1-1-1-تاریخچه ژربرا……………………………………………………… 4

1-2- تكثیر………………………………………………………………….. 5

1-3- عملكرد……………………………………………………………………. 6

1-4- نابسامانی‌های فیزیولوژیك……………………………………………… 6

1-4-1- خمیدگی و شكستن ساقه گل……………………………………………… 6

1-4-2- پژمردگی گل نابالغ……………………………………………………………. 6

1-5- آفات و بیماری‌ها………………………………………………………………….. 7

1-6- بیان مساله……………………………………………………………………… 7

فصل دوم: مرور منابع

2-1- استانداردها و عوامل موثر بر عمر پس از برداشت گل‌های شاخه بریده…………………………………………….. 9

2-1-1- متابولیسم و مسیرهای متابولیكی……………………………………………………………………………………………….. 9

2-1-2- پیری، ریزش و مرگ سلولی……………………………………………………………………………………………………… 10

2-1-3- پیری گلبرگها………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

2-1-4- آب و نقش آن در عمر پس از برداشت گلهای شاخه بریده…………………………………………………………. 11

2-1-5- میكروارگانیسم‌ها در محلول نگهداری گلها………………………………………………………………………………… 12

2-2- نیكل…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-2-1- نقش نیكل در متابولیسم گیاه……………………………………………………………………………………………………. 14

2-2-1-1- یوروید……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-2-2- افزایش شاخص‌های رشد…………………………………………………………………………………………………………. 15

2-2-3- تاثیر نیكل بر عمر پس از برداشت…………………………………………………………………………………………….. 17

2-2-4- علائم كمبود عنصر نیكل در گیاهان…………………………………………………………………………………………… 17

2-2-5- تجمع و سمیت………………………………………………………………………………………………………………………… 18

فصل سوم: مواد و روش‌ها

دانلود پایان نامه

 

3-1- مواد گیاهی…………………………………………………………….. 22

3-2- نوع طرح آزمایشی…………………………………………………. 23

3-2-1- معرفی تیمارها…………………………………………………………………………………………………………………………. 24

3-2-2- نحوه آماده‌سازی گل‌ها و انجام تیمار…………………………………………………………………………………………. 24

3-3- اندازه‌گیری صفات……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

3-3-1- طول عمر گلجایی……………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-3-2- كاهش وزن تر…………………………………………………………………………………………………………………………. 25

3-3-3- درصد ماده خشك…………………………………………………………………………………………………………………… 26

3-3-4- قطر گل‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

این مطلب را هم بخوانید :

3-3-5- كاهش مواد جامد محلول در آب (TSS)………………………………………………………………………………….. 27

3-3-6- محتوای پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………… 27

3-3-7- رنگیزه كاروتنوئید گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-8- جذب آب………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-3-9- شمارش باكتری ساقه و محلول گلجای………………………………………………………………………………………. 28

3-3-10- فعالیت آنزیم پراكسیداز (POD)……………………………………………………………………………………………. 28

3-3-11- فعالیت آنزیم سوپراكسید دسموتاز (SOD)…………………………………………………………………………….. 29

3-4- تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 29

فصل چهارم: نتیجه گیری

4-1- عمر گلجایی………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

4-2- كاهش وزن تازه گل……………………………………………………………………………………………………………………… 32

4-3- درصد ماده خشك……………………………………………………………………………………………………………………….. 33

4-4- قطر گل………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

4-5- كاهش درصد مواد جامد محلول در آب (TSS)…………………………………………………………………………….. 35

4-6- میزان پروتئین گلبرگ…………………………………………………………………………………………………………………… 36

4-7- میزان كاروتنوئید گلبرگ……………………………………………………………………………………………………………….. 37

4-8- جذب آب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 38

4-9- جمعیت باكتریایی در ته ساقه………………………………………………………………………………………………………… 39

4-10- جمعیت باكتریایی در محلول نگهداری گل‌ها……………………………………………………………………………….. 40

4-11- فعالیت آنزیم سوپر اكسید دسموتاز……………………………………………………………………………………………… 41

4-12- فعالیت آنزیم پراكسیداز……………………………………………………………………………………………………………… 42

فصل پنجم: بحث

5-1- بحث………………………………………………………………………………… 45

5-2- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………. 50

5-3- پیشنهادها…………………………………………………………………………… 50

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...