
شکل ‏3‑14 نمودار استاندارد برای اندازه‌گیری COD.. 61
شکل ‏3‑15 منحنی استاندارد برای اندازه گیری گلوکز. 62
شکل ‏3‑16 محلول‌های تغذیه مورد استفاده در این پژوهش. 66
شکل ‏3‑17 تزریق مواد مغذی به مخلوط لجن و سازگاری میکروارگانیسم‌ها با پساب. 68
شکل ‏4‑1 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز پیل سوختی میکروبی اول با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 74
شکل ‏4‑2 اندازه گیری اختلاف پتانسیل مدار باز برای پیل دوم در سه فاصله الکترودی مختلف. 76
شکل ‏4‑3 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر در مقامت 500 اهم. 78
شکل ‏4‑4 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر، در مقاومت 500 اهم. 79
شکل ‏4‑5 شدت جریان الکتریکی در مقاومت 500 و 300 اهم. 80
شکل ‏4‑6 چگالی توان در مقاومت 500 و 300 اهم. 81
شکل ‏4‑7 تغییرات اختلاف پتانسیل حاصل از تجزیه فورفورال در پیل سوختی میکروبی هوا- کاتد. 83
شکل ‏4‑8 نمودار اختلاف پتانسیل به دست آمده توسط لو و همکاران . 83
شکل ‏4‑9 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 100 اهم. 84
شکل ‏4‑10 (الف) توان، (ب) شدت جریان در مقاومت الکتریکی 50 اهم. 84
شکل ‏4‑11 اختلاف پتانسیل پیل تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقامت 1000 اهم. 86
شکل ‏4‑12 ( الف) نمودار توان، (ب) شدت جریان پیل با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر در مقاومت 1000 اهم. 87
شکل ‏4‑13  نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 88
شکل ‏4‑14 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی 3/1 سانتی‌متر. 89
شکل ‏4‑15 نمودار پلاریزاسیون پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر . 90
شکل ‏4‑16 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای با فاصله الکترودی بهینه  7/0 سانتی‌متر. 91
شکل ‏4‑17 کاهش کدورت پساب صنایع شکلات سازی با استفاده از پیل سوختی میکروبی تک محفظه‌ای‌. 92
شکل ‏4‑18 کاهش اکسیژن‌خواهی شیمیایی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم. 93
شکل ‏4‑19 نمودار تغییرات جریان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑20 نمودار چگالی توان پیل سوختی میکروبی در دماهای متفاوت. 94
شکل ‏4‑21 بررسی تأثیرpH  بر عملکرد پیل سوختی میکروبی در دمای 35 درجه سانتی‌گراد و مقاومت 100 اهم. 96
شکل ‏4‑22 تغییرات شدت جریان الکتریکی بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑23  تغییرات چگالی توان بر حسب زمان در مقاومت 100 اهم برای دو غلظت متفاوت از پساب ورودی. 97
شکل ‏4‑24 تغییرات شدت جریان الکتریکی در دو چرخه هوراک با دو غلظت متفاوت از در مقاومت 100 اهم. 98
شکل ‏4‑25 منحنی مصرف گلوکز توسط میکروارگانیسم‌ها بر حسب زمان. 99
شکل ‏4‑26 تغییرات شدت جریان در مقاومت 100 اهم برای پیل سوختی میکروبی با فاصله الکترودی 7/0 سانتی‌متر. 100
شکل ‏4‑27 محاسبه انتگرال شدت جریان در زمان با استفاده از نرم افزار  Origin در 96 ساعت. 101

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ق.ظ ]